De families Darricarrère, Despéroux en Tissot.

R.G. de Neve

Download de pdf van dit artikel hier.

De Amsterdamsche Poort te Batavia, verlicht ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Universiteitsbibliotheek Leiden, KITLV 49016

Inleiding

Als eerste vervolg op de algemene inleiding volgen hier de genealogieën van de families Darricarrère, Despéroux en Tissot. Laatstgenoemde familie is wat Indische anciënniteit betreft de oudste van de drie. De Indische stamvader Joseph an!arie Tissot (1783-1863) arriveerde al in 1810 in Nederlandsch-Indië. Hij was koopman en commissionair en tevens scheepseigenaar en ten slotte ook landhuurder in het Djokjase. Een ondernemende figuur dus. Zijn nakomelingen verkeerden in tamelijk goeden doen. Een opvallende figuur was Charles Erneste Tissot (1874-1924), die in de dessa Tanggoel (district Poeger, Djember, Besoeki) woonde en zich Radèn Brontodihardjo noemde. Hij kwam in de nacht van 17 op 18 juni 1924 door moord om het leven.

Ook de familie Despéroux wist zich een behoorlijke positie te verwerven en ook haar Indische stamvader was als handelaar en scheepseigenaar c.q. scheepskapitein actief. Hij heette Pierre Achille Despéroux (1800-<1890) en kende bovengenoemde Joseph Marie Tissot, aangezien hij in de Almanak van Nederlandsch-Indië onder andere vermeld werd als gezaghebber van de bark “Zephijr”. De eigenaar van dit schip was J. Tissot. De familie Despéroux telde slechts twee gezinnen, dat van stamvader Pierre Achille en dat van diens zoon Henri Charles Achille (1851-1900).

De familie Darricarrère ten slotte, nam maatschappelijk gezien een wat bescheidener positie in. Haar Indische stamvader, Jean Darricarrère (1817-1870), vestigde zich vermoedelijk als laatste van de drie stamvaders in Nederlandsch-Indië. Een opvallend huwelijk werd gesloten door Louis Darricarrère (1844-1903), die de echtgenoot werd van Augusta Benjamins (1843-1876). Zij was een van de rechthebbenden in de tweede graad in de particuliere landen Tjampea, Sadeng en Tjiboenboelan. Deze in het Buitenzorgse gelegen landen waren ooit eigendom van Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk (1752-1818), in zijn tijd de bekendste landheer op Java.

Genealogie van de familie Darricarrère

 • I. Jean Darricarrère, geb. Sallispice (Fr.) 7 jan. 1817,[i] opzichter van de suikeronderneming Pesing bij Batavia,[ii] overl. Batavia 21 okt. 1870, tr. Batavia 14 febr. 1867 Maria Louisa, alias Louise, alias Maria Pongo, overl. Batavia 10 okt. 1878.
 • Java-Bode van 25 oktober 1870.

 • Zijn erkende kinderen (ex matre Maria Pongo en gewettigd door het huwelijk):
  1. Louis, volgt IIa.
  2. Charles, volgt IIb.
  3. André, volgt IIc.
  4. Francina Darricarrère, geb. Batavia ….. 1851/1852,[iii] overl. Soerabaja 16 sept. 1926,[iv] tr. Batavia 16 nov. 1872 Joseph Johannes Ungerer, geb. Batavia 27 nov. 1845, overl. Buitenzorg 23 april 1891, zn. van Joseph Alexander Ungerer en Aliema (inlandse vrouw), bij de doop genaamd Adriana Catharina Simauw en wedr. van Fredrika Sophia Brummer.[v]
  5. Vincent, volgt IId.
 • IIa. Louis Darricarrère, geb. in het landhuis van Pesing (aangeg. Batavia) 19 mei 1844, gepensioneerd derde commies, wonende te Bandoeng (1899, 1903),[vi] overl. Bandoeng 10 nov. 1903, tr. 1e Batavia 27 mei 1876 Augusta Benjamins, geb. Grogol (Batavia) 10 aug. 1843 en erk. Batavia 10 juni 1847, gewett. door het huwelijk van haar ouders (29 okt. 1859), erfgename in de tweede graad in de fideïcommis Tjampea c.a., overl. Batavia 24 nov. 1876, dr. van Lieve Benjamins en de inlandse vrouw Arira Christina, ook genaamd Tjerewet (bij de doop genaamd Christina Willemse) en wed. van Herbert Lewis;[vii] tr. 2e Bandoeng (Preanger Regentschappen) 25 juni 1892 Oeij Eng Nio (Chinese vrouw).
 • Zijn erkende zoon (ex matre N.N.):
  1. Frédéric Pieter Darricarrère, geb. ….. 26 dec. 1863 en erk. Batavia 1870,[viii] overl. Bandoeng 28 jan. 1887.[ix]

  Zijn erkende en door het huwelijk gewettigde kinderen (ex matre Augusta Benjamins):[x]

  1. Auguste Marie Louis Darricarrère, geb. Batavia 4 mei 1873 en erk. ald. voor nots. J.R. Kleyn, d.d. 5 mei 1873, en gewettigd door het huwelijk van zijn ouders (25 juni 1892), overl. Batavia 9 sept. 1877.
  2. Jean Charles, volgt III.
  3. Jeanne Louise Augustine Francine Darricarrère, geb. Batavia 9 april 1876 en erk. ald. voor nots. J.R. Kleyn, d.d. 5 mei 1873, en gewettigd door het huwelijk van haar ouders, overl. Batavia 10 nov. 1876.

  Zijn erkende kinderen (ex matre de Chinese vrouw Oeij Eng Nio):[xi]

  1. Antoine Darricarrère, geb. Meester Cornelis 11 febr. 1885 en erk. ald. 25 febr. 1885,[xii] overl. Bandoeng 15 nov. 1886.
  2. Eleonore Darricarrère, geb. Bandoeng 30 dec. 1889 en erk. ald. 22 febr. 1890 en gewettigd door het opvolgend huwelijk van haar ouders,[xiii] overl. …..

  Uit het tweede huwelijk:

  1. François Darricarrère, geb. Bandoeng 25 mei 1893, overl. Bandoeng 23 aug. 1893.
  2. Louise Darricarrère, geb. Bandoeng 16 april 1898, overl. Batavia 12 (ingeschr. ald. 13) dec. 1914.[xiv]
 • III. Jean Charles Darricarrère, geb. Batavia 23 maart 1874 en erk. ald. voor nots. J.R. Kleyn, d.d. 5 mei 1873, en gewettigd door het huwelijk van zijn ouders (25 juni 1892), klerk ter Algemene Secretarie, daarna employé van de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij,[xv] overl. Blimbing bij Malang (Pasoeroean) 5 aug. 1941,[xvi] tr. Buitenzorg 3 febr. 1897 Emelie Francke, geb. Semarang 17 okt. 1878, komende vanuit Indonesië ingeschr. te Markelo 17 dec. 1951, overl. ’s‑Gravenhage 22 juni 1965, dr. van John Francke en Julie Mathilde Mosselman.[xvii]
 • Uit dit huwelijk:
 • IV. Charles August Jules Darricarrère, geb. Batavia 19 juli 1907, employé van de Dienst voor Waterkracht en Electriciteit 1 juli 1929-1 juli 1931, daarna sectiechef bij de Nederlandsch-Indische Waterkracht Exploitatie Maatschappij,[xviii] woonde te Soerabaja (1938, 1941), komende vanuit Indonesië ingeschr. te ’s‑Gravenhage 19 sept. 1953, overl. ’s‑Gravenhage 4 sept. 1989, tr. Soerabaja 15 maart 1933 Renée Lily Akkermans, geb. Malang 12 jan. 1914, overl. ’s‑Gravenhage 21 febr. 2002, dr. van Rudolph Akkermans en Louise Alexandrine Henriette barones van Lawick.
 • Uit dit huwelijk:
  1. Ezechiel James Darricarrère, geb. Soerabaja 11 febr. 1933.
  2. Jesaja Johannes Darricarrère, geb. Soerabaja 21 jan. 1935.
  3. François Benjamin Darricarrère, geb. Malang 17 juli 1945.
 • IIb. Charles Darricarrère, geb. Krawang 1 juli 1847, derde commies ter algemene secretarie 28 juni 1876,[xix] overl. Buitenzorg 24 nov. 1895, tr. ….. verm. een inlandse vrouw, overl. Batavia 14 juni 1908.
 • Bataviaasch Nieuwsblad van 15 juni 1908.

  Mogelijk zijn zoons:

  1. Albertus Guillaume Darricarrère, geb. ….. 21 sept. 1881 en erk. Batavia 1881,[xx] overl. …..[xxi]
  2. Eugène Darricarrère, geb. ….. 21 mei 1883 en erk. Batavia 1883,[xxii] klerk (1911-1923), commies (1924-1927, 1929-1930, 1932) en gepensioneerd commies (1934, 1938, 1941) bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, wonende te Bandoeng,[xxiii] overl. Tjimahi 2 jan. 1945 en herbegr. Nederlands ereveld Leuwigajah,[xxiv] tr. Bandoeng 30 maart 1904 Louisa Wilmina Smith, geb. ….., overl. ….., dr. van ….. Eventuele kinderen zijn niet bekend.
 • IIc. André Darricarrère, geb. Krawang 9 dec. 1849, tweede commies bij de Algemene Rekenkamer te Batavia 5 juni 1881, commies bij de resident van Rembang 21 maart 1884, algemeen ontvanger achtereenvolgens te Madjalengka (Cheribon) 7 maart 1890, Cheribon 13 nov. 1893 en Probolinggo (Pasoeroean) 15 nov. 1898,[xxv] overl. Semarang 31 juli 1921,[xxvi] tr. Batavia 25 mei 1872 Jessie Fisscher, geb. ….., overl. ….., dr. van …..
  Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

  1. Thérésine Darricarrère, geb. Batavia 29 aug. 1873, overl. Soerabaja 21 juli 1939,[xxvii] tr. Probolinggo (Pasoeroean) 25 mei 1901 Johannes Alidus/Johannes Aliedes van Straten, geb. ….., overl. Bodjonegoro 30 jan. 1931,[xxviii] zn. van ….. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  2. Josephine Darricarrère, geb. Batavia 23 febr. 1875, overl. Batavia 4 (aang. 6) aug. 1877.[xxix]
  3. Jean Marie Darricarrère, geb. Batavia 25 mei 1877, overl. Batavia 22 (aang. 23) juli 1877.[xxx]
 • IId. Vincent Darricarrère, geb. …..,[xxxi] ambtenaar bij de Post- en Telegraafdient, kantoorchef 4e klasse 19 febr. 1879, 3e klasse 15 sept. 1888, 2e klasse te Rembang 2 mei 1895 en 1e klasse te Medan 14 juni 1899,[xxxii] overl. Medan ….. 1927,[xxxiii] tr. Besoeki 12 jan. 1878 Alieda Jacoba Agnes Margaretha de Leeuw, geb. Sumatra’s Westkust (Padang) 24 okt. 1853, overl. Medan ….. 1921,[xxxiv] dr. van …..
 • Uit dit huwelijk:
  1. Jeannette Marguerite Darricarrère, geb. Soerabaja 9 okt. 1878, overl. Medan 5 juni 1941, tr. Rembang 8 juli 1897[xxxv] Willem Frederik Bons, geb. Batavia 8 juli 1874, ambtenaar bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, kantoorchef 4e klasse 29 okt. 1903 en achtereenvolgens geplaatst te Bandjarnegara (1904), Amboina (1905-1907) en Wlingi (1908-1911), commies 1e klasse 11 aug. 1911 en achtereenvolgens geplaatst te Weltevreden (1912) en Medan (1913), met verlof, commies 1e klasse (herbenoeming) 16 maart 1914 en commies bij reorganisatie (geen onderscheid meer tussen commiezen 1e en 2e klasse) 1 april 1914 en geplaatst te Medan (1915-1916), geplaatst als kantoorchef te Pangkalanbrandan (Oostkust van Sumatra) (1917), hoofdcommies 31 dec. 1916 en geplaatst als kantoorchef te Koetaradja (Atjeh) (1918-1922), met buitenlands verlof 1 jan. 1920,[xxxvi] na terugkeer tijd. wnd. controleur 1e klasse te Medan 1923,[xxxvii] wegens achtjarige dienst tien maanden Europees verlof 1922,[xxxviii] vertrok met zijn echtgenote a/b van het s.s. “Prinses Juliana” vanuit Amsterdam naar Nederlandsch-Indië 6 jan. 1923,[xxxix] wegens volbrachte diensttijd eervol ontslag uit ’s‑lands dienst 1924,[xl] woonde als gepensioneerd controleur 1e klasse te Bandoeng (1925-1927), overl. ’s‑Gravenhage 16 nov. 1927,[xli] zn. van Willem Jan Bons en Liena Coops.

   De Sumatra Post van 6 juni 1941.

  2. Jean François Darricarrère, geb. Patti (Japara) 9 mei 1880, overl. Patti 12 juli 1880.
  3. Charles Leonard Darricarrère, geb. Bondowoso (Besoeki) 24 aug. 1881, gepensioneerd klerk op het residentiekantoor, wonende te Medan (Oostkust van Sumatra) (1901), daarna werkzaam bij de Delispoorwegmaatschappij, commies, wonende te Medan (1903-1905, 1910-1912) en Belawan bij Medan (1917-1918), stationschef, wonende te Tebingtinggi (Oostkust van Sumatra) (1919-1922) en Siantar (Oostkust van Sumatra) (1923), hoofdcommies wonende te Medan (1925-1927), woonde te Medan (1929-1930, 1932) en ’s‑Gravenhage, vandaar uitgeschr. naar Nederlandsch-Indië 28 april 1936, komende uit Indonesië ingeschr. te ’s‑Gravenhage 9 juni 1956, overl. Haarlem 24 april 1963, tr. Penang 8 jan. 1910[xlii] Johanna van Nooyen, geb. Meester Cornelis 13 sept. 1886, overl. Bloemen­daal 12 juli 1977, dr. van Pieter Cornelis van Nooijen en de inlandse vrouw Naisa. Dit huwelijk bleef kinderloos.
  4. Melanie Agnes Darricarrère, geb. Bondowoso 12 aug. 1883,[xliii] overl. Djombang (Soerabaja) 4 mei 1946 (zij rust in een onbekend graf),[xliv] tr. Penang 26 sept. 1918 Enri J….. Rademaker, geb. ….., overl. …..,[xlv] zn. van Everhardus Bernardus Wilhelmus Rademaker en Maria Magdalena van Stijn.[xlvi] Uit dit huwelijk voor zover bekend een zoon en een dochter.[xlvii]
  5. André Theodore (Theo) Darricarrère, geb. Besoeki 11 aug. 1885, klerk bij de Post-, Tele­graaf- en Telefoondienst (1910-1911), onderopzichter bij het waterleidingsbedrijf (1912-1916), klerk (1917-1922) en commies (1923-1927, 1929-1930) bij de Delispoorwegmaatschappij, steeds wonende te Medan, woonde in 1936 en waarschijnlijk al eerder te ’s‑Gravenhage en heeft daarna niet meer in Nederlandsch-Indië gewoond, overl. Heiloo 7 juli 1964, tr. Haarlem 29 jan. 1925 Geertruij Sijtje (Truus) van der Roest, geb. Haarlem 8 juni 1904, overl. Heerenveen 7 juli 1979, dr. van Jan van der Roest en Elizabeth Geertruij van Bilderbeek. Dit huwelijk bleef vermoedelijk kinderloos.
  6. Louis Otto (Otto) Darricarrère, geb. Besoeki 12 aug. 1886, klerk (1906-1911, 1913-1922) en commies (1923-1927, 1929) bij de Delispoorwegmaatschappij, wonende te Medan (1906-1911), Belawan (1913-1922) en Medan (1923-1927, 1929),[xlviii] overl. …..[xlix]
 • Niet in bovenstaande genealogie te plaatsen
  1. Jerome Martial Darricarrère, geb. ….. 21 juni 1880 (ex matre N.N.) en erk. Batavia 1880,[l] woonde zonder beroep te Tjiandjoer (Preanger Regenschappen) (1907), klerk bij de staatsspoorwegen, wonende te Bandoeng (Preanger Regentschappen) (1909),[li] tijd. deurwaarder bij het residentiegerecht te Moeara Aman (Benkoelen) 1909,[lii] deurwaarder bij de landraad en het residentiegerecht te Moeara Aman 1910,[liii] klerk, wonende te Sekampong (1913), ambtenaar, ter beschikking van de voorzitter van de landraad, wonende te Pontianak (1915-1916), Bandjarnegara (Banjoemas) (1917-1920) en Bandoeng (1921-1923), adjunct-griffier bij de landraad, wonende te Pekalongan (1924-1925), griffier bij de landraad, wonende te Sampang (Banjoemas) (1926),[liv] griffier 3e klasse bij de landraad te Tangerang (Batavia) 1927, griffier 2e klasse bij de landraad te Bondowoso 1928,[lv] woonde na zijn pensioen te Pangkalpinang (Banka) (1930, 1932) en Poerwakarta (Batavia) (1934, 1938, 1941),[lvi] overl. …..,[lvii] tr. Bandoeng 27 nov. 1901 Constans Adriana Hettfleisch von Ehrenhelm, geb. 22 maart 1882 en erk. Bandoeng nov. of dec. 1884,[lviii] overl. …..,[lix] dr. van Etji (inlandse vrouw) en erkend door Andries Charles Hettfleisch von Ehrenhelm. Of er uit dit huwelijk kinderen werden geboren, is onbekend.
  2. Pierre Frédéric Darricarrère, geb. ….. 19 okt. 1887 (ex matre N.N.) en erk. Bandoeng (vóór 18 okt.) 1888, overl. Bandoeng 18 okt. 1888.[lix.i]
  3. Christine Daricarrère, geb. ….. 20 dec. 1891 (ex matre N.N.) en erk. Bandoeng maart 1892,[lx] overl. Batavia 4 aug. 1920,[lxi] tr. Batavia 17 aug. 1910[lxii] Joseph Carel/Jozef Carel de Vries, geb. Amoentai (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 20 sept. 1883, overl. Bandoeng 14 febr. 1952 (hij rust in een onbekend graf),[lxiii] zn. van ….. Uit dit huwelijk nakomelingen.

Genealogie van de familie Despéroux

 • I. Pierre Achille Despéroux,[lxiv] geb. La Rochelle 20 maart 1800 (zn. van Pierre Bernard Despéroux en Marie Marguerite Victoire Simonet),[lxv] koopman te Soerabaja (1842) en Semarang (1863), eigenaar (A. Desperoux & Co.) van de schoener “Claressa” (1833), gezaghebber van de bark “Zephijr” (eigen. J. Tissot) (1833) en het schip “Generaal Chassé” (eig. Douglas, Mackenzie & Co.) (1835), op de inwonerslijst van Soerabaja (1830-1831, 1833-1842), Ternate (1835-1844), Batavia (1841), Soerakarta (1840, 1843-1855), Batavia (1856), Semarang (1859-1863) en Japara (1864-1870),[lxvi] landhuurder in het Djokjase, overl. ….. (vóór 5 juli 1890), tr.[lxvii] Soerakarta 16 okt. 1839 Marie Louise Victoire Le Carpentier, geb. Antwerpen ….. 1817/1818, overl. ’s‑Gravenhage 5 juli 1890,[lxviii] dr. van Pierre Louis Luce Le Carpentier en Décadi Unité Liberté Rabot.
 • Uit dit huwelijk:
  1. Louis Victor Emile Despéroux, geb. Batavia 12 aug. 1840, overl. Pati (Japara) 20 april 1868.[lxix]
  2. Victoire Louise Claire Despéroux, geb. Soerabaja 5 maart 1842, overl. ’s‑Gravenhage 15 maart 1930, tr. Japara 16 okt. 1864[lxx] Gerrit den Berger, geb. Den Burg (Texel) 8 juli 1832, marineofficier,[lxxi] adelborst 1e klasse 1 sept. 1851, luitenant-ter-zee 2e klasse 1 jan. 1854, eervol ontslag 30 sept. 1864, hoofdcommies bij het Commandement der Zeemacht 1 mei 1864-, hoofd met rang van administrateur van de Afdeling Comptabiliteit van het Departement van Marine 1 jan. 1867-1868, secretaris van dat departement 30 juni 1868-1877,[lxxii] bestuurslid van het centraal comité van het Rode Kruis in Nederlandsch-Indië 22 april 1874-15 okt. 1877, wegens ziekte twee jaar verlof naar Nederland 15 okt. 1877, overl. Renswoude 5 jan. 1878,[lxxiii] zn. van Gerrit den Berger, kapitein-ter-zee, en Johanna Duijvené. Uit dit huwelijk kinderen.
  3. Auguste Jean Achille Despéroux, geb. Soerakarta 22 mei 1843, overl. Soerakarta 31 mei 1843.
  4. Eugenie Louise Despéroux, geb. Soerakarta 10 okt. 1845, overl. ….. (na juli 1890).
  5. Gustave Adolphe Louis Desperoux, geb. Soerakarta 11 okt. 1846, overl. Soerakarta 18 sept. 1850.
  6. Julie Constance Stephanie Despéroux, geb. Soerakarta 26 okt. 1849, overl. Soerakarta 3 okt. 1851.
  7. Henri Charles Achille, volgt II.
 • II. Henri Charles Achille Despéroux, geb. Soerakarta 12 juni 1851, tweede commies bij het Departement van Marine -1875, eerste commies bij het Departement van Financiën 1875,[lxxiv] hoofdcommies 7 okt. 1879 en referendaris 7 april 1883[lxxv] bij het Departement van Binnenlands Bestuur, met verlof 3 okt. 1891,[lxxvi] tijd. lid 4 april 1894 en lid 30 juni 1896 van de wees- en boedelkamer te Batavia,[lxxvii] genaturaliseerd tot Nederlander 1887, overl. Meester Cornelis 20 sept. 1900, tr. Meester Cornelis 22 aug. 1889 Cornelia Johanna Susanna van Dompseler, geb. Batavia 10 okt. 1860, overl. ’s‑Gravenhage 23 jan. 1934, dr. van Evert Jan Willem Wijnandus van Dompseler en Theodora Magdalena Françoise de Pauly en wed. van Willem Twiss.
 • Uit dit huwelijk:
  1. Mailine Despéroux, geb. Batavia 18 juli 1890, overl. ’s‑Gravenhage 27 mei 1970, tr. 1e Menado 3 mei 1918 (door echtsch. ontb.) Oskar Weeke Börge, geb. Kopenhagen ….., overl. ….., zn. van …..; tr. 2e ’s‑Gravenhage 17 mei 1930 Gerard Gustaaf Adolph Westhoff, geb. Bennekom (Ede) 25 nov. 1878, commies 3e klasse 4 april 1899, commies 2e klasse 29 okt. 1903 en commies 1e klasse 27 mei 1911 bij de kantoordienst post en telegrafie,[lxxviii] inspecteur 3e klasse 24 nov. 1915, inspecteur 2e klasse 16 juli 1917 en inspecteur 1 aug. 1921 bij de algemene dienst en inspectie van de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst,[lxxix] werkzaam als chef/hoofd van de 8e post- en telegraafafdeling te Menado (1917-1918) en de 7e post- en telegraafafdeling te Makasser (1922-1925),[lxxx] overl. ’s‑Gravenhage 10 juni 1935, zn. van Adrianus Johannes Westhoff en Catharina Geertruida Sandifort en wedr. van Hermina Geertruida Marie Beerendsen.
  2. Gérardine Despéroux, geb. Batavia 6 dec. 1896, overl. ’s‑Gravenhage 14 april 1979, tr. ’s‑Gravenhage 31 maart 1919 Gerrit Willem Jan den Berger, geb. Batavia 4 okt. 1888, rubberplanter (31 maart 1919), employé van de onderneming Mabar bij Medan (Oostkust van Sumatra) (1912), assistent van de ondernemingen Goenoeng Kataran (1913) en Pabatoe (1914-1922), beide bij Tebingtinggi (Deli, Oostkust van Sumatra), administrateur van de ondernemingen Bah Boelian bij Tebingtinggi (1923-1925) en Greahan bij Bangoenpoerba (Deli) (1926), inspecteur bij Harrisons & Crosfield Ltd., wonende te Tebingtinggi (1927), administrateur van de onderneming Tandjong Kassau bij Tebingtinggi (1929-1930),[lxxxi] overl. ’s‑Gravenhage 24 dec. 1943, zn. van Jean Esai Jacob den Berger en Eugenie Mathilde Cornelie Hagenaar.

Genealogie van de familie Tissot

 • I. Joseph Marie Tissot, geb. Marseille (na 28 febr.) 1783, verbleef sedert 1810 in Nederlandsch-Indië, koopman (1819)[lxxxii] en koffieplanter (1823)[lxxxiii] te Djokjakarta, op de inwonerslijst van Djokjakarta (1824-1827), koopman te Semarang (1829-1834), negotiant en commissionair ald. (1835-1847) en te Soerabaja (1844-1848),[lxxxiv] scheepseigenaar,[lxxxv] landhuurder te Djokjakarta (1845),[lxxxvi] vertrok a/b van het schip “India” naar Rotterdam 1852,[lxxxvii] overl. Saint Genix-sur-Guiers (Savoie, F.) 28 febr. 1863,[lxxxviii] tr. 1e Marie Désirée Laval, geb. ….., overl. ….. (in of vóór 1823), dr. van …..; tr. 2e Djokjakarta 1823[lxxxix] Marie Françoise Souritte, geb. ….. 1792/1793, overl. Soerabaja 29 april 1850,[xc] dr. van …..
 • Zijn zoons (ex matre Désirée Souri/Marie Sourij):[xci]
  1. Pierre Philippe Artus, volgt IIa.
  2. Joseph Marie, volgt IIb.

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Marie Désirée Tissot, geb. Île Bourbon (na 1848 Réunion geheten) 2 febr. 1820, overl. Nijmegen 30 nov. 1903, tr. Semarang 22 juli 1839 Mr. Rudolph Willem Johan Cornelis de Menthon Bake (naamswijziging bij Kon. Besluit van 17 mei 1869, nr. 22), geb. Zutphen 18 mei 1811, advocaat en procureur te Semarang en Soerabaja, Nederlands consul te Leipzig (1860), consul-generaal achtereenvolgens te Berlijn en Mannheim (1868), consul te Djeddah 1872-1873, overl. Groesbeek 8 nov. 1874, zn. van William Archibald Bake en Maria Johanna van den Wall.[xcii] Uit dit huwelijk nakomelingen.[xciii]

  Uit het tweede huwelijk:[xciv]

  1. Francisca Cecilia Tissot, geb. Djokjakarta 7 mei 1822 (gewettigd door het huwelijk van haar ouders), vertrok a/b van het schip “India” naar Rotterdam 1852,[xcv] overl. ….., tr. Semarang 17 mei 1838 Jean François Victor Pertat (R.M.W.O.4), geb. Dorat (Puy-de-Dôme, F.) 25 dec. 1798, gedeserteerd uit Franse dienst, vrijwillig geëngageerd als soldaat bij het depotbataljon nr. 33 bestemd voor de koloniën (bij reorganisatie algemeen depot der landmacht 1 april 1822) 17 nov. 1821, fuselier 17 nov. 1821, korporaal 5 april 1822, geëmbarkeerd a/b van het schip “Palembang” naar Nederlandsch-Indië 12 aug. 1822, tweede luitenant (23 okt. 1827),[xcvi] eerste luitenant 1831,[xcvii] en ritmeester bij het regiment huzaren nr. 7 23 nov. 1836-1838,[xcviii] overl. …..,[xcix] zn. van Jacques Pertat[c] en Annette Bonvisage. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  2. Maria Clélie Tissot, geb. Djokjakarta 15 aug. 1823, overl. Soerabaja 6 aug. 1861,[ci] tr. Semarang 28 sept. 1843 Mr. Alexander Jacques Bake, geb. Luik 30 mei 1819, advocaat en procureur te Semarang, administrateur van de suikeronderneming Ketegan (Soerabaja), vertrok a/b van het schip “India” naar Rotterdam 1852,[cii] overl. suikeronderneming Ketegan 10 nov. 1966, zn. van William Archibald Bake en Maria Johanna van den Wall. Uit dit huwelijk nakomelingen.[ciii]
  3. Jeanne Benoite/Joanna Benedicta Tissot, geb. Djokjakarta 24 febr. 1825, verm. jong overleden.
  4. Carolus Paulinus Tissot, geb. [Semarang] 22 jan. 1826, overl. Semarang 15 sept. 1828 (het kind C.P. Tissot).
  5. Maria Ludovica/Maria Louisa Tissot, geb. Semarang 16 mei 1827, overl. Semarang 18 jan. 1828.
  6. Marie Charlotte/Maria Charlotta Tissot, geb. Semarang 25 (aangeg. 26) mei 1829, overl. Semarang 5 nov. 1829.
 • IIa. Pierre Philippe Artus Tissot, geb. Port Louis (Île Maurice) 1810/1811, op de inwonerslijst van Menado (1836-1837, 1840-1844, 1850-1851), Soerabaja en Menado (1842-1843), Soerabaja (1857-1859) en Pasoeroean (1860-1863, 1866-1869), eigenaar van de bark “Revenant” (1846, 1848-1849), mede-eigenaar (1862) en administrateur van de suikeronderneming Wonoredjo (Pasoeroean) (1862, 1864),[civ] overl. Pasoeroean 31 dec. 1868, tr. Menado 22 okt. 1847 Magdalena de Jong, geb. ….. 1814/ 1815, overl. Batavia 7 mei 1884,[cv] dr. van …..
 • Uit dit huwelijk (gewettigd door het huwelijk):
  1. Philippe Erneste, volgt III.
  2. Charles Alexis Tissot, geb. Menado 3 dec. 1838, militair, overl. Pasoeroean 16 febr. 1859.
  3. Eugene Pierre Tissot, geb. ….., overl. Soerabaja 1 april 1842.
  4. Clélie Françoise Tissot, geb. Soerabaja 25 dec. 1842, overl. suikeronderneming Waroe bij Sidoardjo (Soerabaja) 12 mei 1914,[cvi] tr. Pasoeroean 30 jan. 1861 Pieter Jacob van Maanen, geb. ’s‑Gravenhage 2 maart 1834, employé van de suikeronderneming Waroe (1901, 1903-1905), technisch agent machinerieën (1907-1909) en zonder beroep (1910-), wonende in de afdeling Sidoardjo, overl. suikeronderneming Waroe 25 maart 1916,[cvii] zn. van Mr. Jean Marie van Maanen en Henrietta van Effen. Uit dit huwelijk kinderen.
  5. Madelaine Eulalie/Eulalie Madeleine Tissot, geb. Menado 29 sept. 1844, overl. ’s‑Gravenhage 8 juni 1917, tr. Pasoeroean 2 juni 1866 Arnold Martinus Simmers Hogerwaard, geb. Maastricht 31 jan. 1835, overl. Maastricht 27 maart 1903,[cviii] zn. van Arnoldus Johan Theodoor Simmers Hogerwaard (ex matre Simmers) en Theodora Maria de Schwartz. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  6. Joseph Pierre Tissot, geb. Menado 16 aug. 1847, militair, overl. Menado 22 sept. 1869.
  7. Marie Désirée Tissot, geb. Soerabaja 9 nov. 1852, overl. Soerabaja 9 dec. 1852.
  8. Honoré Louis Artus Tissot, geb. Soerabaja 16 mei 1854, overl. Malang (Pasoeroean) 24 aug. 1908.
 • III. Philippe Erneste Tissot, geb. Menado 2 okt. 1836, op de inwonerslijst van Pasoeroean (1863-1866), Panaroekan (Bezoeki) (1867), Pasoeroean (1869-1870), Probolinggo (1871-1872), Kraksaän (Probolinggo) (1873) en Loemadjang (Probolinggo) (1874-1877, 1879-1881, 1883-1890), administrateur van de tabakonderneming Moedjoer (Loemadjang) (1885), eigenaar-administrateur van de tabakonderneming Wonomerto (Loemadjang) (1886),[cix] overl. Pasoeroean 16 nov. 1891.
 • Zijn erkende kinderen:[cx]
  1. Caroline Eulalie Tissot, geb. [Pasoeroean] 19 juni 1864, erk. ald. 1867/1868, overl. Soerabaja 22 febr. 1911.
  2. Philippe Alexis, volgt IV.
  3. Madeleine Jozephine Tissot, geb. ….., overl. Probolingo 27 juni 1872.
  4. Josephine Madeleine Tissot, geb. [Probolinggo] 28 jan. 1873, erk. ald. 1873/1874, overl. Loemadjang 30 maart 1878.
  5. Charles Erneste Tissot, alias Radèn Brontodihardjo, geb. [Loemadjang] 3 maart 1874, erk. ald. 1884/1885, zaakwaarnemer van de desa Soekerno/Soekoreno (district Poeger, Djember, Besoeki), woonde in de dessa Tanggoel (district Poeger), vermoord Soekerno/Soekoreno in de nacht van 17 op 18 juni 1924.[cxi] Had ten minste een dochter.

   De Sumatra Post van 8 aug. 1925.

   De Indische Courant van 23 juli 1926.

  6. Clelie Marie Tissot, geb. onderneming Toempeng[cxii] bij Loemadjang 16 juli 1882, erk. Loemadjang 1885/1886 (ex matre de inlandse vrouw Marie Tjang), overl. Zeist 1 aug. 1969, tr. Malang (Pasoeroean) 2 dec. 1908 Elias Anthon Veekman, geb. Demak (Semarang) 6 april 1887, administrateur van de ondernemingen Pematang Djering bij Tebingtingi (Deli, Oostkust van Sumatra) (1915), Timbang Deli (1916-1919, 1924-1925) en Simapang (1920-1923), beide bij Galang (Oostkust van Sumatra), Aloer Item (1926-1927, 1929-1930) en Boekit Pandjang (1932, 1934, 1938, 1941), beide bij Langsa (Atjeh),[cxiii] overl. Zeist 4 nov. 1962, zn. van Johan Hendrik Veekman en Elisabeth Rosina Rosmalen. Uit dit huwelijk nakomelingen.
 • IV. Philippe Alexis (Alex) Tissot, geb. Pasoeroean 3 nov. 1867,[cxiv] op de inwonerslijst van Loemadjang (1886-1890), Pasoeroean (1893), Probolinggo (1894) en Kediri (1896-1900), employé van de onderneming Kwarassan (Kediri) (1899), [tuin]employé van de suikeronderneming Tegowangi bij Paree (Kediri) (1901, 1903-1909), onderadministrateur van de suikeronderneming Djatiroto (Besoeki) (1910-1924),[cxv] overl. Malang 13 juni 1931,[cxvi] tr. Djombang (Soerabaja) 25 okt. 1904[cxvii] (echtsch. ingeschr. ’s‑Gravenhage 8 maart 1920) Caroline (Lientje) Meijer, geb. Salatiga (Semarang) 24 febr. 1883, overl. ’s‑Gravenhage 25 aug. 1957, dr. van Jhr. Charles Jean Henri Meijer en de inlandse vrouw Naosimah,[cxviii] zij hertr. ’s‑Gravenhage 7 jan. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 13 okt. 1925) Andreas Hendrikus Cornelius van Engelen, zij tr. 3e ’s‑Gravenhage 15 dec. 1937 haar tweede echtgenoot.
 • Uit dit huwelijk:[cxix]
  1. Louis Philippe Artus Tissot, geb. suikeronderneming Tegowangi 11 aug. 1905, overl. ’s‑Gra­venhage 1 april 1930.
  2. Joachim Benjamin Alexis (Ben) Tissot, geb. suikeronderneming Tegowangi 4 dec. 1907, overl. Senlis (Oise, F.) 19 jan. 1937, tr. ’s‑Gravenhage 30 maart 1935 Jkvr. Hendrika Marie Rudolphine de Muralt, geb. ’s‑Gravenhage 20 juli 1909, overl. Zuid-Afrika omstr. 1985?, dr. van Jhr. Albert Jacques Rodolphe de Muralt en Hendrika Langenkamp, zij hertr. ’s‑Gravenhage 31 dec. 1937 Johannes Joseph Maria van der Meulen.
 • IIb. Joseph Marie Tissot, geb. Port Louis 12 juni 1815, vertrok a/b van het schip “India” naar Rotterdam 1852,[cxx] eigenaar van de suikeronderneming Ketegan (Soerabaja) (1860),[cxxi] overl. ’s‑Gravenhage 27 nov. 1874, tr. Semarang 20 nov. 1841[cxxii] Jkvr. Ernestine de Charon de Saint Germain, geb. Oedelsheim (Westfalen) 3 maart 1813, overl. ’s‑Gravenhage 7 okt. 1895, dr. van Jhr. Edouard de Charon de Saint Germain en Catharina Margaretha Elisabeth Appold.
 • Overlijdensakte van Joseph Marie Tissot, ’s-Gravenhage 1874.

 • Uit dit huwelijk:[cxxiii]
  1. Marie Catharina Tissot, geb. Semarang 28 aug. 1842, overl. ’s‑Gravenhage 9 aug. 1930, tr. ’s‑Gravenhage 15 april 1863 Arnoldus Wouter Greve (G.L.N.2), geb. Brielle 12 nov. 1831, tweede luitenant 1852 en eerste luitenant 1856 bij het 4e regiment infanterie, bij het regiment grenadiers en jagers (15 april 1863), kapitein 3e klasse bij het 1e regiment infanterie 21 sept. 1865, over naar het regiment grenadiers en jagers 1868, kapitein 2e klasse -1872 en kapitein 1e klasse bij genoemd regiment 1872, majoor bij het 4e regiment 1 maart 1878, luitenant-kolonel en commandant van het 1e bataljon grenadiers regiment grenadiers en jagers 1881, kolonel-commandant van genoemd regiment 1887, pensioen en generaal-majoor-tit. 1890,[cxxiv] overl. ’s‑Gravenhage 21 mei 1899, zn. van Antonie Greve en Margretha Johanna Alida Haverman.
  2. Edouard Joseph Tissot, geb. Soerabaja 14 okt. 1843, overl. Soerabaja 14 juli 1844.
  3. Ernestine Josephine Tissot, geb. Soerabaja 19 dec. 1844, overl. ….., tr. ’s‑Gravenhage 5 okt. 1876 Friedrich August Eugen Ernst, geb. Alsleben (Anhalt-Dessau) ….. 1831/1832, particulier, wonende te Brunswijk (5 okt. 1876), overl. ….., zn. van August Ernst en Marie Ernst.
  4. Josephine Eduarda Emilie Tissot, geb. Soerabaja 15 april 1846, overl. Soerabaja 3 jan. 1847.
  5. Louise Caroline Tissot, geb. Soerabaja 7 dec. 1847, overl. Brussel 21 mei 1940, tr. ’s‑Gravenhage 21 april 1870 (echtsch. ingeschr. ald. 22 dec. 1897) Carel Eliza van Strijen, geb. Wijk bij Duurstede 8 dec. 1840, tweede luitenant 1862 en eerste luitenant 1867 bij het regiment veldartillerie, kapitein 2e klasse bij het 3e regiment vestingartillerie 1877, later bij het 2e regiment veldartillerie, pensioen en majoor 1893,[cxxv] overl. ’s‑Gravenhage 3 dec. 1905, zn. van Carel Eliza van Strijen en Johanna Petronella van Maren. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  6. Wilhelmina Leonie Tissot, geb. Soerabaja 1 juli 1849, overl. Soerabaja 9 jan. 1850.
  7. Cecile Josephine Tissot, geb. Soerabaja 6 juli 1850, overl. Beilen (Dr.) 27 febr. 1937,[cxxvi] tr. ’s‑Gravenhage 19 mei 1885 Julius Ferdinand August Gebhard von Henninges, geb. Nordsteimke (Brunswijk) 1837/1838, herzoglich-braunschweigischer Landstallmeister (19 mei 1885), overl. Brunswijk 30 sept. 1901,[cxxvii] zn. van Johann Friedrich August von Henninges en Auguste Wilhelmine Emilie Brandes.
  8. Joseph Ernest Tissot, geb. Soerabaja 6 aug. 1851, handelsagent, overl. ’s‑Gravenhage 5 juni 1933, tr. Amsterdam 20 juli 1893[cxxviii] Pauline Albertine Pietersen, geb. Amsterdam 26 dec. 1867, overl. ’s‑Gravenhage 1 nov. 1943, dr. van Albertus Jacobus Pietersen en Sophia Christina Berkhout. Uit dit huwelijk een dochter.[cxxix]
  9. Eduard Bernard Tissot, geb. ’s‑Gravenhage 30 okt. 1852,[cxxx] overl. Brussel 15 april 1854.[cxxxi]
  10. Raoul Tissot, geb. Sint-Joost-ten-Node (B.) 18 nov. 1853, burgemeester van Waddinxveen 1887-1889,[cxxxii] overl. ’s‑Gravenhage 16 jan. 1936, tr. Arnhem 30 juni 1887 Adriana Louise Lorentz, geb. Bondowoso (Besoeki) 17 febr. 1865, overl. Utrecht 18 febr. 1918, dr. van Theodorus Apolonius Lorentz en Maria Stoet. Uit dit huwelijk kinderen.[cxxxiii]

Noten

Verkorte bronverwijzingen

Adresboek Adresboek van geheel Nederlandsch-Indië
Almanak Almanak van Nederlandsch-Indië
AN Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië
ON P.C. Bloys van Treslong Prins, ‘De Indo-Europeesche families in Nederlandsch-Indië’, Ons Nageslacht
BRP Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging
DIN De Indische Navorscher
GHG P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betref­fende Europeanen op Java
LDS Church of Jesus Christ of Later-Day Saints (Mormonen)
NA Nederland’s Adelsboek
Naamlijst Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijke stand
NP Nederland’s Patriciaat
OGS Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting
RA-I Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Eerste gedeelte
RA-II Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Tweede gedeelte

[i].         ON 1935 (nr. 2), 34-54, ald. 52. Googlen op de naam Sallispice of Salispice geeft geen verwijzing naar een plaats in Frankrijk.

[ii].        Ibidem.

[iii].       Niet vermeld in de opgaven burgerlijke stand.

[iv].       Burgerlijke stand van Soerabaja, Overlijdensregister 1926, aktenr. 200 (LDS-filmnr. 1357858; www.roosjeroos.nl). Met vermelding van geboorteplaats Batavia. Zij was 74 jaar oud. Ouders: Jean Darricarrère en de inlandse Christin Pongoh, beiden overleden. Eerste voornaam van haar echtgenoot vermeld als Joost.

[v].        Anoniem, ‘De oudste generaties van de familie Ungerer in Indië’, DIN 1995, 84-86, ald. 85, alwaar van Joseph Johannes Ungerer geen loopbaangegevens werden vermeld.

[vi].       Adresboek voor genoemde jaren, met als echtgenote Christine (1903). Die echtgenote werd zonder familienaam vermeld, wat er vermoedelijk op duidt dat zij een inlandse was.

[vii].      Jhr. P.R. Feith en P.C. Bloys van Treslong Prins, De bekende landheer van Tjampea c.a. Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk. Zijn naaste familie en zijne afstammelingen ([Batavia 1933]) 305, 309-311.

[viii].     Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1871, 201.

[ix].       Inwoner Bandoeng: L. Darricarrère.

[x].        Feith en Bloys van Treslong Prins, Tjampea c.a., 305, 309-311.

[xi].       Ibidem.

[xii].      Ibidem, 310.

[xiii].     Ibidem.

[xiv].     Overlijdensbericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 14 dec. 1914. Zij was 16 jaar oud. Diep betreurd door de families Darricarrère en De Vries. Ondertekening Weltevreden 13 dec. 1914. Overleden gisteren.

[xv].      Feith en Bloys van Treslong Prins, Tjampea c.a., 310.

[xvi].     Burgerlijke stand van Malang, Overlijdensregister 1941, aktenr. 131 (LDS-filmnr. 1721286; www.roosjeroos.nl). Met vermelding van geboorteplaats Batavia. Hij was 67 jaar oud. Ook vermeld op persoonskaart echtgenote.

[xvii].    Feith en Bloys van Treslong Prins, Tjampea c.a., 310. Haar persoonskaart geeft als naam van haar moeder Julie Mosselman.

[xviii].   Feith en Bloys van Treslong Prins, Tjampea c.a., 311.

[xix].     RA-II 1883, 46.

[xx].      Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1883, 252 (bijregister 1881).

[xxi].     Geen persoonskaart, overlijdensbericht, interneringskaart K.N.I.L. of vermelding in OGS. Verder zijn over hem of zijn eventuele nakomelingen geen gegevens bekend. In de adresboeken komt geen A.G. Darricarrère voor, wel een G. Darricarrère, zonder beroep, wonende te Bandoeng (1904-1907), particulier met adres Postkantoor Semarang (1908-1909), stationsklerk bij de staatsspoorwegen, wonende te Bandoeng (1914-1917), ex-idem, wonende te Bandoeng (1918-1927, 1929-1930, 1932). Daarna een G. Darricarrère, gepensioneerd eerste klerk bij het Departement van Justitie, wonende te Batavia (1934, 1938, 1941). Steeds zonder vermelding van een echtgenote.

[xxii].    Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1884, 232 (bijregister [geen jaartal]).

[xxiii].   Adresboek voor genoemde jaren.

[xxiv].   OGS.

[xxv].    Benoemingsdata ontleend aan RA-II.

[xxvi].   Overlijdensbericht in: Algemeen Handelsblad van 8 sept. 1921 (met vermelding van overlijdensplaats Semarang).

[xxvii].  Burgerlijke stand van Soerabaja, Overlijdensregister 1939, aktenr. 66 (LDS-filmnr. 1357859; www.roosjeroos.nl). Met vermelding van geboorteplaats Batavia en namen van haar ouders. Zij was 65 jaar oud.

[xxviii].        Overlijdensbericht in: Soerabaiasch-Handelsblad van 2 febr. 1931.

[xxix].   Overlijdensbericht in: Java-Bode van 6 aug. 1877 (overleden 4 aug.).

[xxx].    Overlijdensbericht in: Java-Bode van 6 aug. 1877 (overleden 22 juli).

[xxxi].   Niet in de opgaven burgerlijke stand.

[xxxii].  Benoemingsdata ontleend aan RA-II.

[xxxiii].        Overlijdensbericht in: De Sumatra Post van 19 febr. 1927.

[xxxiv]  Overlijdensbericht in: Algemeen Handelsblad van 31 mei 1921. Geen vermelding in de opgaven burgerlijke stand.

[xxxv].  V. Darricarrère op inwonerslijst Rembang.

[xxxvi].        De benoemingsdata zijn ontleend aan RA-II. De jaartallen tussen haakjes verwijzen naar de adresboeken voor genoemde jaren.

[xxxvii].       De Sumatra Post van 22 febr. 1923.

[xxxviii].      De Sumatrapost van 6 april 1922.

[xxxix].        Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 2 febr. 1923.

[xl].       De Sumatra Post van 13 febr. 1924.

[xli].      Burgerlijke stand van ’s‑Gravenhage, Overlijdensregister 1927, aktenr. 3498.

[xlii].     Op de persoonskaarten van hen beiden staan geen kinderen vermeld.

[xliii].    Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1884, 262. Volgens OGS was haar geboortejaar 1880.

[xliv].    OGS.

[xlv].     Geen persoonskaart, overlijdensbericht, interneringskaart K.N.I.L. of vermelding in OGS.

[xlvi].    Zie hun overlijdensberichten in: resp. De Sumatra Post van 15 juni 1922 en 16 april 1921. In haar overlijdensbericht vermeld met de familienaam Künke von Steinn. Zij was een dochter van Leendert Kunke van Stijn, natuurlijke wettig erkende zoon van Marijtje van Stijn en vermeld met de beroepen arbeider, melkboer en landbouwer.

[xlvii].   Geboorteberichten in resp. De Sumatra Post van 18 febr. 1920 en 11 juni 1921.

[xlviii].  In de adresboeken steeds vermeld zonder echtgenote.

[xlix].    Geen persoonskaart, overlijdensbericht, interneringskaart K.N.I.L. of vermelding in OGS.

[l].         Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1881, 243 (bijregister 1880).

[li].        Adresboek voor genoemde jaren.

[lii].       Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 22 okt. 1909.

[liii].      Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 11 jan. 1910.

[liv].      De tussen haken geplaatste jaartallen verwijzen naar de adresboeken voor de genoemde jaren.

[lv].       Bataviaasch Nieuwsblad van 5 maart 1927 en 25 mei 1928.

[lvi].      Adresboek voor de genoemde jaren.

[lvii].     Geen persoonskaart, overlijdensbericht, interneringskaart K.N.I.L. of vermelding in OGS.

[lviii].    Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1886, 262.

[lix].      Geen persoonskaart, overlijdensbericht, interneringskaart K.N.I.L. of vermelding in OGS.

[lix.i] Bij de opgave van zijn geboorte (zie de opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1890, 362) is achter zijn naam de aanduiding ‘m’ (van man) opgenomen. Gelet op zijn geboorte- en overlijdensdatum had het echter voor de hand gelegen dat de aanduiding ‘k’ (van kind) zou zijn gebruikt. Hier zal dus sprake zijn geweest van een zetfout.

[lx].       Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1893, 318.

[lxi].      Overlijdensbericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 6 aug. 1920. Zij was 29 jaar oud en echtgenote van J.F. de Vries.

[lxii].     Huwelijksbericht in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 19 aug. 1910. Hij met als eerste voornaam Jozef.

[lxiii].    OGS.

[lxiv].    Op de inwonerslijsten in de almanakken van Nederlandsch-Indië vermeld als Achille Pierre/Achille of met initialen A.P./A.

[lxv].     gw.geneanet.org (gegevens aldaar zijn verstrekt door Sophie Lavoquer), nov. 2013.

[lxvi].    Almanak, AN en Naamlijst voor de genoemde jaren.

[lxvii].   Als Pierre Achille.

[lxviii].  Weduwe van Achilles Despéroux, oud 72 jaar.

[lxix].    Naamlijst 1869, 103: Victor Louis Emile.

[lxx].     Huwelijksbericht in: Bataviaasch Handelsblad van 26 okt. 1864.

[lxxi].    M.J.C. Klaassen, Adelborstenopleiding te Delft – Medemblik – Breda 1816-1857 (z.p. 1979) 140. Nadere precisering geboorteplaats ontleend aan: Genealogie Gomes door R.R. Gomes op www.genealogieonline.nl (met bronvermelding), nov. 2013.

[lxxii].   Zijn opvolger werd benoemd op 20 okt. 1877. Zie: RA-II 1883, 480.

[lxxiii].  Wiewaswie; ook ingeschreven te Batavia, 2e bijregister (Naamlijst 1879, 294).

[lxxiv]Java-Bode van 31 juli 1875.

[lxxv].   Resp. RA-II 1883, 134 en RA-II 1891, 149.

[lxxvi].  RA-II 1894, 597.

[lxxvii].        Resp. RA-II 1896, 130 en RA-II 1900, 133.

[lxxviii].       Zie resp.: RA-II 1903, 533; RA-II 1911, 604; RA-II 1915, 552.

[lxxix].  Zie: RA-II 1917, 574 (inspecteur 3e klasse); RA-II 1921, 598/RA-II 1922, 616 (idem 2e klasse); en RA-II 1925, 592 (idem 1e klasse); in RA-II 1925 geen onderscheid in inspecteurs 1e, 2e en 3e klasse.

[lxxx].   Zie: RA-II 1916, 574 (Soerabaja); RA-II 1917, 591 en RA-II 1918, 591 (Menado); RA-II 1922, 637 en RA-II 1925, 601 (Makasser).

[lxxxi].  Adresboek voor de genoemde jaren.

[lxxxii].     Register van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de 16 jaren. Opgemaakt 1 januari 1819, Nat. Archief, Archief Min. van Koloniën 1814-1849 (toegang 2.10.01) inv.nr. 3124 (residentie Djokjakarta), alwaar vermeld als Joseph Tissot, 36 jaar oud, dus geboren 1782/1783.

[lxxxiii].       Idem, 1 aug. 1823, Nat. Archief, Archief Min. van Koloniën 1814-1849 (toegang 2.10.01) inv.nr. 3144 (letters T-V).

[lxxxiv].       Almanak en AN voor de genoemde jaren.

[lxxxv].        Eigenaar of mede-eigenaar van de schepen (geregistreerd te Semarang en/of Batavia) “Fathalhair” (1835), “Mercurij” (1831-1840) en “Perle” (1834-1836), de barken “Le Charles” (1832-1837, 1840), “Zephijr (1833-1836), “Fatal Bone” (1835), “Paul” (1835-1836), “Zeelust” (1835-1838), “Perle” (1837-1840), “Charles” (1838-1839) en “Cecile” (1839-1840), de brikken “L’Industrie” (1832-1834, 1836) en “La Lucile” (1833-1840), de schoeners “Auguste” (1834-1836, 1838), L’Auguste (1837-1839), “Paul” (1837) en “Diana” (1838-1840) en de kotter “Auguste” (1833, 1835-1837). Zie: Almanak en AN voor de genoemde jaren.

[lxxxvi].       Staat der verhuurde landen in de Vorstenlanden over 1845, Nat. Archief, Archief Min. van Koloniën 1814-1849, inv.nr. 1867, Verbaal 10 juli 1848, no. 17/400.

[lxxxvii].      Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad van 15 juni 1852.

[lxxxviii].     Overlijdensbericht in: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 maart 1863. Ondertekend door J.M. Tissot te ’s‑Gravenhage. De overledene was bijna 80 jaar oud, dus geboren 1783.

[lxxxix].       BRP 3, 4. Hij was weduwnaar van Marie Désirée Laval en 39 jaar oud, dus geboren in 1783/1784.

[xc].      BRP 11, 42 (57 jaar oud).

[xci].     Blijkens GHG I, 305 was Pierre Philippe Artus Tissot bij zijn overlijden 57 jaar oud en geboren te Port Louis (Ile de France, sic!) als zoon van Joseph Tissot en Désirée Souri. Hij was man van Johanna Magdalena de Jong. De overlijdensakte van Joseph Marie Tissot jr. (Burgerlijke stand van ’s‑Gravenhage, Overlijdensregister 1874, aktenr. 2420) vermeldt als diens moeder Marie Sourij. Het is onduidelijk of hier sprake is van een en dezelfde moeder of van twee verschillende moeders.

[xcii].    NP 1985, 9-60 (genealogie Bake), ald. 14, 37.

[xciii].   Ibidem, 37-43.

[xciv].   Zie: BRP 15, 92; BRP 15, 107; BRP 15, 131; BRP 15, 134; BRP 15, 139; BRP 15, 170.

[xcv].    Algemeen Handelsblad van 15 juni 1852 (Mevr. J.C. Pertat).

[xcvi].   Op die datum een van de twee commissarissen in de boedel van wijlen tweede luitenant Sauvage (Bataviasche Courant van 15 nov. 1827); voor het eerst in die rang vermeld in: Almanak 1829.

[xcvii]Javasche Courant van 7 juli 1831.

[xcviii].        Rotterdamsche Courant van 2 okt. 1838 (eervol ontslag). Van zijn eervol ontslag werd ook melding gemaakt in AN 1838.

[xcix].   Voor het laatste vermeld op de inwonerslijst van Salatiga (Semarang) in: AN 1848.

[c].        Mogelijk Jacques Pertat, sieur de Vignaud, advocaat en procureur des konings te Dorat.

[ci].       Overlijdensbericht in: Oostpost. Soerabayasche Courant van 9 aug. 1861.

[cii].      Algemeen Handelsblad van 15 juni 1852.

[ciii].     Zie: NP 1985, 9-60 (genealogie Bake), ald. 14, 43-49.

[civ].     AN 1862, 421; AN 1864, 402.

[cv].      Overlijdensbericht in: Bataviaasch Handelsblad van 14 mei 1884 (69 jaar oud); zie ook: GHG II, 93. In het overlijdensbericht werden als kinderen ook vermeld A. en G. Tissot. Gegevens omtrent deze kinderen werden niet gevonden.

[cvi].     Aangegeven te Sidoardjo (Adresboek 1915, 255; begr. Soerabaja. Overlijdensbericht in: Algemeen Handelsblad van 11 juni 1914 (71 jaar).

[cvii].    Aangegeven te Sidoardjo (Adresboek 1917, 270); begr. Soerabaja.

[cviii].   Graftombe.nl.

[cix].     RA-I 1885, 182; RA-I 1886, 211.

[cx].      Zie voor de geboorte/erkenning van de kinderen 1 en 4-6 de opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1869, 51; 1875, 244; 1886, 288; en 1887, 282.

[cxi].     Zie hiervoor: De Sumatra Post van 8 aug. 1925; De Indische Courant van 23 juli 1926.

[cxii].    Op haar persoonskaart staat als geboorteplaats Toempang bij Malang (Pasoeroean) vermeld. Haar geboorte werd ingeschreven te Loemadjang.

[cxiii].   Adresboek voor genoemde jaren.

[cxiv].   Zie voor zijn geboorte: Naamlijst 1869, 51. Hij moet dus kort na zijn geboorte zijn erkend.

[cxv].    Adresboek voor genoemde jaren.

[cxvi]    Overlijdensbericht in: Soerabaiasch-Handelsblad van 15 juni 1931 (zonder vermelding van leeftijd).

[cxvii].  Volgens Adresboek 1906, 16 en haar persoonskaart Jonkvrouw Caroline Meijer; in NA echter niet genoemd; bericht van ondertrouw in: Soerabaijasch-Handelsblad van 18 okt. 1904 noemt haar Lientje Meijer.

[cxviii].        Volgens gegevens op internet (zonder bronvermelding). De namen van haar ouders zijn op haar persoonskaart niet ingevuld.

[cxix].   Geboorteberichten kinderen in: Soerabaiasch-Handelsblad van 16 aug. 1905 en 9 dec. 1907.

[cxx].    Algemeen Handelsblad van 15 juni 1852.

[cxxi].   AN 1862, 420.

[cxxii].  Huwelijksbericht in: Javasche Courant van 1 dec. 1841.

[cxxiii].        Geboorteberichten kinderen 1-3, 5 in: Javasche Courant van 10 sept. 1842, 28 okt. 1843, 1 jan. 1845 en 22 dec. 1847

[cxxiv].        Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 juli 1852; Nederlandsche Staats-Courant van 6 april 1856; Nederlandsche Staats-Courant van 23 sept. 1865; Algemeen Handelsblad van 3 april 1868; Algemeen Handelsblad van 9 mei 1872; De Standaard van 4 maart 1878; Algemeen Handelsblad van 3 en 15 okt. 1881; De Standaard van 3 mei 1887; De Tijd van 16 april 1890.

[cxxv]Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 14 juli 1862; Nederlandsche Staats-Courant van 14 juli 1867; De Standaard van 30 juni 1877; Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 jan. 1893.

[cxxvi].        Overlijdensbericht (geplaatst door haar zuster mevrouw Van Strijen) in: Het Vaderland van 1 maart 1937 (met als tweede voornaam Marguerite i.p.v. Josephine).

[cxxvii].       Overlijdensbericht in: De Telegraaf van 3 okt. 1901 (G. von Henninges).

[cxxviii].      Met erkenning door de bruidegom van Joseph Paul Pietersen, geb. Amsterdam 14 dec. 1885; Joseph Paul Tissot, overl. 9 april 1957 (71 jaar), tr. Paree/Fredrikshald 12 febr. 1926 E.R. Ibenfeldt Rosenvinge-Löken, waaruit zoons J.M. en R.D. Tissot en dochter E.Y van Overbeek-Tissot.

[cxxix].        Marie Tissot, geb. Rotterdam 27 maart 1905.

[cxxx].  Burgerlijke stand van ’s‑Gravenhage, Geboorteregister 1852, aktenr. 2235.

[cxxxi].        Overlijdensbericht in: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 april 1854.

[cxxxii].       Het Nieuws van den Dag van 9 mei 1887 en 26 juni 1889 (m.i.v. 1 juli d.a.v.).

[cxxxiii].      Overlijdensbericht Adriana Louise Lorentz (kinderen J.L. en E. Tissot), C.B.G., Collectie Familieadvertenties.