Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Genealogie Von Winning

(niet tot de Nederlandse adel behorende tak)

R.G. de Neve

Download de pdf van dit artikel hier.

Wapen

Wapen Von Winning

Op een rood veld drie zilveren sikkels met gouden handgreep, boven elkaar geplaatst. De helm gekroond met een kroon van drie grote en twee kleine bladeren. Helmteken: een jonge vrouw van natuurlijke kleur met gouden haren, gekroond van drie bladeren en twee parels, gekleed in een rode jurk met zilveren onderkleed, de jurk voorzien van een zilveren openvallende kraag en bij de ellebogen zilver afgezet, de armen half opgeheven met in de handen een sikkel van het schild naar elkaar toegewend, en komende uit de kroon drie waaiersgewijs geplaatste struisvogelveren zilver, rood, zilver. Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.

Inleiding

In zijn bekende artikelenreeks over de Indo-Europese families in Nederlandsch-Indië wijdde P.C. Bloys van Treslong Prins aan de Indische tak van de Duitse adellijke familie Von Winning niet meer dan vijf regels.[i] De lezer moet het doen met de vermelding dat Carl Emil von Winning, oud 36 jaar en planter te Taloen (Ban­doeng), te Bandoeng op 10 mei 1924 twee dochters erkende van de Chinese vrouw Tio Im Nio. Beide kinderen, Carla en Felicia geheten, waren geboren te Soekaboemi op respectievelijk 22 februari 1919 en 23 mei 1921. De hierna opgenomen genealogie laat zien dat de familie, hoewel klein, uitgebreider was dan de mededeling van Prins doet vermoeden. Het betreft hier namelijk de afstammelingen van Emil Adolf von Winning (1850-1914), vader van de hiervoor genoemde Carl Emil von Winning en jongere broer van Carl Heinrich Otto Moritz von Winning (1835-1920). Laatstgenoemde werd in 1907 met het predicaat jonkheer in de Neder­landse adel ingelijfd. De familie Von Winning voert haar stamboom terug tot in de vijftiende eeuw en be­hoorde tot de oude Maagdenburgse adel met gelijknamige stamhuis in het graafschap Aschersleben.[ii]

Genealogie

 • I. Karl Friedrich Ferdinand von Winning, geb. Bernau (Pruisen) 5 dec. 1802 (zn. van Karl Friedrich Ferdinand von Winning en Charlotte Sophie Becker), majoor in Pruisische dienst 1848-1860, overl. Munster (Westfalen) 17 maart 1881, tr. Wezel 25 maart 1834 Klara Konradine von Gillhausen, geb. Wezel 3 juni 1814, overl. Recklinghausen 10 maart 1857, dr. van Konrad Friedrich Wilhelm von Gillhausen en Cornelia Charlotte Wilhelmina d’Ablaing van Giessenburg.Uit dit huwelijk (o.a.):
  1. Jhr. Carl Heinrich Otto Moritz von Winning (1835-1920), met het predicaat jonkheer in de Nederlandse adel ingelijfd (Koninklijk Besluit van 21 dec. 1907, nr. 84). Zie voor hem en zijn nakomelingen: Nederland’s Adelsboek 98 (2013-2014).
  2. Emil Adolf, volgt II.
 • II. Emil Adolf von Winning, geb. Ehrenbreitstein bij Koblenz 1 april 1850, sergeant-majoor der infanterie O.I.L. (17 nov. 1876), tweede luitenant 29 juli 1879, geplaatst bij achtereenvolgens het 18e bataljon infanterie 1879[iii] en de garnizoenscompagnie op Banka 1882,[iv] eerste luitenant 7 okt. 1883, overgeplaatst van Banka naar het 10e bataljon infanterie 1886[v] en van daar naar het 9e bataljon infanterie te Batavia 1887,[vi] nam met dit bataljon deel aan de expeditie tegen Bantam 1888,[vii] daarna gedetacheerd bij de infanterieschietschool te Meester Cornelis 1890,[viii] wegens vijftien jaar onafgebroken dienst twee jaar verlof naar Europa 1890,[ix] kapitein 19 aug. 1893, pensioen 1895, tot Nederlander genaturaliseerd bij Wet van 17 nov. 1876 (Stb. 1876, nr. 225), richtte samen met zijn schoonzoon H.E.F. van Ameijden van Duym de “Woning Maatschappij Sadang” (140 aandelen van 250 gulden; 120 voor Von Winning en 20 voor zijn schoonzoon) op 1908,[x] drager van het Erete­ken voor bijgewoonde belangrijke krijgsbedrijven, overl. a/b van het schip “Koning Willem III”, varende in de Middellandse Zee 25 mei 1914 (ingeschr. Bandoeng), tr. Meester Cornelis 16 maart 1887 Adèle Adriana van Swieten, geb. Zuider- en Oosterkwartier der Bataviase Ommelanden (lees: Meester Cornelis) 26 april 1855, overl. Tjimahi 11 april 1933,[x.i] dr. van [Hendrik Jacob Christoph van Swieten en Lambertina Francina Sluijter].[xi]
  Zijn kinderen:

  1. Clara Conradine von Winning, geb. Batavia 23 juli 1875 (ex matre Elisabeth Berts), overl. Batavia (militair hospitaal te Weltevreden) 23 juli 1875.
  2. Adolph Theodoor Julius Emil Heinrich von Winning, geb. ….. 19 dec. 1876 en erk. Meester Cornelis 1877 (ex matre N.N.),[xii] overl. …..

  Uit het huwelijk:

  1. Carel Emil, volgt IIIa.
  2. Emilie Adèle von Winning, geb. Batavia 4 aug. 1889,[xiii] komende uit Bandoeng, ingeschr. te ’s‑Gra­venhage 4 maart 1946, overl. Harderwijk 31 aug. 1979, tr. Bandoeng 16 aug. 1909 Henri François Emile van Ameijden van Duijm, geb. Soerabaja 1 okt. 1883, kantoorchef te Bandoeng bij de Preanger Telefoon Mij. (1906-1907),[xiv] daarna ambtenaar bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst (Telefoondienst), kantoorchef (zonder klasseaanduiding) 31 mei 1907, kantoorchef 3e klasse 1 jan. 1910, kantoorchef 2e klasse 30 aug. 1911, kantoorchef 1e klasse 24 juni 1915, electrotechnisch ambtenaar 1e klasse 28 febr. 1921,[xv] werkte zestien jaar als kantoorchef te Bandoeng,[xvi] m.i.v. 6 juli 1921 wegens langdurige dienst een jaar verlof naar Europa,[xvii] vertrok met echtgenote en twee kinderen a/b van het s.s. “Grotius” van Amsterdam naar Batavia (Tandjong Priok) 24 juni 1922,[xviii] m.i.v. 27 sept. 1922 eervol ontslag uit ’s‑lands dienst 23 nov. 1922,[xix] overl. Bandoeng 20 juli 1942, zn. van Hoyte Hendrik van Ameijden van Duijm en Christina Maria Bik. Uit dit huwelijk nakomelingen.
  3. Felix Otto von Winning, geb. Magelang (Kedoe) 25 mei 1892, administrateur van de [thee]onder­neming Carumby bij Soemedang (Preanger Regentschappen) (1919),[xx] overl. Soemedang 7 juni 1919.[xxi]
  4. Moritz Julius, volgt IIIb.
 • IIIa. Carel Emil von Winning, geb. Batavia 11 jan. 1888,[xxii] werkzaam in de cultures, administrateur van de onderneming Arinem bij Garoet (Preanger Regentschappen) (1920-1922), assistent van de onderneming Taloen bij Tjitjalengka (Preanger Regentschappen) (1923-1927, 1930, 1932), assistent bij de firma Luyks, wonende te Bandoeng (1934), employé van achtereenvolgens de ondernemingen Taloen (1938) en Tjioemboe­loeit bij Bandoeng) (1941),[xxiii] overl. Bandoeng 5 febr. 1944,[xxiv] tr. Soekaboemi 24 mei 1939 Tio Im Nio (Chinese vrouw).[xxv]
  Zijn erkende en door het huwelijk gewettigde kinderen (ex matre de Chinese vrouw Tio Im Nio):[xxvi]

  1. Emil, volgt IV.
  2. Carla von Winning, geb. Soekaboemi 22 febr. 1919 en erk. Bandoeng 10 mei 1924,[xxvii] tr. Bandoeng 26 aug. 1941 Charles Alfred Mensingh, geb. Magelang 29 mei 1914, voluntair, wonende te Bandoeng (1938) en adjunct-controleur 1e klasse, wonende te Meester Cornelis (1941) bij de Post-, Telegraaf- en Telefoon­dienst, komende uit Bogor, ingeschr. te Amsterdam 5 maart 1951, overl. Amsterdam 19 sept. 1994, zn. van Pierre Theophile Mensingh en Painem (inlandse vrouw). Uit dit huwelijk twee zoons (geb. 1943 en 1948) en twee dochters (1946 en 1950).
  3. Felicia von Winning, geb. Soekaboemi 23 mei 1921 en erk. Bandoeng 10 mei 1924, overl. Zeist 28 aug. 2014, tr. 1e Bandoeng 8 april 1942 Ferdinand Georg Marinus Balzar, geb. Cheribon 30 april 1907, maandgelder bij het boswezen, wonende te Tjepoe (Rembang) (1938, 1941), komende uit Indonesië, ingeschr. te Abcoude 8 jan. 1958, kantoorbediende,[xxviii] overl. Amsterdam 2 jan. 1961, zn. van Karel Frederik Reinout Balzar en Maria Jacoba Strüben; tr. 2e Amsterdam 6 jan. 1971 Victor Mensingh, geb. Magelang 15 juni 1907, overl. Amsterdam 22 sept. 1975, zn. van ….. Uit het eerste huwelijk een zoon (geb. 1950) en een dochter (geb. 1948).
 • IV. Emil von Winning, geb. Soekaboemi 7 aug. 1912, komende uit Bandung, ingeschr. te Berg (L.) 30 aug. 1955, radio-opzichter, electrotechnisch instrumentmaker,[xxix] overl. Maastricht 21 dec. 1982, tr. 1e Bandoeng ….. (echtsch. ingeschr. Bandoeng 27 febr. 1939) Gretchen Frühling, geb. Bandoeng 16 sept. 1915, overl. ….., dr. van …..; tr. 2e Bandoeng 16 dec. 1946 Thelma Florence van de Braak, geb. Batavia 16 aug. 1922, overl. Maastricht 4 jan. 1960, dr. van Karel Anton Frans van de Braak en Adeline Dorothé van Galen.Uit het eerste huwelijk:[xxx]
  1. Rudolf Norbert von Winning, geb. Bandoeng 27 febr. 1935, overl. Salinas (Californië, U.S.A.) 5 febr. 1989 (getrouwd en twee kinderen).

  Uit het tweede huwelijk:[xxxi]

  1. Sylvie von Winning, geb. Bandoeng 13 april 1946.
  2. Yvonne von Winning, geb. Bandoeng 24 sept. 1947.
 • IIIb. Moritz Julius von Winning, geb. Ambarawa (Semarang) 2 juli 1894, werkzaam in de cultures, employé van achtereenvolgens de ondernemingen Mandaling (Tjibadak) (1917-1918) en Palahlar (Tasikmala­ja) (1919), administrateur van de onderneming Carumby (Soemedang) (1920-1922), employé van achtereen­volgens de ondernemingen Carumby (Soemedang) (1923-1926), Bodjong Asih (Soekaboemi) (1927) en Tjidje­roek (Bandoeng) (1930, 1932, 1934), wnd. administrateur van de onderneming Gandjar Temoe (Malangbong) (1938) en administrateur van de onderneming Soewarna (Tjibadak) (1941),[xxxii] ten tijde van de Japanse aanval op Java gemobiliseerd als landstormsoldaat der infanterie (stamboeknr. 4594), door de Japanners krijgsgevangen gemaakt 8 maart 1942, overl. Pakanbaroe, kamp nr. 3 9 aug. 1945 (aan de gevolgen van beri-beri) en herbegr. Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi,[xxxiii] tr. ’s‑Gravenhage 19 aug. 1936 Julie van Lennep, geb. onder­neming Radjamandala (Preanger Regentschappen) 22 juli 1897 (erkend en gewettigd door het huwelijk van haar ouders), komende uit Indonesië, ingeschr. te ’s‑Gravenhage 13 nov. 1950, overl. ’s‑Gravenhage 15 maart 1956, dr. van Egbert David Gerrit van Lennep en Gouw Iep Nio (Chinese vrouw) en gesch. echtg. van George Bool.[xxxiv]Zijn erkende kinderen (ex matre de inlandse vrouw Moerdinah):[xxxv]
  1. Nelly July von Winning, tr. ….. van Beveren (geëmigreerd naar de U.S.A.).
  2. Hetty Fedi von Winning, geb. Soemedang 30 maart 1924, overl. Rijswijk 10 aug. 2005, tr. Ban­doeng 14 jan. 1948 (echtsch. ingeschr. ald. 9 april 1951) Theodor Jacob Louis Nowack, geb. Bandoeng 4 april 1926, komende uit Nederlands Nieuw-Guinea, ingeschr. te Vlaardingen 24 okt. 1962, administratief ambtenaar bij Rijkswaterstaat,[xxxvi] overl. Zwolle 6 mei 1993, zn. van Theodor Friedrich Carl Nowack en Wil­helmine Amade. Uit dit huwelijk een zoon (geb. 1950).
  3. Lily Adèle von Winning, geb. Soemedang 23 juli 1929, tr. Amsterdam 9 juni 1956 James Edgeworth Griët, geb. Blitar 14 april 1930, zn. van ….. [Horsham, Pennsylvania, U.S.A.]

Noten

[i].      P.C. Bloys van Treslong Prins, ‘De Indo-Europeesche families in Nederlandsch-Indië’, Ons Nageslacht 8 (1935, nr. 6) 178-192, ald. 179 (lemma Von Winning). Hierna aangehaald als ON.

[ii].     Genealogisches Handbuch der Adelige Haüser. A Band XIX (Limburg an der Lahn 1987) 499-507, ald. 499, 505-506. NB: Band 92 der Gesamtreihe = Genealogisches Handbuch des Adels 92 (1987). Hierna kortweg: GH 92.

[iii].     Bataviaasch Handelsblad van 16 aug. 1879.

[iv].     Java-Bode van 27 juli 1882.

[v].     Bataviaasch Nieuwsblad van 22 juli 1886.

[vi].     Bataviaasch Handelsblad van 29 jan. 1887; Sumatra-Courant van 3 febr. 1887.

[vii].    Soerabaiasch-Handelsblad van 14 juli 1888.

[viii].    Bataviaasch Nieuwsblad van 23 jan. 1890.

[ix].     Bataviaasch Nieuwsblad van 9 juni 1890.

[x].     De Preangerbode van 10 aug. 1908.

[x.i]. Burgerlijke stand van Bandoeng, Overlijdensregister 1933, aktenr. 32 (77 jaar oud; namen ouders niet verneld) (LDS-filmnr.1208769; www.roosjeroos.nl).

[xi].     De geboorte van Adèle Adriana van Swieten werd vermeld in de opgaven burgerlijke stand in Almanak 1856, pag. 483. Aange­nomen mag dus worden dat zij waarschijnlijk uit een wettig huwelijk werd geboren, mede omdat de aanduiding erkenning ontbreekt. Zij behoorde niet tot de tak Van Swieten die afstamde van Pieter van Swieten (1801-1869) en Sophia Catharina van Riemsdijk (1810-1864). Haar ouders waren ook niet: Adriaan van Swieten, overl. Batavia 23 febr. 1854, tr. Batavia 30 juni 1853 Anna Maria Niemann, of Jean van Swieten, overl. ’s‑Gravenhage 9 sept. 1888, tr. Boekittinggi 9 sept. 1846 Wilhelmina Margaretha Johanna Steinmetz, overl. ’s‑Gravenhage 8 nov. 1865 (uit dit huwelijk waren naast twee jong overleden kinderen, vijf zoons en twee dochters, t.w. Louise Jeanne en Constance Wilhelmine.

Blijven als mogelijke ouders over: Cornelis van Swieten, overl. Soerabaja 12 aug. 1855, tr. Soemenep en Pamekassan (Madoera) 21 okt. 1844 Wilhelmina Domingo (niet waarschijnlijk, aangezien dit echtpaar steeds in de residentie Soerabaja woonde), of Hendrik Jacob Christoph van Swieten, overl. Zuider- en Oosterkwartier der Bataviase Ommelanden (lees: Meester Cornelis) 10 febr. of 8 maart 1860 (in de opgaven burgerlijke stand in Almanak 1861, 72 staat achter beide data de naam Hendrik Jacob Christoph van Swieten; zie echter zijn overlijdensbericht d.d. Batavia, 8 maart 1860 in Java-Bode van 24 maart d.a.v., waarin vermeld staat dat hij ‘heden’ was overleden, oud 41 jaar; in dit bericht werd geen melding van kinderen gemaakt, wat overi­gens niet wilde zeggen dat ze er niet waren), tr. Batavia 28 mei 1845 Lambertina Francina Sluijter (overl. Groesbeek 1 dec. 1873; zie: www.genealogieonline.nl/stamboom-hobers/I3024.php).

Hendrik Jacob Christoph van Swieten, geb. Amsterdam 22 febr. 1819 (zn. van Pieter van Swieten en Susanna Gesina Frauen­hoff) (zie: http://genealogie-raamsdonk.nl/family/humo_/F8597/I25514; www. genealogieonline.nl/stamboom-hobers/ I2993.php), was hoofdcommies ter Algemene Secretarie te Batavia (1852-1856), daarna secretaris van de weeskamer en het sequestraat ald. (1857-1858) en wegens ziekte twee jaar met verlof naar Nederland 1858- (De Oostpost van 11 maart 1858). Hij staat op de inwonerslijst van Batavia in de Indische almanakken van o.a. 1855-1857 (dus ten tijde van de geboorte van Adèle Adriana, samen met Adriaan van Swieten (1855-1857) en L.K. (Lodewijk Karel) van Swieten (1857), geb. Batavia 20 jan. 1832, overl. a/b van het s.s. “Duranda” tijdens de reis naar Nederland 26 mei 1882 (De Indische Navorscher 1993, pag. 135).

Conclusie: vooralsnog is aangenomen dat Adèle Adriana van Swieten een dochter was van Hendrik Jacob Christoph van Swieten en Lambertina Francina Sluijter.

[xii].    Zie voor zijn geboorte en erkenning: opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1878, pag. 224.

[xiii].    Geboortebericht in: Bataviaasch Handelsblad van 5 aug. 1889.

[xiv].    RA-II voor genoemde jaren.

[xv].    RA-II 1910, 599 (kantoorchef); 1911, 613 (kantoorchef 3e klasse); 1915, 565 (kantoorchef 2e klasse); 1921, 622 (kantoorchef 1e klasse); 1922, 639 (electrotechnisch ambtenaar 1e klasse). Zijn benoeming tot electrotechnisch ambtenaar medegedeeld in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 5 juli (sic!) 1921. Deze benoeming hing samen met het feit dat de tele­foonkantoren voortaan een tweehoofdige leiding kregen, een technisch en administratief hoofd (zie: De Preangerbode van 27 juni 1921).

[xvi].    Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië en Bataviaasch Nieuwsblad, beide van 15 febr. 1921. Zie voor zijn tijd bij het telefoonkantoor te Bandoeng: De Preangerbode van 5 juli 1921.

[xvii].   De Preangerbode van 27 juni 1921 (hij zal a/b van het s.s. “China” naar Europa vertrekken); Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 18 juli 1921. Zie ook: RA-II 1922, 989.

[xviii].   Bataviaasch Nieuwsblad van 20 juli 1922 en Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 21 juli 1922.

[xix].    Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 27 nov. 1922.

[xx].    Adresboek voor het genoemde jaar.

[xxi].    Overlijdensbericht in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 13 juni 1919 (Felix von Winning, 27 jaar oud, in leven administrateur van de theeonderneming Carumby bij Soemedang, zoon en broer van A.A. von Winning-Van Swieten, C.E. von Winning, E. van Ameyden van Duym-Von Winning. M.J. von Winning en H.F.E. van Ameyden van Duym).

[xxii].   Geboortebericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 14 jan. 1888.

[xxiii].   Zie: Adresboek voor genoemde jaren.

[xxiv].   F.K. von Winning, Geschichte des Geschlechts derer von Winning. Fortsetzung der Geschichte, die Generalleutnant z. D. Leopold von Winning im Jahr 1906 herausgegeben hat (Tutzing 1985) 102. Aanwezig in de bibliotheek van het C.B.G. Overgenomen in: GH 92, 505. Hij komt niet voor in OGS.

[xxv].   Von Winning, Geschichte Geschlecht von Winning, 102; GH 92, 505.

[xxvi].   Von Winning, Geschichte Geschlecht von Winning, 102; DIN 1937, 87-88 (alwaar de zoon niet werd genoemd); ON (alwaar de zoon niet werd genoemd).

[xxvii].  Geen persoonskaart.

[xxviii].  Persoonskaart.

[xxix].   Persoonskaart.

[xxx].   Von Winning, Geschichte Geschlecht von Winning, 102.

[xxxi].   Ibidem, alwaar van beide dochters meer gegevens zijn vermeld. Hier i.v.m. privacy alleen namen en geboorteplaats en -datum opgegeven.

[xxxii].  Adresboek voor de ge­noemde jaren.

[xxxiii].  OGS; Interneringskaart K.N.I.L.

[xxxiv].  Op haar persoonskaart staat als haar geboorteplaats Bandoeng vermeld. De namen van haar ouders ontbreken. Zie voor haar: Henrick S. van Lennep, Genealogie van de Familie van Lennep (z.p. 2007), pag. 316-317. Julie van Lennep figureert in de roman Het land van herkomst (18e druk; Amsterdam 2005) van E. du Perron als de twee jaar oudere Trude (‘een meisje … dat alle franse en engelse liedjes kende, dat er uitzag als een jonge vrouw, donker, met kleine ogen en een ronde neus, en toch verre van onknap, vooral in saroeng-kebaja’), van wie Arthur Ducroo, het alter ego van E. du Perron, als veertienjarige in het hoofd­stuk getiteld ‘Het kind rijpt verder’ ‘leerde haar te zoenen’ (pagina 220). Zie verder: Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens (Amsterdam 2005), pag. 151-152 (in hoofdstuk 7), te vinden op internet.

[xxxv].  Von Winning, Geschichte Geschlechts von Winning, 104.

[xxxvi].  Persoonskaart.

Vorige

‘Oma was een prinses uit de kraton’

Volgende

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië I

 1. Leo Janssen

  Blijkens RoosjeRoos overleed Adele Adriana van Swieten te Tjimahi op 11 april 1933.

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén