Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Genealogie (Pagina 1 van 7)

‘Oma was een prinses uit de kraton’

Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen ‘van stand’

R.G. de Neve

Download de pdf van dit artikel hier.

Inleiding

In de door het Centraal Bureau voor Genealogie uitgegeven genealogische onderzoeksgids Asal Oesoel. Indische stamboom (’s‑Gravenhage 2009)[i] en in De Indische Navorscher (2010)[ii] werd onder meer aandacht besteed aan inlandse voormoeders die in gedrukte publicaties of op internet met de titel Radèn voorkomen. Meestal is die aanduiding gebaseerd op een familieverhaal, dat niet wordt bevestigd door een betrouwbare archiefbron. Met het oog hierop is het goed over deze materie enig helderheid te verschaffen. Dit artikel wil daaraan bijdragen door een inventarisatie te bieden van wat er op dit moment bij mij bekend is over verbintenissen van Europeanen met inheemse vrouwen die zich door afkomst en/of positie van de desabevolking onderscheidden.[iii] Tevens plaats ik enkele historische kanttekeningen.

Een interessante vraag die echter buiten het kader van dit artikel valt, is wat de maatschappelijke positie was van de mannen die relaties aangingen met inheemse vrouwen ‘van stand’. Om enigszins een idee te krijgen, volgt hieronder het resultaat van een quick scan van enkele adresboeken. Op zich krijgen we hierdoor een aar­dige indruk, maar het is natuurlijk te weinig voor het trekken van verantwoorde conclusies.

Keren we na dit korte intermezzo terug naar waar het in dit artikel om gaat, dan zijn de originele huwelijks­akten de belangrijkste, want meest betrouwbare bron. En in een adem daarmee moeten natuurlijk worden genoemd de opgaven van de huwelijken in de Indische almanakken, naamregisters en adresboeken die destijds werden verstrekt door de ambtenaren van de burgerlijke stand in Nederlandsch-Indië. Huwelijksakten zijn be­trouwbaarder dan overlijdensakten omdat zij worden opgemaakt aan de hand van de gegevens die door het bruidspaar zelf werden overlegd. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de opgave van een in­heemse adellijke titel van de bruid door de ambtenaren van de burgerlijke stand niet altijd even nauwgezet werd gecontroleerd. Dit mede omdat het systeem van de inheemse titulatuur bepaald niet tot de meest eenvoudige kost behoorde.

Meer lezen

Vrouwelijke Indische In’tvelds (III)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

In een reeks artikelen wordt nader ingegaan op de vrouwelijke leden van de Indische familie In’tveld, hun echtgenoten en – met name – hun kinderen.

In de genealogie van Theunis In’tveld (zie: E.M.V. Wethmar-Haverkorn van Rijsewijk en A.P. Intveld, ‘Stamreeks en genealogie van Theunis In’tveld, stamvader van de Indische familie In’tveld’, De Indische Navorscher 2004, pag. 97-121) kwamen de kinderen van vrouwelijke Intvelds uiteraard niet aan bod. Zij dragen immers de familienaam van hun echtgenoot. Toch is dit jammer, want deze kinderen maakten vaak deel uit van de grotere Intveld-‘clan’ en zijn daarom evenzeer een onderdeel van de geschiedenis van deze familie. Ook kwam het meer dan eens voor dat deze kinderen (of hun kinderen) binnen het familienetwerk trouwden.

In deze derde bijdrage wordt het gezin behandeld van Christina Amalia In’tveld, de vierde dochter van de eerste Indische generatie, en haar echtgenoot Adriaan de Nijs van Groll.

Het gezin van Christina Amalia In’tveld en haar echtgenoot Adriaan de Nijs van Groll (.pdf)

Door: Adriaan Intveld

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Indische families met von in hun naam (IV)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Zoeken op de niet alledaagse naam Mauw via www.telefoonboek.nl leverde zeven treffers op (van en von Mauw). Of deze personen behoren tot de Indische of de Nederlandse tak van de familie Von Mauw is mij niet bekend. Tot de Indische tak behoorden onder andere Victor Alexander Adolf von Mauw (Batavia 1865-Soerabaja 1906) en Alexander Karel Lodewijk von Mauw (Toeban 1874-Pasoeroean 1909). Een huwelijk en kinderen heb ik van hen niet gevonden, dus als zij toch kinderen hebben gehad, zijn die wellicht geboren uit een relatie met een inlandse vrouw. Hun broers Karel Willem Alexander (Soerabaja 1858-overlijden onbekend) en George Clement Adolph (Martapoera 1864-overlijden onbekend) waren getrouwd en hadden kinderen. Maar van hen zijn bij mijn weten geen naamdragers Von Mauw meer in leven.

De stamvader van de Indische tak en vader van bovengenoemde broers, Georg Karl (George Karel), werd te Maastricht geboren op 3 januari 1823 als zoon van Carl Ludwig (of Lodewijk) Adolph von Mauw en Titie van der Veen (ook Feen). De Nederlandse tak stamt af van zijn jongere broer Alexander Carl Reindert (Heer en Keer 1829-Beek 1877).

Genealogie van de Indische tak van de familie Von Mauw (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Pagina 1 of 7

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén