R.G. de Neve

Download de pdf van dit artikel hier.

Prins Maurits ontvangt afgezanten van de Sultan van Achem op Sumatra in zijn legerkamp te Grave in 1602 (Reckleben, Jan Frederik Christiaan, Scholten, Hendrik Jacobus, ca. 1850, detail. Collectie Rijksmuseum).

Inleiding

In Nederlandsch-Indië leefden verscheidene personen met de familienaam Caron die niet tot dezelfde familie behoorden. Er zijn in de Oost in elk geval twee verschillende families Caron bekend, de een afkomstig van Mauritius, de ander uit Amsterdam. Laatstgenoemde familie vormde de Indische tak van een juweliersfamilie Caron, die tegen het einde van de achttiende en in de eerste helft van de negentiende eeuw in Amsterdam woonde. Zij verscheen pas tegen het einde van de negentiende eeuw in Nederlandsch-Indië. De aanwezigheid op Java van de Carons van Mauritius dateerde vermoedelijk van het begin van die eeuw.

Mauritius – door de Nederlanders genoemd naar Prins Mau­rits – was sinds 1715 Frans, daarvoor Nederlands bezit. De Hollandse aanwezigheid op Mauritius dateerde van 1598, maar het eiland bleek voor de V.O.C. geen blijvende waarde te hebben. In het voorjaar van 1710 werd de Nederlandse vlag dan ook gestreken en verlieten de laatste blijvers het eiland met medeneming van al hun bezit. De meesten van hen trokken naar de Kaap. De Franse expansiezucht zorgde enkele jaren later voor het opvullen van het ontsta­ne vacuüm. De huidige hoofdstad van de republiek Mauritius, Port Louis, werd door de Fransen gesticht. Hun vlag zou op Mauritius – door hen hernaamd tot île de France – tot 1810 waaien. In dat jaar moes­ten zij het eiland aan de Engelsen afstaan.

Gedurende de Franse heerschappij vestigden zich veel families uit Frankrijk op Mauritius. Hun nazaten vormen vandaag de dag de bevolkingsgroep, de zogeheten Franco-Mauritians (Franco-Mauriciens), die op het eiland stevig geworteld is en nog steeds de elite vormt. De kolonisatie was economisch (plantage-economie, Afrikaanse slaven) en demografisch (sterke toename van het aantal kolonisten) gezien zo succesvol dat het île de France in 1785 het bestuurlijk centrum werd van de Franse bezittingen in en rond de Indische Oceaan. Met de komst van de Engelsen in 1810 kwam daar een einde aan. De nieuwe machthebbers noemden het eiland weer Mauritius, maar lieten echter veel van wat in de Franse tijd was opgebouwd – plantage-economie, bestuurs- en rechtssysteem, taal en religie – ongemoeid. Wel moest iedereen die bleef trouw zweren aan de Britse kroon en werd de slavernij in 1835 afgeschaft. Het is niet ondenkbaar dat er onder de Franse kolonisten velen waren die niet onder de Engelsen wilden leven en weg wilden. En dit zal zich wellicht vooral zijn gevoeld door personen die stamden uit families wier aanwezigheid op het eiland van relatief recente datum was. Zij zochten hun heil liever elders, waarbij hun oog eveneens op Java moet zijn gevallen.

Een Franco-Mauritiaanse familie op het terras van hun château te Mahebourg (bron: http://vintagemauritius.org).

Gouvernementshuis te Port Louis, gebouwd in 1738.

Mogelijk kwam ook de familie Caron om bovengenoemde reden naar Nederlandsch-Indië. De familie(naam) Caron komt onder de Franco-Mauriciens slechts sporadisch voor. Via de website van de Société de l’Histoire de l’Ile Maurice (www.soc-histoire-maurice.org/sommaire.html) kan men onder de knop ‘Généalogie des familles mauriciennes’ een ‘Liste des familles mauriciennes étudiées’ (een lijst met families waarvan een genealogie is opgesteld) downloaden. De naam Caron ontbreekt. Ook klikken op de knop ‘Les tombes et les cimetières’ geeft in vergelijking met andere families een mager resultaat: Charles Auguste Caron (overleden 26 maart 1835); J.B. Caron (overleden 1 mei 1834, zoon van C.A. Caron en P.F. Jamet); en Pierre Benjamin Caron (geboren 10 maart 1788 en overleden 9 januari 1858), voor zover het de mannen betreft. Daarnaast slechts een vrouw: Marie Marguerite Félicité Caron, overleden op 10 januari 1862, 73 jaar oud, (echtgenote van?) Louis Benoit Michel. Hoewel de familie Caron op Mauritius dus niet tot de gewortelde families lijkt te behoren, kunnen er voor de vestiging op Java natuurlijk ook andere redenen zijn geweest.

Eugene Edmond Caron, stamvader van de Indische tak, kwam in 1807 op Mauritius ter wereld, dus kort voor de machtsovername door de Engelsen. In 1826 werd hij te Semarang rooms-katholiek gedoopt (zie noot 3). Hij moet dus tussen beide genoemde jaren – met zijn ouders? – naar Java zijn gekomen. Bij de registratie van zijn doop bleef vermelding van de namen van zijn ouders helaas achterwege. In hetzelfde doopregister komen echter ook twee registraties van een kind Caron voor,[i] waarbij als namen van de ouders werden opgegeven ‘Augustini Caron’ en ‘Ludovica Berenissa Elisabetha Maret’/ ’Berenissie Elisabeth Maret’. Dit echtpaar trouwde te Semarang in 1827 (Auguste Caron en Berenis Elizabeth Maret).[ii] Auguste Caron overleed te Salatiga (Semarang) op 2 okt. 1832. Vermoedelijk mogen we in Auguste Caron de vader van Eugene Edmond zien. Eugene Edmond moet dan uit een eerdere relatie (huwelijk?) van Auguste Caron zijn geboren. Deze veronderstelling vind enige steun in het feit dat Eugene Edmond zijn oudste zoon de naam Auguste als eerste voornaam meegaf en dat de getuigen bij de doop van een van de bovengenoemde kinderen van Auguste Caron ook bij de doop van Eugene Edmond getuigen waren (zie noten 1 en 3).

De van Mauritius afkomstige Carons hielden het in Nederlandsch-Indië overigens niet lang vol. Reeds met de beide kleindochters van de Indische stamvader stief de familie uit. Genealogisch is zij echter interessant vanwege haar verwantschap met de familie Hamar de la Brethonière en vooral door haar vele afstammelingen langs de vrouwelijke lijn via de familie Mehlbaum.

Genealogie van de familie Caron van Mauritius

 • I. Eugene Edmond Caron, geb. île de France (Mauritius) 13 juli 1807 en ged. Semarang (rk) 20 aug. 1826[iii] (verm. zn. van Auguste Caron en N.N.), eigenaar, aanvankelijk samen met de firma Mac Neill & Co. (1858), van de koffieonderneming Klepoe (Salatiga, Semarang) (1858-1864), tevens administrateur van die onderneming (1858-1861), overl. Ambarawa (Semarang) 12 aug. 1871, tr. 1e Salatiga (Semarang) 23 jan. 1831 Johanna Louisa Hamar de la Brethonière, geb. [Salatiga] 12 en ged. ald. (rk) 25 nov. 1814, overl. Salatiga 29 sept. 1858,[iv] dr. van Pierre Hamar de la Brethoniére en Daria (vrije inlandse vrouw, gedoopt als Martina Darius); tr. 2e Semarang 28 jan. 1860 Henriette Elise Wolff, geb. Salatiga 3 mei 1831[v] en ged. ald. 8 dec. d.a.v. (get.: Eugene Edmond Caron[vi] en Johanna Louisa Hamar de la Brethonière),[vii] overl. Semarang 7 dec. 1903, dr. van Wilhelmus Henricus/Willem Hendrik Wolff en[viii] Johanna Angelien/Johanna Angelica Hamar de la Brethonière.Uit het eerste huwelijk:[ix]
  1. Louis Eugene Caron, geb. Salatiga 11 nov. 1831, overl. Semarang 30 aug. 1851.
  2. Auguste Edmond, volgt II.
  3. Louise Aline Caron, geb. Semarang 3 juli 1834, overl. Batavia 29 juli 1912, tr. 1e Salatiga 21 dec. 1852[x] Charles Descelles, geb. île de France (Mauritius) 24 nov. 1815, opperwachtmeester bij het regiment huzaren nr. 7 O.I.L. -1837, tweede luitenant bij dit regiment 22 sept. 1837,[xi] eervol ontslag uit de militaire dienst 3 aug. 1839,[xii] met Pierre Hamar de la Brethonière eigenaar-administrateur van de koffieonderneming Stomie (Semarang) (1858),[xiii] majoor-commandant van de Semarangse schutterij (1860-1861),[xiv] op de inwonerslijst van Semarang (1845-1852), Modjokerto (Soerabaja) (1853-1857), Salatiga (Semarang) (1858) en Semarang (1861-1864), overl. Semarang 17 maart 1864,[xv] zn. van Louis Descelles en Eliza Caron en wedr. van Wilhelmina Mangold; tr. 2e Semarang 3 febr. 1870[xvi] Johannes Wilhelmus van Son, geb. ….., overl. Oengaran (Semarang) 13 febr. 1891, zn. van …..
  4. Charles Aristide Caron, geb. Semarang 8 sept. 1835,[xvii] op de inwonerslijst van Batavia (-1858), overl. …..
  5. Josephine/Josephina Caron, geb. Semarang 20 dec. 1836, overl. Semarang 11 juli 1922, tr. Batavia 5 juli 1854 Christiaan Willem Mehlbaum, geb. Soerabaja 22 aug. 1830, employé van de firma Mac Neill & Co., overl. Batavia 23 april 1894, zn. van Fredrik Willem Mehlbaum en Maria Elisabeth Meijer. Uit dit huwelijk nageslacht.
 • II. Auguste Edmond Caron, geb. Salatiga 23 mei 1833, administrateur van de onderneming Klepoe (Semarang) (1862-), overl. Ambarawa (Semarang) 4 okt. 1871, tr. Salatiga 3 okt. 1860 Maria Anna van Dommelen, geb. Baarn 13 april 1843,[xviii] overl. Nijmegen 24 sept. 1908,[xix] dr. van Frederik Hendrik van Dommelen en Josina Schimmel, zij hertr. Amsterdam 8 april 1875[xx] Wilhelmus Andrias Martinus Sauveur.Uit dit huwelijk:
  1. Marie Angelique Josine Frederique Elisabeth Caron, geb. Semarang 5 dec. 1861, overl. Apeldoorn 17 maart 1930,[xxi] tr. Salatiga 27 aug. 1885 Frans Hendrik Montagne, geb. ’s‑Gravezande 13 maart 1856,[xxii] ritmeester O.I.L., overl. Apeldoorn 10 nov. 1928,[xxiii] zn. van Jan Montagne en Cornelia Justina Dingemans.Uit dit huwelijk:
   1. Marie Cornelie Montagne, geb. Soerabaja 29 nov. 1886, overl. Apeldoorn 14 okt. 1975.
  1. Juliette Henriëtte Pauline Caron, geb. Semarang 26 sept. 1863,[xxiv] overl. Vught 10 febr. 1934,[xxv] tr. Salatiga 16 april 1884 Franciscus Josephus Henricus Muller,[xxvi] geb. Utrecht 9 juni 1857,[xxvii] overl. Salatiga 14 okt. 1884 (aangeg. Salatiga en Ambarawa),[xxviii] zn. van Petrus Johannes Muller en Sophia Maria Anna Brands.

Genealogie van de familie Caron van Mauritius

Bijlage Van Son-Van der Biesen

Uit het huwelijk Caron-Van Son (generatie I, 3):

Eugenie Cornelie Françoise Elisabeth van Son, geb. Buitenzorg (Batavia) 30 mei 1874,[xxix] vertrok met kind a/b van het s.s. “Oranje” (kapt. D. Hubert) naar Nederland 17 maart 1904,[xxx] gezelschapsdame, overl. Amsterdam 28 sept. 1958, tr. Semarang 14 juni 1893 (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1904)[xxxi] Arnoud Anne van der Biesen, geb. Zwolle 22 sept. 1866,[xxxii] procuratiehouder bij achtereenvolgens de firma’s H. Willems & Co.[xxxiii] en Herman Salomonson[xxxiv] en op de inwonerslijst van Cheribon (1891) en Semarang (1894-1900), chef van de firma Herman Salomonson, wonende te Semarang (1901, 1903), directeur-generaal van de Maatschappij voor den Handel met Nederlandsch-Indië, wonende te Semarang (1904) en Batavia (Hotel des Indes) (1905), consul agent van Frankrijk te Semarang 4 juli 1902[xxxv]-1905,[xxxvi] overl. Moskou 30 dec. 1915,[xxxvii] zn. van Hermannus Gerardus Petrus van der Biesen en Theresia Francisca van der Ketten.

Uit dit huwelijk:

 1. Louise Aline Therèse van der Biesen, geb. Semarang 23 juni 1897,[xxxviii] overl. Semarang 21 juni 1898.
 2. Arnoud Eugéne van der Biesen, geb. Semarang 28 dec. 1899,[xxxix] werktuigkundig ingenieur, nam voor Nederland als zeiler deel aan de Olympische Zomerspelen van 1920 (België), samen met Petrus Beukers winnaar van de zilveren medaille in de klasse 12 voets jol, employé bij achtereenvolgens de firma’s Fuchs & Rens (1925-1926) en Blom & Van der Aa (1927, 1929), wonende te Batavia, employé bij het Ford Agentschap, wonende te Buitenzorg (1930, 1938, 1941) en Batavia (1932, 1934), komende uit Nederlandsch-Indië, ingeschr. te Bergen (NH) 24 okt. 1946, overl. ’s‑Gravenhage 17 febr. 1968, tr. Batavia 5 nov. 1924[xl] Jeanne Georgine Doeve, geb. Batavia 21 mei 1905, overl. Bernalillo (Bernalillo County, New Mexico, U.S.A.) ….. nov. 1993, dr. van Hendrik Rudolf Doeve en Pauline Eugenie Boyer.Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
  1. Eugénie Jeanne van der Biesen, geb. Batavia 5 sept. 1926.[xli]
  2. Julie Martine Alie van der Biesen, geb. Batavia 8 nov. 1928.[xlii]
  3. Rudolf Arnoud Joannes/Arnoud Joannes Richard van der Biesen, geb. Buitenzorg 21 febr. 1933,[xliii] te ’s‑Gravenhage administratief afgevoerd i.v.m. met vertrek naar Los Angeles 18 maart 1957.

Genealogie van de familie Caron van Amsterdam

 • I. Leonardus Caron, geb. 1773/1774,[xliv] juwelier te Amsterdam (8 maart 1820), tr. Marie Milius.Uit dit huwelijk (o.a.):
 • II. Jacobus Leonardus Caron, geb. ’s‑Gravenhage 4 april 1794,[xlv] juwelier te Amsterdam (8 maart 1820), commies tot de visitatiën en schrifturen bij het kantoor van waarborg op de gouden en zilveren werken in het noordelijk deel van de provincie Holland te Amsterdam,[xlvi] ten tijde van zijn overlijden ontvanger bij dat kantoor, overl. Amsterdam 1 mei 1857,[xlvii] tr. Amsterdam 8 maart 1820[xlviii] Christina Sophia Vreedenberg, geb. Amsterdam 14 en ged. ald. (evang.-luth.) 21 jan. 1797,[xlix] overl. Amsterdam 23 mei 1851,[l] dr. van Jacobus Vreedenberg en Willemina Karsseboom.Uit dit huwelijk:
  1. Willemina Johanna Christina Sophia Caron, geb. Amsterdam 22 mei 1820.
  2. Leonardus Johannes Jacobus, volgt III.
  3. Christina Sophia Caron, geb. Amsterdam 21 juni 1823.
  4. Johanna Elisabeth Caron, geb. Amsterdam 26 dec. 1824.
  5. Hendrik Lodewijk Caron, geb. Amsterdam 19 maart 1826.
  6. Jacoba Leonora Caron, geb. Amsterdam 14 sept. 1827.
  7. Jacoba Caron, geb. Amsterdam 19 april 1830.
  8. Virginie Caron, geb. Amsterdam 22 juli 1831.
  9. Jacobus Leonardus Caron, geb. Amsterdam 24 okt. 1833.
  10. Maria Caron, geb. Amsterdam 13 okt. 1834.
  11. Alberdina Caron, geb. Amsterdam 7 juli 1835.
  12. Louis Caron, geb. Amsterdam 26 febr. 1837.
  13. Adriana Caron, geb. Amsterdam 18 febr. 1843.
 • III. Leonardus Johannes Jacobus Caron, geb. Amsterdam 17 jan. 1822, juwelier te Amsterdam (27 mei 1847), overl. Amsterdam 29 nov. 1851,[li] tr. Amsterdam 27 mei 1847[lii] Johanna Hendrika Eggers, geb. Amsterdam 11 juni 1821, overl. Amsterdam 14 juli 1887,[liii] dr. van Johannes Eggers en Elisabeth Heuber.Uit dit huwelijk:
  1. Leonardus Johannes Jacobus, volgt IV.
  2. Frederik August Caron, geb. Amsterdam 8 nov. 1851, koopman te Amsterdam (22 dec. 1886), overl. Haarlem 23 april 1924, tr. Alkmaar 22 dec. 1886 Geldolphina Adriana Brongers, geb. Alkmaar 29 maart 1857, koopvrouw en winkelierster, lid van de firma J. Brongers Gzn. (glas, aardewerk, galanterieën) te Alkmaar, overl. Amsterdam 21 dec. 1927, dr. van Jan Brongers Gzn. en Wilhelmina Frederika de Lange. Uit dit huwelijk nakomelingen.[liv]
 • IV. Leonardus Johannes Jacobus Caron, geb. Amsterdam 15 jan. 1848, administrateur van achtereenvolgens de suikerondernemingen Tirto (Pekalongan) -1894, Soekodhono, ook genaamd Modjoagoeng (Soerabaja) 1894-[lv]en Balong Bendo bij Sidoardjo (Soerabaja) (1903),[lvi] overl. Nauheim (Groothertogdom Hessen) (op of even vóór 11) juni 1903,[lvii] tr. suikeronderneming Tirto 17 maart 1880 (aangeg. Pekalongan) Margot Christina Alida Clara Langeveld, geb. Pasoeroean 15 nov. 1860, overl. Voorschoten 9 maart 1948, dr. van Martinus Langeveld en Margot Christine van der Eb.Uit dit huwelijk:
  1. Mr. Dr. Leonardus Johannes Jacobus Caron (R.N.L., O.O.N), geb. suikeronderneming Tirto 26 dec. 1880 (aangeg. Pekalongan), jur. dr. 1937, ambtenaar bij het binnenlands bestuur, laatst achtereenvolgens assistent-resident ter beschikking van de gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden 16 juli 1919,[lviii] resident van Bali en Lombok 20 sept. 1926 en gouverneur van Celebes en Onderhorigheden 20 aug. 1929 en 2 sept. 1932,[lix] pensioen 1933, lid van de gemeenteraad 1935-, wethouder 1939-1946 en 1949-1954 en wnd. burgemeester van Bussum, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland 1950-1954, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden 1945-1952, verder onder meer waarnemer voor de Volkenbond in de commissie van drie ter bestudering van het geschil tussen Turkije en Frankrijk over het Sandjakgebied van Alexanderette (thans Iskenderun) (deel van het Frans mandaat over Syrië, maar vooral bewoond door Turken), Commandeur in de Danebrogorde (Denemarken), Officier in de Kroonorde (België), Officier in de Orde van de Witte Olifant (Siam), Officier in het Legioen van Eer (Frankrijk), Grootkruis in de Orde van de Brilliante Jade (China), overl. Bussum 28 sept. 1961, tr. Soerabaja 11 okt. 1905 Louise Jeanne Beekveld, geb. Kediri 10 juni 1886, overl. Ermelo 3 april 1970, dr. van Johannis Jacobus Beekveld en Margot Christine Henriëtte Langeveld (zuster van Margot Christine Alida Clara Langeveld). Uit dit huwelijk nakomelingen.[lx]
  2. Margot Christine Caron, geb. suikeronderneming Tito 17 jan. 1882 (aangeg. Pekalongan), overl. Utrecht 4 jan. 1918,[lxi] tr. ’s‑Gravenhage 29 sept. 1905[lxii] Jacob Dirk de Roock, geb. Kraksaän (Probolinggo) 28 mei 1880,[lxiii] aspirant-controleur bij het binnenlands bestuur buiten Java en Madoera en geplaatst te Limbotto (Gorontalo, Menado) 1906, belast met het bestuur van de afdeling Menado (Menado) 1906, controleur 27 sept. 1906, geplaatst in de residentie Amboina 1907, belast met het bestuur over de afdeling Kei, tevens belast met het bestuur over de afdeling Aroe-eilanden te Toeal (Amboina) 1909, overgeplaatst naar Sumatra’s Westkust 1910 en belast met het bestuur over de afdelingen Koebangnandoek en Soepajang, deze overplaatsing ingetrokken en m.i.v. 2 aug. 1910 geplaatst in de residentie Palembang 1910, tijd. ter beschikking van de resident van Banka en Onderhorigheden en wnd. administrateur der tinmijnen ald., tevens à la suite bij zijn ‘kader’ 1910, als administratief ambtenaar toegevoegd aan de assistent-resident van Bengkalis (Oostkust van Sumatra) 1911, geplaatst in de residentie Palembang 1911, m.i.v. 30 jan. 1912 wegens ziekte een jaar verlof naar Europa, verlof telkens met zes maanden verlengd 1913 en 1914,[lxiv] na terugkeer in Nederlandsch-Indië werkzaam bij de staatsspoorwegen, adjunct-chef bij de vierde afdeling 22 nov. 1915, gegradueerd ambtenaar 1 aug. 1917, m.i.v. 16 okt. 1920 wegens ziekte twee jaar verlof naar Europa 1920, na terugkeer van verlof herbenoemd tot gegradueerd ambtenaar 30 jan. 1922, referendaris en geplaatst op het hoofdkantoor der staatsspoorwegen te Bandoeng (afdeling Personeelszaken) 1925, vertrok met zijn echtgenote a/b van het s.s. “Tabanan” (kapt. E.P. Ross) van Batavia naar Rotterdam 28 april 1926, wegens ongeschiktheid eervol ontslag uit ’s‑lands dienst 1926,[lxv] overl. De Bilt 6 mei 1945,[lxvi] zn. van Alexander Frederik Wilhelm de Roock en Carolina Lambert, hij hertr. Utrecht 27 okt. 1921[lxvii] Adriana Theodora Smit.
  3. Prof. Ir. Martinus Hendrikus Caron, geb. suikeronderneming Tirto 22 febr. 1883 (aangeg. Pekalongan), mijnbouwkundig ingenieur, werkzaam bij de Dienst voor de Mijnbouw in Nederlandsch-Indië, tijd. ingenieur 8 jan. 1912, ingenieur 20 maart 1918, ingenieur 1e klasse 19 okt. 1924 en 30 jan. 1925, hoofdingenieur 28 mei 1926 en 27 febr. 1927,[lxviii] werkzaam op het hoofdkantoor van de dienst (1926), wnd. onderhoofd van de opsporingsdienst (1927), wnd. hoofd der mijninspectie (1928),[lxix] komende uit Bandoeng, met zijn echtgenote ingeschr. te ’s‑Gravenhage 17 maart 1928, hoogleraar metallurgie en docimasie aan de Technische Hogeschool (thans Technische Universiteit) Delft 1928-1951, commissaris bij de Hollandsche Aanneming Maatschappij N.V. 1941-†, ontwikkelde het naar hem genoemde metallurgische ‘Caron-proces’ voor het winnen van nikkel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog algemeen werd toegepast, overl. Rijswijk 20 febr. 1958, tr. Soerabaja 12 dec. 1912 Johanna Cornelia Wolterbeek Muller, geb. Ngandjoek (Kediri) 10 sept. 1886, overl. ’s‑Gravenhage 16 aug. 1976, dr. van Burghardt Albert Herman Wolterbeek Muller en Claudina van Naerssen. Uit dit huwelijk een dochter en verdere nakomelingen.[lxx]
  4. Jennij Christine Caron, geb. ….., overl. Soerabaja 25 febr. 1903, tr. Soerabaja 10 april 1902 Hendrik Dalmeijer, geb. Den Burg op Texel 13 maart 1874, klerk bij de posterijen ald., i.v.m. vertrek naar Afrika ald. uitgeschr. 16 okt. 1895,[lxxi] werkzaam op het telegraafkantoor te IJmuiden en werd toen door de regering van de Zuid-Afrikaanse Republiek benoemd tot telegrafist bij het telegraafdepartement [van dat land] 1895,[lxxii] vertrok [verm. vanuit Zuid-Afrika] naar Nederlandsch-Indië en was daar tuinemployé van achtereenvolgens de suikerondernemingen Brangkal bij Modjokerto (Soerabaja) (1905) en Minggiran bij Kediri (Kediri) (1906-1911) en administrateur van de suikeronderneming Tasikmadoe bij Kemiri (Soerakarta) (1912-1916), overl. Bandoeng 22 juli 1916 (eveneens ingeschr. te Sragen), zn. van Jan Dalmeijer, smid, en Dieuwertje Tuinder, hij hertr. Sragen 5 maart 1914 Margot Christine Langeveld.
  5. Johanna Hendrika Gerardina Caron, geb. Amsterdam 12 okt. 1888, overl. Leiden 7 juli 1962, tr. (bij volmacht) ’s‑Gravenhage 18 jan. 1908 Pierre Hubert Jean Alexandre de Booy, geb. Batavia 25 okt. 1883, ambtenaar ter beschikking van de directeur van Binnenlands Bestuur 24 nov. 1907, aspirant-controleur bij het binnenlands bestuur buiten Java en Madoera 31 jan. 1908, controleur 28 febr. 1912,[lxxiii] geplaatst in de onderafdeling Lematang Hilir te Moearoenim (Palembangse Bovenlanden, Palembang) 1908, m.i.v. 17 juni 1909 wegens ziekte een jaar verlof naar Europa 1909, verlof telkens met zes maanden verlengd 1910 en 1911, herbenoemd tot aspirant-controleur bij het binnenlands bestuur buiten Java en Madoera 1911, geplaatst (als wnd. controleur) in de onderafdeling Soepajang te Koebang nan Doea (XIII en IX Kota’s, Sumatra’s Westkust) 1912, overgeplaatst van Sumatra’s Westkust naar Atjeh en Onderhorigheden en ter beschikking van de assistent-resident van Groot-Atjeh te Kota Radja 1914, belast met het bestuur van achtereenvolgens de onderafdelingen Simeuloë te Sinabang (Westkust van Atjeh) 1915 en Temijang te Koeala Simpang (Oostkust van Atjeh, Atjeh en Onderhorigheden) 1916, van die laatste post eervol ontheven en ter beschikking van de assistent-resident van Groot-Atjeh 1919, m.i.v. 28 febr. 1920 wegens achtjarige dienst tien maanden verlof naar Europa 1920,[lxxiv] directeur van de N.V. Electrochemische Techniek te Voorschoten, lid van de gemeenteraad ald., overl. Voorschoten 17 nov. 1945, zn. van Ir. Jan de Booy en Catharina Maria van Lennep. Uit dit huwelijk kinderen.[lxxv]

Verkorte bronverwijzingen in de noten

Adresboek Adresboek van Nederlandsch-Indië.
Almanak Almanak van Nederlandsch-Indië.
AN Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië.
BRP Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging.
DIN De Indische Navorscher.
DTB Doop-, trouw- en begraafregisters (retroacta van de burgerlijke stand)
Naamlijst Naamlijst van Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië.
NP Nederland’s Patriciaat.
RA-I Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Eerste gedeelte.
RA-II Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Tweede gedeelte.

Noten

[i].         Eligia Elisabeth Caron, geb. [Semarang] 17 april 1828 en ged. ald. 15 juni d.a.v. (get.: Joannes Franciscus le Comte en Elisabeth Suzalie) (BRP 15, 154); en Delphina Caron, geb. Klaten 17 okt. 1829 en ged. ald. (rk) 10 dec. d.a.v. (get.: Henricus Gabriel Josephus Sagermans) (BRP 15, 174). De geboorte van beide kinderen werd niet vermeld in de opgaven burgerlijke stand. Delfine Caron overleed te Semarang in 1833 (opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1834). Eligia (deze voornaam wellicht een gevolg van een leesfout bij het transcriberen, RdN) Elisabeth overleed mogelijk te Semarang op 18 april 1851 (ingeschreven als Elise Elisabeth Caron) (opgaven burgerlijke stand in: AN 1852).

[ii].         Opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1828, 145.

[iii].        BRP 15, 131: ’13 Julii 1807 est natus et sub conditione si non es 20 Augustii 1826 baptisatus Eugenius Edmundus Caron’ (namen van de ouders niet vermeld; get.: Joannes Franciscus le Comte en Elisabeth Suzalie). Merk op dat dit dezelfde doopgetuigen zijn als bij de doop van Eligia Elisabeth Caron (zie noot 1).

[iv].        Overlijdensbericht in: Java-Bode van 6 okt. 1858.

[v].         Opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1832, 213.

[vi].        Haar toekomstige echtgenoot dus!

[vii].        BRP 16, 33.

[viii].       Zie voor dit echtpaar en hun nakomelingen: L.M. van der Hoeven en J.L. Livain, ‘Aanzet tot de genealogie van een familie Wolff in de omgeving van Semarang’, DIN 2002, 91-97, ald. 92-97.

[ix].        BRP 16, 33 (kind 1); 49 (kind 2); 69 (kind 3); 92 (kind 4); 97 kind 5.

[x].         Zie voor de nakomelingen uit dit huwelijk: R.G. de Neve, ‘Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain’ (geplaatst 26 mei 2007), http://asaloesoel.igv.nl (website Asal Oesoel), pdf-versie, pag. 4-5 en 10 (noot 91).

[xi].        AN 1838, 105 en Javasche Courant van 27 sept. 1837.

[xii].        Javasche Courant van 7 aug. 1839.

[xiii].       AN 1858, 329 (groot 19! bouw; op van het gouvernement gehuurde woeste gronden). AN 1859, 407: P. H[amar] de la Brethonière enige eigenaar-administrateur.

[xiv].       AN 1860, 246; 1861, 268. AN 1859, 231: H.F. Morbotter, luitenant-kolonel-commandant; AN 1862, 290: N. Kloesmeijer, luitenant-kolonel-commandant.

[xv].        Zie ook zijn overlijdensbericht in: Java-Bode en Bataviaasch Handelsblad, beide van 2 april 1864 (hij liet een weduwe en zes jonge kinderen na).

[xvi].       Zie voor de nakomelingen uit dit huwelijk bijlage Van Son-Van der Biesen.

[xvii].       Geboortebericht in: Javasche Courant van 16 sept. 1835. Opgaven burgerlijke stand in: Almanak 1836, 196 geeft als geboortedag 18 september.

[xviii].      Burgerlijke stand van Baarn, Geboorteregister 1843, aktenr. 24, d.d. 14 april 1843 (65 jaar oud).

[xix].       Overlijdensbericht in: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 26 sept. 1908.

[xx].        Burgerlijke stand van Amsterdam, Huwelijksregister 1875, aktenr. Reg. 3, fol. 43.

[xxi].       Burgerlijke stand van Apeldoorn, Overlijdensregister 1930, aktenr. 180, d.d. 19 maart 1930.

[xxii].       Geboortebericht in: Opregte Haarlemsche Courant van 17 maart 1856. In zijn overlijdensakte (zie volgende noot) staat als geboorteplaats ’s‑Gravenhage vermeld.

[xxiii].      Burgerlijke stand van Apeldoorn, Overlijdensregister 1928, aktenr. 570, d.d. 12 april 1928.

[xxiv].      Geboortebericht in: Java-Bode van 7 okt. 1863.

[xxv].       Burgerlijke stand van Vught, Overlijdensregister 1934, aktenr. 30, d.d. 12 febr. 1934.

[xxvi].      Er is van hem in de collectie van het Nationaal Archief geen stamboek (officier, ambtenaar) aanwezig.

[xxvii].      Burgerlijke stand van Utrecht, Geboorteregister 1857, aktenr. 845, d.d. 10 juni 1857.

[xxviii].     Overlijdensbericht in: De Locomotief van 6 nov. 1884; Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1886, 345 en 346.

[xxix].      Geboortebericht in: Java-Bode van 1 juni 1874.

[xxx].       Bataviaasch Nieuwsblad van 16 maart 1904 met aankondiging van het vertrek de volgende dag.

[xxxi].      Blijkens Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 13 april 1904 werd het huwelijk op verzoek van de vrouw ontbonden bij vonnis van de Raad van Justitie te Semarang, d.d. 30 maart 1904. Op haar persoonskaart werd als scheidingsdatum 31 maart 1904 vermeld.

[xxxii].      Burgerlijke stand van Zwolle, Geboorteregister 1866, aktenr. 476, d.d. 24 sept. 1866. Blijkens de persoonskaart van zijn zoon zou zijn tweede voornaam Amie luiden.

[xxxiii].     RA-II 1891-1892.

[xxxiv].     RA-II 1894-1900.

[xxxv].      RA-II 1905, 458,

[xxxvi].     Zie voor de aanwijzing van een opvolger wegens zijn a.s. vertrek naar Europa: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 1 april 1905.

[xxxvii].     Overlijdensbericht in: collectie CBG en de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 31 dec. 1915.

[xxxviii].    Geboortebericht in: De Locomotief van 26 juni 1897.

[xxxix].     Geboortebericht in: De Locomotief van 29 dec. 1899.

[xl].        Huwelijksbericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 6 nov. 1924.

[xli].        Geboortebericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 6 sept. 1926.

[xlii].       Geboortebericht in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 8 nov. 1928.

[xliii].       Voornamen volgens de persoonskaart van zijn vader. Geboortebericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 25 febr. 1933 (Arnoud Joannes Richard!, zoon van A.E. van der Biesen en J.G. Doeve, geboren Buitenzorg 21! (of is dit aangiftedatum?) febr. [1933]).

[xliv].       Ten tijde van het huwelijk van zijn zoon 46 jaar oud.

[xlv].       Bij zijn trouwen 25 jaar oud, ‘van Amsterdam’. Zijn doop aldaar niet gevonden. Blijkens het bevolkingsregister van Amsterdam geboren te ’s‑Gravenhage (geboorteplaats later met potlood doorgehaald en vervangen door Asd). Zijn eventuele doop te ’s‑Gravenhage niet nagetrokken.

[xlvi].       Naamwyzer en adresboek der leden, uitmakende het stedelyk bestuur van Amsterdam, alsmede van deszelfs ambtenaren en officianten van de regterlijke magt, de lands-ambtenaren, de leeraren enz. van mei 1832 tot mei 1833 (Amsterdam z.j.) 191; Jaarboekje van Noordholland voor 1840 (Amsterdam 1840) 116; Jaarboekje van de provincie Noord-Holland voor 1842 (Amsterdam 1842) 114.

[xlvii].      Overlijdensbericht, Collectie familieadvertenties CBG (ruim 63 jaar oud).

[xlviii].      Burgerlijke stand van Amsterdam, Huwelijksregister 1820, aktenr. — (Register 2, fol. 50), d.d. 8 maart 1920.

[xlix].       DTB Amsterdam, inv.nr. 280, fol. 10v. Bij haar trouwen 23 jaar oud.

[l].         Overlijdensbericht, Collectie familieadvertenties CBG (54 jaar oud; ‘Allen die de brave afgestorvene gekend hebben, zullen kunnen beseffen de groote slag welke mij, met mijn vele kinderen en behuwdkinderen treft’).

[li].         Overlijdensbericht, Collectie familieadvertenties CBG (ruim 29 jaar oud; ‘na eene hevige ongesteldheid van slechts vier dagen’; nalatende een weduwe en twee kinderen).

[lii].        Burgerlijke stand van Amsterdam, Huwelijksregister 1847, aktenr. — (Register 2, fol. 138v), d.d. 27 mei 1847. Bruid en bruidegom beiden 25 jaar oud.

[liii].        Overlijdensbericht, Collectie familieadvertenties CBG.

[liv].        C.E.G. ten Houte de Lange, Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange (Rotterdam en Zeist 1996) 395.

[lv].        Soerabaiasch-Handelsblad van 27 maart 1894. In RA-I 1901, Bijlagen, 397 nog als administrateur van laatstgenoemde onderneming vermeld (met voorletters L.J.C.). Zie ook: Adresboek 1901 (met voorletters L.J.J.).

[lvi].        Adresboek 1903. In Adresboek 1904 (afgesloten op 12 april 1904) werd zijn weduwe zonder woonplaats vermeld (wed. L.J.J. – geb. M.C.A.C. Langveld).

[lvii].       Overlijdensbericht in: Soerabaiasch-Handelsblad van 13 juni 1903.

[lviii].       In Atjeh ‘gouverneur-tjoet’ (de kleine gouverneur) genoemd (De Sumatrapost van 29 juni 1920).

[lix].        RA-II 1924, 256 (assistent-resident); 1929, 372 (resident); 1933, 384 (gouverneur).

[lx].        De kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Johannes Jacobus Caron, geb. Batavia 1 okt. 1906, geëmployeerde van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
 2. Mr. Johannis Jacobus Caron, geb. Madjene (Celebes) 16 dec. 1910, advocaat en procureur.
 3. Drs. Arnoud Willem Jan Caron, geb. ’s‑Gravenhage 8 nov. 1912, lid van de Raad van Bestuur van Unilever, lid van het dagelijks bestuur en penningmeester van de VVD 1969-1975, wethouder van financiën van Wassenaar.

[lxi].        Burgerlijke stand van Utrecht, Overlijdensregister 1918, aktenr. 26, d.d. 5 jan. 1918.

[lxii].       Burgerlijke stand van ’s‑Gravenhage, Huwelijksregister 1905, aktenr. 1454, d.d. 29 sept. 1905.

[lxiii].       Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1881, 270, alwaar op die datum als kind werd vermeld: Caroline Lambert de Roock. Hier moet sprake zijn geweest van een vergissing, waarbij door de zetter de naam van de moeder werd ingevuld.

[lxiv].       Bataviaasch Nieuwsblad van 3 maart 1906 (asp.-contr. Menado; zie ook: Bataviaasch Nieuwsblad van 21 mei 1907); Soerabaiasch-Handelsblad van 6 aug. 1906 (afd. Menado); RA-II 1915, 245 (controleur BB); Bataviaasch Nieuwsblad van 21 mei 1907 (Amboina); Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 13 mei 1909 en RA-II 1910, 268 (Kei en Aroe-eilanden); Bataviaasch Nieuwsblad van 2 mei 1910 (SWK) en Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 21 mei 1910 (Koebangnandoek en Soepajang); De Preangerbode van 28 juni 1910 (Palembang); De Sumatrapost van 14 okt. 1910 en RA-II 1911, 254 (wnd. adm. tinmijnen); De Sumatrapost van 27 maart 1911 (adm. ambt. Bengkalis); De Preangerbode van 23 dec. 1911 (Palembang), Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 31 jan. 1912 en RA-II 1915, 833 (verlof); De Preangerbode van 21 mei 1913; Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 20 nov. 1913 en Bataviaasch Nieuwsblad van 14 mei 1914 (verlengingen verlof).

[lxv].       RA-II 1917, 627 en Bataviaasch Nieuwsblad van 23 nov. 1915 (adj.-chef 4e afd.); RA-II 1920, 682 (gegradueerd ambt.); Bataviaasch Nieuwsblad van 19 okt. 1920 (verlof); RA-II 1925, 644 (herbenoeming gegradueerd ambt.); Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 6 en 11 juli 1925 (referendaris); De Indische Courant van 27 april 1926 (aankondiging vertrek); Haagsche Courant van 14 juni 1926 (ontslag).

[lxvi].       Burgerlijke stand van De Bilt, Overlijdensregister 1945, aktenr. 151, d.d. 11 mei 1945.

[lxvii].      Burgerlijke stand van Utrecht, Huwelijksregister 1921, aktenr. 1152, d.d. 27 okt. 1921.

[lxviii].      RA-II 1918, 601 (tijd. ing.); 1924, 619 (ing.); 1926, 607 (ing. 1e klasse); 1927, 687 en 1928, 690 (hoofding.)

[lxix].       RA-II 1926, 613; 1927, 694; 1928, 697.

[lxx].       De dochter uit dit huwelijk:

 1. Claudine Margot Caron, geb. Doorn 8 aug. 1917 (mevr. Versteegh).

[lxxi].       Regionaal Archief Alkmaar, Bevolkingsregister Den Burg 1879-1899, bladnr. 318. Een Dalmeijer (zonder voorletters) kwam voor op een lijst van personen die zich in de Zuid-Afrikaanse Republiek bij het ‘Hollandercorps’ hadden aangesloten (Sumatra-Courant van 13 jan. 1900). Op een lijst van verliezen van het Hollanderscorps staat een Gert Dalmeijer uit Pretoria vermeld (Bataviaasch Nieuwsblad van 1 juli 1900). Hij was [door de Engelsen] krijgsgevangen gemaakt. De lijst was ontleend aan de staatscourant van de Zuid-Afrikaanse Republiek.

[lxxii].      De Locomotief van 2 nov. 1895 (H. Dalmeijer).

[lxxiii].      RA-II 1912, 271 (aspirant-controleur); 1918, 240 (controleur).

[lxxiv].      Bataviaasch Nieuwsblad van 6 aug. 1908 en RA-II 1909, 230 (Lematang Hilir); De Preangerbode van 21 mei 1909 en RA-II 1910, 884 (verlof); Bataviaasch Nieuwsblad van 30 maart 1910 en Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 28 maart 1911 (verlenging verlof); De Preangerbode van 17 nov. 1911 (herbenoeming); RA-II 1913, 204 (Soepajang); Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 2 okt. 1914 en RA-II 1915, 206 (overplaatsting naar S.W.K. en ter beschikking ass.-res. Groot-Atjeh); Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 21 sept. 1915 (Simeuloë); De Sumatrapost van 26 sept. 1916 en RA-II 1917, 208 (Temijang); De Sumatrapost van 7 jan. 1919 (ter beschikking ass.-res. Groot-Atjeh); Bataviaasch Nieuwsblad van 27 febr. 1920 (verlof).

[lxxv].      Blijkens het overlijdensbericht van de vrouw (Collectie familieadvertenties, CBG) waren er alleen kinderen. Zie voor dit echtpaar: NP 1954, 58. Hun kinderen:

 1. Wonne de Booy (dr.), geb. Minjak (Palembang) 1 jan. 1909.
 2. Robert de Booy, geb. Lho Seumawe (Atjeh en Onderhorigheden) 1 juli 1915.