Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Engelsen en Schotten op Java. De familie Cookson

R.G. de Neve

Download de pdf van dit artikel hier.

Britse invasie van Java. Verovering van zes Franse oorlogsschepen door Britse sloepen onder leiding van Captain Maunsell, 31 juli 1811 bij de monding van de Indromayo. William John Huggins (detail).

Inleiding

In de hoogtijdagen van het koloniale tijdperk (negentiende eeuw) was de lijn Brits-Indië – Nederlandsch-Indië kort. Voor verschillende families met roots in Engeland en Schotland vormde zij namelijk het laatste deel van de weg die hen naar Java voerde. Met name de Engelse veroveringen in het voormalige octrooigebied van de V.O.C. zorgden vanaf 1811 voor een nieuwe toestroom van Britten. Velen van hen bleven, ook nadat het Nederlandse gezag over Java en de andere eilanden van de Maleise archipel in 1816 was hersteld. Zij trouwden, kregen kinderen en werden zo de stichters van de Nederlandsch-Indische tak van hun familie. William Young bijvoorbeeld, arriveerde in 1812 op Java, waar hij ambtenaar werd in dienst van het Britse gouvernement. Hij was geboren in Bengalen in 1787 en kreeg in Nederlandsch-Indië een uitgebreid nageslacht.[i]

Sir Stamford Raffles (1781-1826), luitenant-gouverneur van Java (1811-1816) en gouverneur-generaal van Benkoelen (1817-1822).

Ook John Hunt was geboren in Brits-Indië (datum onbekend), kwam in 1812 naar Batavia en mocht zich op Java verheugen in nageslacht dat zijn naam droeg.[ii] Tijdens het Britse bestuur was hij ambtenaar. Na het herstel van het Nederlandse gezag over de archipel in 1816 vinden we hem te Soerabaja als firmant van het handelshuis Hunt & Abbot en later van Hunt & Spencer. Hij was een van de vele Engelsen en Schotten die in de handel actief waren. In de Almanak van Nederlandsch-Indië voor 1817 bijvoorbeeld, treffen we verscheidene firma’s van onmiskenbare Britse signatuur. Ainslie, Addison & Co., Deans, Scott & Co., Jessen, Trail & Co., Ritter & Co., Skelton & Co. en Miln te Batavia; Chapman, Rutter & Co., Deans, Scott & Co., Francis Cookson te Semarang; en Stone, Poulter & M. von Franquemont te Soerabaja.

Een van de partners van de firma Deans, Scott & Co. was James Crawfurd. Hij was gedoopt te Eallabus (parish of Killarow, Isle of Islay, Argyll, Schotland) op 29 mei 1791, als zoon van Samuel Crawfurd en Margaret Campbell. Hij overleed te Semarang op 22 juli 1820 en kwam vermoedelijk in het kielzog van zijn oudere broer John (1783-1868) naar Nederlandsch-Indië, die daar al in september 1811 – direct na de verovering van Java – aanwezig was. De nazaten van James Crawfurd leefden tot aan de soevereiniteitsoverdracht in Nederlandsch-Indië. Ook Crafwfurds medefirmant Robert Scott, geboren te Penang en te Semarang overleden op 3 febr. 1846, vestigde zich definitief op Java en kreeg daar nageslacht. En zo zijn er natuurlijk nog meer families te noemen.

Van de Engelse gemeenschap op Java maakte ook de in Madras geboren Francis Cookson deel uit. Zoals hiervoor al bleek, komt hij in de Almanak 1817 voor als koopman te Semarang. En ook in de The Java Annual Directory and Almanac for 1816 treffen we hem in die hoedanigheid aan. Zijn aanwezigheid op Java dateerde vermoedelijk van de periode 1811-1816, de periode dus van het Engelse bestuur over Java. De hiernavolgende genealogie betreft zijn nazaten en strekt zich inclusief hemzelf uit over slechts vier generaties. De voor zover nu bekend laatste mannelijke naamdrager was zijn achterkleinzoon James Cookson (generatie III-1 in onderstaande genealogie), die in 1884 op zeventienjarige leeftijd overleed. De familienaam Cookson werd gecontinueerd in de familienaam Claasz Cookson. Andere nazaten via de vrouwelijke lijn leven voort onder familienamen als Herment, Blavet en Sauerbier.

Door huwelijken was er ook een nauwe familierelatie ontstaan met de familie Mac Mootry (Macmootry), reden om bij deze familie wat langer stil te staan. Haar stamvader, Richard James Mac Mootry,[iii] verbleef sinds omstreeks 1814 op Java. Zij dochter Johanna Rita werd de echtgenote van James Cookson (generatie II in onderstaande genealogie), terwijl de beide dochters van Carolus Mac Mootry de eerste en tweede echtgenote werden van Marcus Cookson (generatie III). Johanna Rita en Carolus Mac Mootry waren in 1834 Richard James’ enige kinderen. Dit weten we uit een brief van hem aan gouverneur-generaal Baud, geschreven in 1834, waarvan een transcriptie is opgenomen in het boek Catholics in Indonesia 1808-1942. A documented history. Volume 1. A modest recovery 1808-1903 van Karel Steenbrink.[iv] In genoemde brief verzocht Mac Mootry toestemming voor het oprichten van een ‘kleine Roomsch Catholijke kerk, ten zijnen huize en erf, gelegen buiten de stad Semarang’. Het genoemde huis was zijn eigendom. De kerk was, zo schreef hij, bedoeld voor ‘arme menschen en kinderen’ die de ‘Hollandsche taal nog niet genoegzaam ervaren zijn’. Hij zou hen dan ook in de ‘Maleische taal Godsdienst […] leeren’. Hij verzocht tevens toestemming om ten behoeve van het onderhoud van de kerk een maal per maand te collecteren, niet alleen in Semarang zelf, maar ook in de ‘bovenlanden, zoo als: Djocjacarta, Soeracarta, Magellaan, Japarra, Pekalongang en Joamira’. Verder schreef hij 47 jaar oud te zijn, sedert ongeveer twintig jaar in Nederlandsch-Indië te verblijven en zijn brood te verdienen als klerk bij de heer J.M. Neille’ (lees J. Mac Neal, RdN), ‘negotiant’ wonende te Semarang. Zijn maandinkomen was te ‘ontoereikend’ om daarvan op een ‘ordentelijke wijze’ met zijn vrouw en twee kinderen te kunnen leven. Volgens Steenbrink was er te weinig informatie om goed antwoord te kunnen geven op de vraag of hier een religieuze charlatan aan het woord was of iemand die werkelijk iets goeds wilde doen voor zijn behoeftige medekatholieken in zijn omgeving.

Keren we terug naar de familie Cookson, dan richten we onze aandacht op de echtgenote van generatie I. Volgens de Neate-family-tree (Descendants of William Neate)[v] was ‘Maria Anna Cookson (Keyser) ?-1854’ getrouwd met William Neate Chapman (1774-1839)’. William Neate Chapman overleed te Kedoe op 5 dec. 1838[vi] en dus niet in 1839.[vii] Een kind van hem overleed te Semarang op 3 mei 1818. Andere kinderen Chapman (zijn kinderen?) overleden te Semarang op 31 okt. 1823 (Marij) en 6 mei 1827 (alleen met voorletter J. bekend). Een eventueel huwelijk van hem werd niet in de opgaven burgerlijke stand gevonden. W.N. Chapman was senior partner in de firma Chapman & Rutter te Semarang (Almanak 1815-1816) en komt voor op de inwonerslijsten van Semarang (-1824) en Kedoe (1829-1838). Hij pendelde met enige regelmaat tussen Batavia, Semarang en Soerabaja[viii] en was lid van een ‘Committee for fixing the price current for Samarang-Quarterly’.[ix]

Op www.geni.com beweert Cornélie Maria Micheline Polderman, zonder een bron op te geven, dat William Neate Chapman de partner was van Maria Anna Keyzer en de vader van ‘Georgine Cookson, James Chapman/ Cookson and Christiana (Kitty) Cookson’.[x] Op de website van Hans Boers wordt melding gemaakt van een brief van William Neate Chapman aan zijn zuster Fammy.[xi] Over de datering of de huidige vindplaats van deze brief wordt niets meegedeeld. Chapman schreef in deze brief – zo laat Boers ons weten – over de vijf huwelijksaanzoeken die hij voor zijn dochter Kitty had ontvangen en dat daar een zesde was bijgekomen. De laatste huwelijkskandidaat was een Fransman en ‘master taylor’ te Batavia (zijn naam wordt in het door Boers gepubliceerde fragment van de brief niet genoemd). Boers suggereert dat met Kity Christine (lees: Christiana, RdN) Chapman bedoeld kan zijn, die dan niet een dochter van Francis Cookson, maar van Chapman zou zijn geweest. Christiana Cookson trouwde inderdaad met een Fransman die het beroep van meester-kleermaker uitoefende. Maar feit blijft wel dat zij in de opgaven burgerlijke stand en op haar grafschrift steeds met de familienaam Cookson voorkomt.

Dat Chapman een rol in de familiegeschiedenis heeft gespeeld, welke dat verder ook moge zijn, blijkt uit het feit dat de naamscombinatie ‘William Neate’ voorkomt onder de nazaten van het echtpaar Cookson-Keijser/Keijzer en dan met name in de tak die sproot uit hun dochter Georgiana (tak Claasz). William Neate Chapman en Francis Cookson moeten elkaar in elk geval een maal hebben ontmoet. Op 3 april 1818 arriveerde te Batavia het Engelse schip “Lady Sophia” (kapt. J.G. Duncar) (op 12 maart d.a.v. uit Semarang vertrokken) met als passagiers aan boord de ‘heeren Trait, Chapman, Cookson en familie’.[xii] Totdat serieuze aanwijzingen anders van ons verlangen, moeten we het Chapmanverhaal op dit moment maar voor kennisgeving aannemen.

Genealogie

 • I. Francis Cookson, geb. Madras 1777 (zn. van Francis Gwyn Cookson en een inheemse vrouw),[xiii] arriveerde vermoedelijk tijdens het Britse bestuur over Java (1811-1816) in Nederlandsch-Indië, koopman te Semarang (1816-1817), arriveerde komende van Semarang (vandaar vertrokken 12 maart) met zijn familie a/b van het Engelse schip “Lady Sophia” te Batavia 3 april 1818, op de inwonerslijst van Semarang (1819-1823) en Kedoe (1829, 1842-1844), overl. Kedoe 27 juli 1844,[xiv] tr. Madras 9 febr. 1807 Maria Anna Keyzer,[xv] ten rechte Maria Keijzer/Keijser,[xvi] geb. ….., overl. ….., dr. van …..
  Uit dit huwelijk:[xvii]

  1. Francis Edward Cookson, geb. Madras 5 april en ged. ald. 1 mei 1808, overl. …..
  2. Charles Cookson, geb. Madras 10 sept. 1809 en ged. ald. 28 april 1810, overl. …..
  3. Mary Ann Cookson, geb. Madras 30 juni 1812 en ged. ald. (Fort St. George) 16 jan. 1813, overl. Semarang 29 jan. 1862,[xviii] tr. Kedoe ….. 1830 Augustin Herment, geb. Ath (Henegouwen, België) 1 maart 1809,[xix] meester-kleermaker en koopman in modewaren te Batavia in associatie met zijn zwager [Laurent Charles Félix] Blavet en later met zijn schoonzoon [Christophe François] Bastière,[xx] aankondiging van zijn a.s. vertrek ‘voor eenigen tijd’ naar Europa 1842,[xxi] overl. Batavia 6 april 1864,[xxii] zn. van ….. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  4. Georgiana Cookson, geb. Semarang 3 okt. 1814,[xxiii] overl. Semarang 5 mei 1869,[xxiv] tr. Kedoe ….. 1832 Wilhelmus Adrianus Claasz, geb. …..,[xxv] op de inwonerslijst van Semarang (1835), Bagelen (1836-1837) en Kedoe (1838-1852), agent van de Semarangse wees- en boedelkamer te Kedoe (1842-1847), venduschrijver (1849-1850) en bg. deurwaarder en gezworen translateur bij de landraad (1849-1853) ald., griffier bij de landraad te Toeban (Rembang) (1854-1860) en bg. ambtenaar van de burgerlijke stand en agent van de Semarangse wees- en boedelkamer ald. (1859-1860), in hoedanigheid van klerk, tevens griffier bij de landraad te Toeban eervol ontslag uit ’s‑lands dienst 1859,[xxvi] translateur voor de inlandse talen te Semarang 1863,[xxvii] op de inwonerslijst van Bodjonegoro (Rembang) (1875-1877), Djokjakarta (1878-1881) en Kediri (1882), overl. Kediri 24 maart 1882, zn. van Johannes David Claasz[xxviii] en Maria Francisca Rosa Le Clerc,[xxix] hij hertr. Djokjakarta 25 juli 1878[xxx] Tek Kiem Nio (Chinese vrouw), bij de doop genaamd Maria Francina Rosa,[xxxi] geb. Tinggal ….. okt. 1847,[xxxii] woonde als weduwe Claasz, geb. Teh Kim Nio te Besoeki (1899, 1901), overl. Soerabaja 27 aug. 1901 en begr. Peneleh,[xxxiii] zn. van ….. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  5. Christiana Cookson, geb. Semarang 6 maart 1816, overl. Soerabaja 18 juli 1896,[xxxiv] tr. Kadoe 17 febr. 1835[xxxv] Laurent Charles Félix Blavet, geb. Le Havre (Frankrijk) 12 febr. 1811, meester-kleermaker en koopman in modewaren te Batavia in associatie met [Augustin] Herment,[xxxvi] huurder van een stenen huis op Noordwijk naast de Chinese warong ‘om den hoek van Gang Patjenongan’,[xxxvii] op de inwonerslijst van Batavia (1834-1853), arriveerde, komende uit Bordeaux, met zijn familie (lees: gezin) a/b van het Franse schip “Vellero” (kapt. S. Didier) te Batavia begin sept. 1862,[xxxviii] arriveerde, komende uit Batavia, met zijn familie (lees: gezin) a/b van de Nederlandse bark “Boni” (kapt. J.W. Moller) te Soerabaja 2 febr. 1863,[xxxix] op de inwonerslijst van Soerabaja (1864-1871, 1874-1880), overl. Soerabaja 21 juli 1880,[xl] zn. van ….. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  6. Matthaus/Mathew Cookson, geb. Semarang 30 okt. 1817 en ged. ald. 25 maart 1818,[xli] overl. Semarang 17 febr. 1820.[xlii]
  7. Pieternella Cookson, geb. ….., overl. Semarang 24 mei 1819.[xliii]
  8. James, volgt II.
 • II. James Cookson, geb. [Semarang] ….. 1818/1819, geëmployeerde op de Pamanoekan- en Tjiassemlanden -†,[xliv] op de inwonerslijst van Kadoe (1839-1843), Pasoeroean (1844-1845, 1847-1849), Semarang (1846-1853) en Krawang (1854), overl. Krawang 8 nov. 1853,[xlv] tr. 1e Semarang 4 jan. 1845 Joanna Rita Mac Mootry, geb. Semarang 22 mei 1825 en ged. ald. (rk) 14 dec. 1827,[xlvi] overl. Semarang 26 jan. 1851,[xlvii] dr. van Richard James Mac Mootry en Johanna Catharina Wagemaker[s];[xlviii] tr. 2e Semarang 1 mei 1852[xlix] Catharina Johanna March, geb. Semarang 3 sept. 1832,[l] overl. Semarang 7 sept. 1866,[li] dr. van Willem Anthonie March en Christina Jacoba Christianie.
  Uit het eerste huwelijk:[lii]

  1. Marcus, volgt III.
  2. Marij Cookson, geb. Kadoe 6 mei 1841,[liii] overl. Semarang 11 aug. 1876,[liv] tr. Semarang 24 sept. 1864 Abraham Wilhelm/Abraham Willem Jacobsz, geb. Semarang 8 jan. 1842, overl. ….., verm. zn. van Magnus Jacobsz en (tr. Semarang ….. 1822)[lv] Johanna Wilhelmina Delee.
  3. Amélie Blanche Cookson, geb. Kadoe 14 febr. 1844,[lvi] overl. ….. (na haar echtgenoot), tr. Semarang 30 okt. 1862 Wilhelmus Claasz, geb. Kedoe ….. 1833, overl. Bodjonegoro (Rembang) 9 dec. 1872,[lvii] zn. van Wilhelmus Adrianus Claasz en Georgiana Cookson (generatie IIb, 1).
  4. William Richard Cookson, geb. Semarang 8 jan. 1847, overl. Semarang 3 juli 1848.
  5. Francina Wilhelmina Cookson, geb. Semarang 17 aug. 1848, overl. ….., tr. Demak (Semarang) 7 febr. 1872 David Wilhelm Lodewijk Beck, geb. Salatiga (Semarang) 27 juli 1847, overl. Djokjakarta 23 april 1925, zn. van David Matheus Beck en Adriana Wilhelmina Sonneveld.[lviii]
  6. Christiana Cookson, geb. Semarang 12 okt. 1850, overl. Semarang 1 febr. 1851.

  Uit het tweede huwelijk:

  1. William Richard Cookson, geb. Goebang (Poerwakarta, Krawang) 27 sept. 1853,[lix] overl. Semarang 19 juli 1863.
 • III. Marcus Cookson, geb. Kadoe 8 maart 1839,[lx] overl. Demak (Semarang) 26 mei 1871,[lxi] tr. 1e Semarang 21 maart 1861 Johanna Dorothea Mac Mootry, geb. Semarang 10 jan. 1843, overl. Semarang 19 mei 1862, verm. dr. van Carolus/Charles Mac Mootry en Frederica Henrica Pedersen;[lxii] tr. 2e Semarang 6 sept. 1865 Jane Elizabeth/Jeanne Elisabet Mac Mootry, geb. Semarang 5 april 1846, overl. Demak 15 sept. 1869,[lxiii] verm. dr. van Carolus/Charles Mac Mootry en Frederica Henrica Pedersen; tr. 3e Demak 11 febr. 1871 Fredrika Cornelia Grietje Dumas, geb. ….. en erk. Ambal (Bagelen) 29 aug. 1861,[lxiv] overl. Soekaboemi (Preanger Regentschappen) 4 febr. 1906,[lxv] dr. van Frederik Willem Dumas en Betje (Chinese vrouw),[lxvi] zij hertr. Muntok (Banka) 13 aug. 1879 Hendrik Dirk Nicolaas Turpijn.
  Uit het eerste huwelijk:

  1. James Cookson, geb. Semarang 5 maart 1867,[lxvii] overl. Semarang 21 maart 1884/Koedoes Japara) 22 maart 1884.
  2. Franciscus Henricus Cookson, geb. Demak 30 juli 1869, overl. Klaten (Soerakarta) 6 juni 1882.
  3. Louis Antoine/Louis Anthonij Cookson, geb. Demak 30 juli 1869 (tweeling met de voorgaande), overl. Semarang 22 mei 1875.

  Uit het tweede huwelijk:

  1. Elisabeth Marguerite Fredrika Cookson, geb. …..,[lxviii] vertrok met twee kinderen a/b van het s.s. “Van Riebech” (sic!) van Batavia naar Muntok jan. 1896,[lxix] overl. ’s‑Gravenhage 1 mei 1938,[lxx] tr. Muntok (Banka) 2 juni 1888 Everard Bastiaan Sauerbier, geb. Rotterdam 5 maart 1859,[lxxi] tijd. élève bij de tinmijnen op Banka 1 sept. 1882,[lxxii] derde commies op het residentiekantoor te Muntok (Banka) 8 april 1883,[lxxiii] tevens ald. agent van de Bataviase wees- en boedelkamer (1891),[lxxiv] commies op het assistent-residentiekantoor te Banda (Amboina) 18 febr. 1891,[lxxv] wegens langdurige dienst een jaar verlof naar Europa 22 jan. 1894,[lxxvi] vertrok met echtgenote en twee kinderen a/b van het Nederlandse s.s. “Semarang” (kapt. A.H. Klein) vanuit Batavia naar Nederland 9 mei 1894,[lxxvii] vertrok met echtgenote en twee kinderen a/b van het s.s. “Bromo” (kapt. W. Bagchus) vanuit Rotterdam naar Nederlandsch-Indië maart 1895,[lxxviii] eerste commies op het residentiekantoor te Muntok, tevens bg. ambtenaar van de burgerlijke stand ald. 30 nov. 1895, wegens ziekte eervol ontslag uit zijn betrekking 1896,[lxxix] vendumeester te Palembang, tevens kassier en boekhouder van het vendukantoor ald. 27 aug. 1896,[lxxx] vertrok met echtgenote en twee kinderen a/b van het s.s. “Reijniersz” van Batavia naar Palembang 10 sept. 1896,[lxxxi] tijd. algemeen ontvanger-vendumeester 25 okt. 1901,[lxxxii] achtereenvolgens te Tjilatjap (Banjoemas) (1902-1905)[lxxxiii] en Wonosobo (Kedoe) (1906-1907),[lxxxiv] vendumeester te Djokjakarta, tevens kassier en boekhouder van het vendukantoor ald. 10 febr. 1907,[lxxxv] m.i.v. 3 febr. 1911 wegens langdurige dienst verlof naar Europa 1911,[lxxxvi] vertrok met echtgenote en twee kinderen a/b van het s.s. “Tambora” (kapt. W. Bagchus) vanuit Batavia naar Europa (Rotterdam) 16 maart 1911,[lxxxvii] vendumeester te Batavia 4 juli 1912,[lxxxviii] pensioen 1924, woonde als gepensioneerd vendumeester te Batavia (1925-1926) en tijd. in Europa (1927, 1929-1930),[lxxxix] overl. ’s‑Gravenhage 11 mei 1938,[xc] zn. van François Sebastien Sauerbier en[xci] Marianne Pelepine Elisabeth Herrebrugh. Uit dit huwelijk nakomelingen.

Verkorte bronverwijzingen in de noten

 

Adresboek Adresboek van Nederlandsch-Indië.
Almanak Almanak van Nederlandsch-Indië.
AN Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië.
BRP Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging.
DIN De Indische Navorscher.
GHG 1-4 Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java (4 dln.)
LDS The Church of Jesus Christ of Later-Day Saints (Mormonen).
Naamlijst Naamlijst van Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië.
RA-II Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Tweede gedeelte.

Noten

[i].         R.G. de Neve, ‘Genealogie Young’, DIN 2005, 124-143.

[ii].        P.A. Christiaans, ‘Hunt’, DIN 2002, 11-14.

[iii].       Richard James Macmootrij, overl. Semarang 12 jan. 1839, tr. Semarang ….. 1826 Johanna Catharina Wagemaker, wed. van August Willem March.

[iv].       Verschenen als deel 196 in de reeks Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Leiden 2003). Zie voor de transcriptie van de brief pagina 240-241.

[v].        https://fannychapmansdiary.wordpress.com/tag/william-neate.

[vi].       Opgaven burgerlijke stand in: AN 1839, 277.

[vii].      Een korte levensbeschrijving van William Neate Chapman is te vinden in: ‘Australian Dictionary of Biography’ op http://adb.anu.edu.au/biography/chapman-william-neate-1890. Zie voor de mogelijk homosexuele gevoelens van Captain Arthur Philip (1738-1814), ‘Australia’s Founding Father’, voor hem: Rictor Norton, ‘From Twickenham to Turkey. Eighteenth-Century Gay Subcultures in Europe, America and Australia’, op http://rictornorton.co.uk/eighteen/twicken.htm.

[viii].     Zie: Bataviasche Courant van 2 okt. 1819; Bataviasche Courant van 14 april 1827; Javasche Courant van 11 juli 1838.

[ix].       Java Government Gazette van 20 febr. 1813.

[x].        www.geni.com/people/William-Neate/6000000032375355400) (geraadpleegd maart 2017.

[xi].       www.imexbo.nl/java-na-de-engelsen.html.

[xii].      Bataviasche Courant van 4 april 1818). Andere krantenberichten waarin de namen Chapman en Cookson gezamenlijk voorkomen, werden via Delpher niet gevonden.

[xiii].   The Complete Beath and Tait Family Tree Compilation with connected families (geen bronvermeldingen, geraadpleegd maart 2017) (http://familytrees.genopro.com/iaintait/Tree_Compilation/default.htm). Zijn geboorte/doop werd niet gevonden via http://indiafamily.bl.uk/ui/Home.aspx (India Office – Family History Search). Francis Gwyn Cookson was volgens deze bron geboren te Londen op 5 sept. 1750 als zoon van Thomas Cookson en Sarah Hull en overleed te Madras.

[xiv].   AN 1845, 312: ‘Francis Coockson, echtgenoot van M. Keijzer’.

[xv].     The Complete Beath and Tait Family Tree (zie noot 12). Dit huwelijk werd niet gevonden via

http://indiafamily.bl.uk/ui/Home. aspx (India Office – Family History Search).

[xvi].   Zie: noot 13 (M. Keijzer); en BRP 15, 54 (Maria Keijser). Op de inwonerslijst van Semarang in Naamlijst 1865 vermeld als: ‘Marij Cookson, geb. Keijsler’ (de spelling Keijsler was vermoedelijk een zetfout).

De echtgenote van Francis Cookson (Maria Keijser/Keijzer) was – i.t.t. wat wordt beweerd op The Complete Beath and Tait Family Tree – in elk geval niet identiek aan Maria Anna Keijzer, overl. Soerabaja 6 juli 1854 (zie opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1855, 507; en mededeling van het overlijden van ‘M.A. van Dentzsch, Keijzer, Soerabaya 6 Julij’ in: De Oostpost van 2 aug. 1854) en dus evenmin aan de vermeende echtgenote van William Neate Chapman.

Christiaan Gustaaf von Dentzsch (1804-1879), kolonel en chef der artillerie O.I.L., tr. Bergen op Zoom 16 febr. 1830 Maria Anna Keijzer, ged. Amersfoort (geref.) 20 juni 1799, overl. Soerabaja 6 juli 1854, dr. van Derk Keijzer en Clasina Honings (zie: J.G. Koning, ‘Von Dentzsch’, Ons Erfgoed 11 (2003, nr. 2) 63-70, ald. 66; zie voor de doopdatum van Maria Anna Keijzer: Stamboom Martien Lops op internet).

[xvii].  De volgorde van de kinderen is niet geheel zeker doordat de geboortedatum van kind 7 onbekend is. Kinderen 1-3 worden genoemd in The Complete Beath and Tait Family Tree Compilation. Het overlijden en/of eventueel huwelijk van kinderen 1-2 niet in de opgaven burgerlijke stand gevonden.

[xviii].        Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1863, 79 (Marij Anne Cookson).

[xix].   Blijkens zijn grafschrift 55 jaar oud (GHG 3, 164; geen vermelding van geboorteplaats en/of –datum).

[xx].     ‘Herment & Bastière hebben ontvangen zwart en gekleurd laken, tricots, batiste de laine, piqué en zijde, nieuw modische vestenstoffen, borduursels, enz., als ook koetsiers-hoeden’ (Java-Bode van 30 aug. 1862). De firma A. Herment & Bastière ontving voor een ‘rol en … geborduurde kragen en opslagen’ een bronzen medaille in de 7e hoofdafdeling van de Nijverheidstentoonstelling te Batavia (‘huisraad, lederwerk, wapenen en voorwerpen van weelde’) (De Locomotief van 12 jan. 1866).

[xxi].   Javasche Courant van 6 aug. 1842 (zijn gemachtigde in Nederlandsch-Indië was de firma Herment & Blavet).

[xxii].  Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1865, 79 (vermeld met voornaam Auguste). Overlijdensbericht in: Java-Bode van 9 april 1864 (vermeld met voornaam Augustin, 55 jaar oud; (behuwd) vader van J.A. Herment, Ch. Herment, F. Bastière, geb. Herment, C.F. Bastière, C. Herment, geb. Lejeusne). Zie voor zijn overlijdensplaats en -datum ook zijn grafschrift (GHG 3, 164).

[xxiii].   The Java Half-Yearly Almanac and Directory for 1815 (ongenummerde pagina’s) (geboorte van een dochter van Mrs. F. Cookson). Gelet op haar leeftijd bij overlijden (zie volgende noot) moet het hier om Georgiana gaan.

[xxiv].        Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1870, 262. Ook vermeld onder Temangagoeng (Kedoe) (opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1870, 287). Administratieve mededeling van overlijden in: De Locomotief van 14 mei 1869 (ruim 54 jaar oud).

[xxv].  Blijkens www.geni.com/people/Wilhelmus-Adrianus-Claasz/6000000032375700004 (geplaatst door Cornélie Maria Micheline Polderman, 3 maart 2015; zonder bronvermelding; geraadpleegd maart 2017) zou hij zijn geboren te Semarang op 25 febr. 1815, wat gezien zijn trouwjaar opvallend is.

[xxvi].        De Oostpost van 6 okt. 1859.

[xxvii].       Java-Bode van 7 febr. 1863.

[xxviii].     Op de inwonerslijst van Bagelen (1834-1839). Hij overleed Bagelen 24 mei 1839.

[xxix].        Namen van de ouders ontleend aan: BRP 3, 77.

[xxx].  Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1879, 215; BRP 3, 77 (eerste naam van de bruid opgegeven als Teh; de bruidegom 65 jaar oud, dus bij juiste opgave van leeftijd geboren in 1812 of 1813).

[xxxi].        Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1903, 108: Teh Kiem Nio, bij de doop genaamd Maria Francina Rosa, weduwe van Wilhelmus Adrianus Claasz, overl. Soerabaja 27 aug. 1901. Zie ook: de bron in de volgende noot.

[xxxii].       BRP 12, 30.

[xxxiii].     Ibidem.

[xxxiv].      Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1897, 436 (‘Christiana Blavet, geboren Cookson’). Overlijdensbericht in: Samarangsch Advertentie-Blad van 20 juli 1896 (ruim 80 jaar oud); BRP 11, 10 (met in haar grafschrift de vermelding van haar geboorte- en overlijdensplaats en -datum.

[xxxv].       Opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1836, 186 (de bruidegom met voornamen Felix Charles).

[xxxvi].      ‘Herment & Blavet, mr. kleedermakers alhier, hebben de eer aan het publiek kennis te geven dat zij met de laatst aangekomen schepen hebben ontvangen een assortiment allerfijnste lakens van verschillende couleuren, alsmede zwart gebrocheerd en andere gecouleurde satijnen en fluweelen voor vesten, en dat bij hen vervaardigd worden allerleij goud en zilver borduurwerk voor militaire en civiele autoriteiten’ (Javasche Courant van 13 aug. 1836); ‘Herment & Blavet hebben de eer het publiek bekend te maken, dat zij ontvangen hebben een fraaij assortiment supra fijne lakens en satijnen voor vesten, waaronder de kleuren van de laatste smaak zijn; alsmede fraaije vergulde knoopen en een partij heeren hoeden mede van de laatste smaak’ (Javasche Courant van 11 en 15 maart 1837); ‘Herment & Blavet hebben uit Frankrijk ontvangen de volgende artikelen, zwart satijn de laine, supra fijn voor pantalons, zwart gebrocheerd satijn, zwart en gekleurd gros grain, rijk gebrocheerd fluweel en meer andere vesten-stoffen, zwarte satijnen en gebrocheerde halsdoeken, satijnen en andere heeren echarpes, zwarte zijden hoeden, verniste schoenen en differente soorten heeren laarsjes, zijden en glacés handschoenen’ (Javasche Courant van 9 en 12 juli 1845); ‘Herment & Blavet hebben dezer dagen ontvangen zwarte zijden, grijze castoren en farinier hoeden, wit satin de laine voor bal-broeken, goud- en zilver gebrocheerde vesten, dito fluweel voor vesten, zwart casimir en zijden handschoenen’ (Javasche Courant van 24 en 27 sept. 1845).

[xxxvii].    In dit leegstaande en onbewaakte huis (eigenaar De Bie), waarvan Blavet de huurder was geweest en waarvan hij de sleutels nog in zijn bezit had, brak in de nacht van 12 mei 1853 om ongeveer half twee in de achtergalerij brand uit (Java-Bode van 14 mei 1853).

[xxxviii].   Java-Bode van 6 sept. 1862.

[xxxix].      De Oostpost van 2 febr. 1863.

[xl].      BRP 11, 10 (met in zijn grafschrift de vermelding van zijn geboorte- en overlijdensplaats en -datum. Overlijdensbericht in: Soerabaiasch-Handelsblad van 21 juli 1880 (69 jaar oud; ‘diep betreurd door zijne nagelaten betrekkingen’). Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1881, 320 (eerste voornaam Lourent).

[xli].    Almanak 1818; BRP 15, 54.

[xlii].   Overlijdensbericht in: Bataviasche Courant van 26 febr. 1820 (2 jaar en 3 maanden oud)

[xliii]. Opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1820 (pagina’s zijn ongenummerd) (‘Pieternella, dogtertje van F. Cookson’).

[xliv].  Blijkens zijn overlijdensbericht (zie volgende noot).

[xlv].   Overlijdensbericht in: Java-Bode van 16 nov. 1853 (34 jaar oud, zijn tweede vrouw nalatende een ‘zuigeling’ en vier kinderen uit ‘een vorig huwelijk’.

[xlvi].  BRP 15, 147.

[xlvii].        Opgaven burgerlijke stand in AN 1852, 445 (‘Joanna Rita MacMootry, echtgenoot (sic!) van James Cookson’).

[xlviii].      BRP 15, 147.

[xlix].  Opgaven burgerlijke stand in: AN 1853, 416 (“James Cookson, weduwenaar van Joanna Rita Mac Mootry, en Catharina Johanna March’).

[l].        BRP 16, 40. Opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1833, 231. Willem Anthonie March, overl. Semarang 26 dec. 1863, tr. Semarang ….. 1828 Christina Jacoba Christianie.

[li].       Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1867, 87 (familienaam gespeld als Marsch). Overlijdensbericht in: De Locomotief van 7 sept. 1866 (35 jaar oud).

[lii].     Zie noot 44. De kinderen 1-3 werden gewettigd door het huwelijk.

[liii].    Opgaven burgerlijke stand in: AN 1842, 261 (‘Marij, dochter van James Cookson’). Gelet op de geboortedatum moet het hier om een erkenning gaan.

[liv].    Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1877, 297 (‘Marie Cookson, echtgenoote van Abraham Wilhelm Jacobsz’).

[lv].      Vermoedelijk werden uit dit huwelijk geboren (allen te Semarang): Johan Hendrik (geb. ….. 1824); een niet met name genoemde zoon (geb. ….. 1826); Johan Magnus (geb. ….. 1827); Fredrik Hendrik (geb. 15 nov. 1829); Carolina Elisabeth (geb. ….. 1831, overl. Semarang 5 okt. 1831); Wilhelm Cornelis (geb. ….. 1833); Martina Paulina (geb. 3 juni 1836); Engelina Theodora (geb. 8 april 1838); Christiaan Henrij (geb. 10 aug. 1840); Abraham Wilhelm (geb. 8 jan. 1842); Johanna Wilhelmina (geb. 19 sept. 1843).

[lvi].    Opgaven burgerlijke stand in: AN 1845, 282 (“Amélie Blanche, dochter van James Cookson’). Het ging hier vermoedelijk om een erkenning.

[lvii].   Overlijdensbericht in: De Locomotief van 13 dec. 1872 (39 jaar oud). In het bericht werd niet gerept over kinderen. Zijn overlijden in de opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1874, 283 (zonder vermelding van datum).

[lviii]. Burgerlijke stand van Djokjakarta, Overlijdensregister 1925, aktenr. 27 (79 jaar oud; partner overleden; als geboorteplaats werd Ambarawa opgegeven) (LDS-filmnr. 1357869; www.roosjeroos.nl).

[lix].    Zie voor de geboorteplaats: BRP 4, 129.

[lx].      Opgaven burgerlijke stand in: AN 1842, 261 (‘Marcus, zoon van James Cookson’). Gelet op de geboortedatum moet het hier om een erkenning gaan.

[lxi].    Ook vermeld onder Semarang.

[lxii].     Carolus Mac Mootry, geb. ….. 25 sept. 1820 en ged. Semarang (rk) 14 dec. 1827 (zn. van Richard James Mac Mootry en Johanna Catharina Wagemakers) (BRP 15, 146), militair, overl. Pati (Japara) 28 april 1856, tr. Semarang 14 aug. 1841 Frederica Henrica Pedersen, geb. ….., overl. Semarang 23 sept. 1881. Uit dit huwelijk tevens een levenloze of zeer kort na de geboorte overleden dochter, geb. Semarang 22 nov. 1841. Uit dit huwelijk vermoedelijk ook: a) Richard James Mac Mootry, geb. Semarang 14 okt. 1847; b) Carel Frederik Mac Mootry, geb. Semarang 17 mei 1850, overl. Tegal 22 maart 1920.

[lxiii]. Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1870, 273 (‘Jeane Elisabet Cookson, geboren Macmootrij’). Overlijdensbericht in: De Locomotief van 17 sept. 1869 (ruim 23 jaar oud).

[lxiv].  Opgaven burgerlijke stand in: AN 1862, 51. Op dezelfde datum werden erkend Bietsij Cicilie Marie Dumas en Anna Theodora Dumas. Volgens Robert Martin Dumas en Charles Dumas, Genealogie van de fami­lie Dumas in Nederlands-Indië en Nederland (Leiden 1997) 147 werd zij te Ambal omstreeks 1853 geboren (geen bronvermelding).

[lxv].     Dumas en Dumas, Genealogie Dumas, 147 vermeldden als overlijdensjaar foutief 1916.

[lxvi].    Dumas en Dumas, Genealogie Dumas, 147.

[lxvii].        Geboortebericht in: De Locomotief van 8 maart 1867.

[lxviii].      Haar geboorte niet in de opgaven burgerlijke stand. Als Marcus Cookson haar natuurlijke vader was, moet zij zijn verwekt tus­sen 11 febr. en 26 mei 1871 en werd zij vermoedelijk geboren in de periode nov. 1871-febr. 1872.

[lxix]Java-Bode van 10 jan. 1896.

[lxx].   Overlijdensbericht in: Haagsche Courant van 2 mei 1938 (66 jaar oud).

[lxxi].  Digitale stamboom Rotterdam.

[lxxii].        RA-II 1883, 349.

[lxxiii].      RA-II 1891, 219.

[lxxiv].       Ibidem, 130.

[lxxv].        RA-II 1894, 237.

[lxxvi].       RA-II 1895, 603; Bataviaasch Nieuwsblad van 24 jan. 1894.

[lxxvii].     Bataviaasch Handelsblad van 8 mei 1894 (aankondiging dat het schip de volgende dag zal vertrekken).

[lxxviii].    De Locomotief van 21 maart 1895.

[lxxix].       Java-Bode van 10 juli 1896.

[lxxx].        RA-II 1901, 568.

[lxxxi].       Bataviaasch Nieuwsblad van 9 sept. 1896 (aankondiging dat het schip de volgende ochtend zal vertrekken).

[lxxxii].     RA-II 1907, 667.

[lxxxiii].    RA-II voor genoemde jaren. In RA-II 1904 voor het eerst aangeduid als tijd. algemeen ontvanger-vendumeester.

[lxxxiv].    RA-II voor genoemde jaren.

[lxxxv].      RA-II 1911, 714; Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 12 febr. 1907.

[lxxxvi].    Bataviaasch Nieuwsblad van 19 jan. 1911.

[lxxxvii].   Bataviaasch Nieuwsblad van 16 maart 1911.

[lxxxviii]. RA-II 1924, 716 (laatste vermelding).

[lxxxix].    Adresboek voor genoemde jaren. Zijn eervol ontslag uit ’s‑lands dienst (pensioen) en vertrek uit Nederlandsch-Indië niet via Delpher gevonden.

[xc].     Overlijdensbericht in: Haagsche Courant van 12 mei 1938 (79 jaar oud; vader, behuwd- en grootvader van J.F. Sauerbier, E. Sauerbier-Drysdale en Frieda, Sonja en Paul te ’s‑Gravenhage; H. Cordesius-Sauerbier, M. Cordesius en Noortje en Veertje te Sitoebondo; en M. Sauerbier te Palembang).

[xci].    Zij tr. Banda 12 juli 1843. Zie opgaven burgerlijke stand in: AN 1845, 270. François Sebastien Sauerbier, geb. Rotterdam 9 okt. 1820 (digitale stamboom Rotterdam) (zn. van Jacques François Sauerbier en Jaqueline van den Abeelen), overl. Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 10 juni 1907. Marianne Pelepine Elisabeth Herrebrugh, geb. Banda 20 of 28 dec. 1825, overl. Bandjermasin 8 juli 1911 (P.C. Bloys van Treslong Prins, ‘De Indo-Europeesche families in Nederlandsch-Indië’, Bata­viaasch Nieuwsblad van 9 aug. 1930 (met geboortedag 28 dec.) en 18 febr. 1931 (met geboortedag 20 dec.)).

Vorige

29 mei 2017 van 15:45 tot 16:45 Je Indische Stamboom – Tong Tong Fair

Volgende

De Indische roots van Waldemar Torenstra

 1. U doet er ook al aan. Wordt er iets over voormalig Indie geschreven, dan gebeurd het meestal alleen op Java. Het Indie bestaat uit meer dan 10000 eilanden.
  Ik ben op Sumatra, Padang geboren en dit eiland is zeker 2x zo groot als Java.

  • Maarten Fornerod

   Wij vergeten Sumatra, en in het bijzonder Padang zeker niet. De Indische Navorscher (27) van 2014 is bijna geheel gewijd aan deze interessante streek: Geschiedenis en demografie van Padang omstreeks 1780-1830 / Gezinsreconstructies en fragmentgenealogieën van Padangse families rond het begin van de 19e eeuw / In en uit tabak. Muiderberg-Deli-Muiderberg / Nazaten van Richardson Davies / Interview met Willy Kautz-Jansen / Gezagsdragers van de V.O.C. te Padang gedurende de 18e eeuw / Enige burgerlijke standregisters van Padang Pandjang / Fragmenten van het DTB-register van Padang (1795-1819). In dit geval gaat het met name om families die zich hebben gevestigd in Java, vandaar de titel. De voorgaande jaargangen zijn nog te bestellen via http://igv.nl/publicaties/bestellen

 2. CJ Herrebrugh

  Heel hartelijk dank voor zoveel informatie over een ver familielid dat in geen enkel overzicht van mijn eigen familie meer voorkwam.
  Overigens viel mij op dat de kinderen van Marcus Cookson (1839-1871) niet uit zijn eerste en tweede, maar uit zijn tweede en derde huwelijk afkomstig moeten zijn. Zie de geboortejaren en de advertentie die u noemt. Ook de website johnsauerbier.nl noemt Fredrika Cornelia Grietje Dumas als moeder van Elisabeth Marguerite Fredrika Cookson. Overigens noemt John Sauerbier op zijn website ook een geboortedatum voor Elisabeth Marguerite Fredrika Cookson die geheel overeenkomt met uw berekening, nl: 15-11-1871.

  Met vriendelijke groet,
  Cees Herrebrugh

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén