Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

‘Oma was een prinses uit de kraton’

Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen ‘van stand’

R.G. de Neve

Download de pdf van dit artikel hier.

Inleiding

In de door het Centraal Bureau voor Genealogie uitgegeven genealogische onderzoeksgids Asal Oesoel. Indische stamboom (’s‑Gravenhage 2009)[i] en in De Indische Navorscher (2010)[ii] werd onder meer aandacht besteed aan inlandse voormoeders die in gedrukte publicaties of op internet met de titel Radèn voorkomen. Meestal is die aanduiding gebaseerd op een familieverhaal, dat niet wordt bevestigd door een betrouwbare archiefbron. Met het oog hierop is het goed over deze materie enig helderheid te verschaffen. Dit artikel wil daaraan bijdragen door een inventarisatie te bieden van wat er op dit moment bij mij bekend is over verbintenissen van Europeanen met inheemse vrouwen die zich door afkomst en/of positie van de desabevolking onderscheidden.[iii] Tevens plaats ik enkele historische kanttekeningen.

Een interessante vraag die echter buiten het kader van dit artikel valt, is wat de maatschappelijke positie was van de mannen die relaties aangingen met inheemse vrouwen ‘van stand’. Om enigszins een idee te krijgen, volgt hieronder het resultaat van een quick scan van enkele adresboeken. Op zich krijgen we hierdoor een aar­dige indruk, maar het is natuurlijk te weinig voor het trekken van verantwoorde conclusies.

Keren we na dit korte intermezzo terug naar waar het in dit artikel om gaat, dan zijn de originele huwelijks­akten de belangrijkste, want meest betrouwbare bron. En in een adem daarmee moeten natuurlijk worden genoemd de opgaven van de huwelijken in de Indische almanakken, naamregisters en adresboeken die destijds werden verstrekt door de ambtenaren van de burgerlijke stand in Nederlandsch-Indië. Huwelijksakten zijn be­trouwbaarder dan overlijdensakten omdat zij worden opgemaakt aan de hand van de gegevens die door het bruidspaar zelf werden overlegd. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de opgave van een in­heemse adellijke titel van de bruid door de ambtenaren van de burgerlijke stand niet altijd even nauwgezet werd gecontroleerd. Dit mede omdat het systeem van de inheemse titulatuur bepaald niet tot de meest eenvoudige kost behoorde.

Inheemse titels[iv]

De inheemse samenleving in Nederlandsch-Indië hechtte van hoog tot laag bijzonder aan expliciete en im­pliciete uitingen van eerbetoon, respect en hoffelijkheid, alsmede aan afkomst, rang en titulatuur, openbaar ceremonieel en alles wat daarmee samenhing. Als gevolg daarvan had zich onder andere een gecompliceerd, niet eenduidig systeem van inheemse titels ontwikkeld. Beperken we ons hier tot Java, dan zien we dat het inheem­se stelsel van titels sterk door tijd en vooral plaats (West-Java, de Vorstenlanden, Midden-Java buiten de Vor­stenlanden, Oost-Java en Madoera) werd bepaald. Om te beginnen behoorden tot dit stelsel de vorstelijke (Soesoehoenan, Sultan, Panembahan en Pangéran) en door geboorte verkregen adellijke (Pangéran, Ratoe, Radèn, Mas) titels.

Daarnaast kende men niet-erfelijke beleefdheidstitels, onder andere Kiahi, Mas, Bagoes of Agoes. De titel Kiahi werd gegeven aan personen van leeftijd die vanwege ambt, rijkdom, kundigheden en/of vroomheid algemene achting verdienden. Op een enkele uitzondering na – ouden van dagen van hoge geboorte met of zonder recht op een adellijke titel – werd deze titel niet gevoerd door personen van hoge geboorte. Deze titel werd aan regen­ten toegekend die geen adellijke titel bezaten. Overigens was dat laatste sinds ongeveer het midden van de negentiende eeuw zelden nog het geval.

De titel Mas werd niet alleen gevoerd als adellijke, dus erfelijke titel, maar ook als beleefdheidstitel voor per­sonen tussen de inheemse volksklasse en de Javaanse adel in. De grens is echter moeilijk te trekken, aangezien elke inlander die een inheems ambt van enige betekenis bekleedde zich al snel gerechtigd voelde de (erfelijke) titel Mas aan te nemen. De titel Bagoes of Agoes werd onder andere gegeven aan personen die tot voorname, doch niet-adellijke families behoorden.

Verder werden door inlanders – uitsluitend in combinatie met titels – ‘predicaten’ gevoerd, zoals Adipati, Toemenggoeng (Tummenggung), Ariå (spreek uit Ario), Pandji, Ngabèhi (ook Angabèhi of (verkort) Bèhi), Demang en Rånggå (spreek uit Ronggo). Zij duidden geen adellijke rang aan en waren evenmin verbonden aan een ambt, maar gaven een nadere betekenis aan de voorafgaande adellijke titel. Predicaten konden door geboorte worden verkregen (adellijke predicaten) of als persoonlijke gunst zijn verleend (ambtelijke predicaten). Zij werden direct voor de naam van de betrokken persoon geplaatst en achter diens adellijke of beleefdheidstitel. De predicaten Adipati en Toemenggoeng waren voorbehouden aan de regenten. Tenslotte was de inheemse bevolking vertrouwd met allerlei aan een ambt verbonden ambtstitels, zoals Bupati, Patih, Djaksa, Wadana, Demang en Mantri, alsmede aan eretitels.

Verder is het goed te weten dat met name in het noordelijk deel van midden-Java – dus buiten de Vorsten­landen – een ‘wildgroei’ van adellijke titels heeft plaatsgevonden. Dit werd enerzijds veroorzaakt door het feit dat dergelijke titels in tegenstelling tot elders op Java tevens via vrouwelijke lijn werden doorgegeven, ander­zijds omdat ook lagere inheemse beambten zich ongestoord de titel Radèn aanmatigden. Het resultaat was dat in sommige residenties bijna de helft van de inheemse ambtenaren die zich Radèn noemden op die titel geen recht hadden.

In het kader van dit artikel voert het te ver dieper op deze materie in te gaan. Volstaan wordt daarom met een greep uit de meest voorkomende titels die door inheemse vrouwen werden gevoerd.

Ratoe gehuwde of ongehuwde vrouw (vorstelijke of hoge adellijke titel), feitelijk het vrouwelijke equivalent van Soesoehoenan, Sultan, Panembahan, Pangéran (de titels die door inheemse vorsten werden gevoerd).
Radèn Ajoe hogere adellijke titel gehuwde vrouw (dochters van de inheemse vorsten)
Radèn Adjeng hogere adellijke titel ongehuwde vrouw
Radèn Rårå (Roro) lagere adellijke titel gehuwde of ongehuwde vrouw
Radèn Lårå (Loro) idem
Radèn Ngantèn idem
Mas Ajoe lagere adellijke (erfelijk) of beleefdheidstitel (niet erfelijk) gehuwde vrouw
Mas Ngantèn idem (gehuwde of ongehuwde vrouw)
Mas Embok idem (idem)
Mas Lårå of Råra idem (idem)
Sri eretitel (geen adellijke titel)
Embok of Bok beleefdheidstitel
Niahi of Nji beleefdheidstitel (vrouwelijk equivalent van Kiahi)

 

Overzicht

Het hier gepresenteerde overzicht[v] van gemengde relaties is overeenkomstig de navolgende categorieën inge­deeld.

I:       bekend door een akte van de burgerlijke stand of vermelding in de opgaven burgerlijke stand in de almanakken, naamlijsten en adresboeken van Nederlandsch-Indië (hierna, indien aangehaald, kortweg aangeduid als respectievelijk Almanak, Naamlijst en Adresboek).

II:     bekend door een huwelijksbericht in een krant.

III:    bekend door een vermelding als relatie bij geboorte, huwelijk of overlijden.

IV:     bekend door een publicatie (in druk of op internet) of volgens een mondelinge mededeling, in beide gevallen zonder ondersteunend bewijs ontleend aan een archiefbron.

Categorie I: burgerlijke stand (73)

Periode 1828-1850 (2)

Soerakarta 13 sept. 1835
Johannes Augustinus Dezentje met Radèn Ajoe Tjondro Koesomo, ook genaamd Sara Helena.

Batavia 5 sept. 1848
Robert Boyd met Embok Maas (lees: Mas) Warsina.

Periode 1851-1875 (10)

Soerakarta 11 aug. 1859
Johannes Cornelis Kreefft met de inlandse vrouw Mas Loro Soetinag/Soetinah.[vi]

Semarang 24 juni 1861
Willem George Wolff met de Bandjermasinse prinses Ratoe Inten.

Rembang 8 sept. 1863
Johannes Christiaan Gabeler[vii] met de inlandse vrouw Mas Ngantèn Ratno, bij de doop genaamd Aurora Mathilda.[viii]

Salatiga (Semarang) 20 okt. 1864
Pierre Hamar de la Brethonière met de Javaanse vrouw Radèn Ngantèn Samirah.[ix]

Salatiga (Semarang) 5 jan. 1865
George Joachum Flohr met de Javaanse vrouw Radèn Roro (Rårå) Soetjie, bij de doop genaamd Maria Joseva.[x]

Batavia 5 jan. 1870
Christiaan Hendrik Anton Franciscus Catenius met Maas (lees: Mas) Loro Sadia Ronopro­totjo.

Malang 28 nov. 1873
Herman Willem Abels met Radèn Adjeng Wi[e]dji[e].

Batavia 1 dec. 1873
Willem Arnold Lans met de Javaanse vrouw Radèn Loro (Lårå) Sosmarnie (lees: Soemarnie).

Djokjakarta 14 april 1875
Jhr. Petrus Franciscus Coenen met Radèn Ajoe Ratene/Rateni.

Meester Cornelis 29 okt. 1875
Dirk Brouwer met de inlandse Christenvrouw Ratoe Men Eunice.[xi]

Periode 1876-1900 (16)

Koedoes (Japara) 20 mei 1876
J.M.F. Muller met Mas Loro Dinem.

Klaten (Soerakarta) 28 febr. 1881
Hendrik Willem Coenraad Bard Brandligt met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Soedima.

Grissee (Soerabaja) 29 dec. 1881 (echtsch. ingeschr. Blitar (Kediri) 9 juli 1894)
Christiaan Willem Boombergen met de inlandse vrouw Johanna Radminten Mas Adjeng Poero di Redjo.

Madioen 24 sept. 1883
Paulus Justus Siedenburg met Radèn Ajoe Moortiningroom.

Soerakarta 31 okt. 1884
Theophilus Godlieb Kiliaan[xii] met de inlandse vrouw Radèn Ngantèn Djoijopoespito, bij de doop genaamd Johanna Frederica Menang.

Batavia 21 nov. 1885
Antonius Petrus Theodorus Boelen met Maas (lees: Mas) Ngantèn Rina Ardina.

Temanggoeng (Kedoe) 18 sept. 1886
Johan Willem Brunner met de Javaanse vrouw Ratiah/Rasiah, ook genaamd Mas Adjeng Misah.

Pemalang (Tegal) 27 dec. 1888
Adriaan Hendrik Samuels met de inlandse vrouw Bok Darmi, ook genaamd Bok Soedamie.

Semarang 5 april 1889
Izaak Reinier Rhemrev met de inlandse vrouw Radèn Ngantèn Sakinem, bij de doop genaamd Helena.[xiii]

Padang 14 jan. 1891
Mr. Jan Jacob Smits met de Javaanse vrouw Mas Adjeng Wakinah.

Djokjakarta 10 maart 1891
Frits Leopold van Kempen met de inlandse vrouw Mas Ngantèn Ngadinah.

Tjilatjap (Banjoemas) 21 mei 1892
Gerard de Veer met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Poensiah.

Benkoelen 13 dec. 1893
Eduard Bartholomeus Rudolf Tellings met de Javaanse vrouw Mas Adjeng Sri.

Soerabaja 25 dec. 1893
Hendrik Smissaert met de inlandse vrouw Mas Ngantèn Salijem.

Ngrowo (Kediri) 18 juni 1894
J[an] R[einier] L[otharius] C[arel] Melger met Radèn Ngantèn Sadirah.

Magelang (Kadoe) 4 sept. 1895
Johann Carel Kummer met Radèn Ngantèn Wasingah.

Periode 1901- (45)

Bandoeng 11 juli 1900
Johan Hendrik Sleebos met de Javaanse vrouw Radèn Ajoe Moena.

Soerakarta 6 okt. 1900
Carel Dirk Winter met de inlandse vrouw Mas Adjeng Soedarmi.

Bangil (Pasoeroean) 26 juni 1901
Anthonie Eman met Mas Adjeng Ginah.

Buitenzorg 24 juli 1901
Clarence Pandij met de Javaanse vrouw Mas Adjeng Jasmina.[xiv]

Djokjakarta 17 okt. 1902
Johannes Leonard Reuneker met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Sitimanah/Siti Amanah.

Soerabaja 5 mei 1904
Jacobus Pijman met de inlandse vrouw Mas Adjeng Ning.

Djokjakarta 28 okt. 1904
Dr. Isaac Groneman met de inlandse vrouw Radèn Ajoe Retno Kasijan.

Lamongan (Soerabaja) 8 febr. 1907
Pieter Marinus Gallas met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Augustiene (ook genaamd Radèn Adjeng Augustin Setjodiredjo).

Soerabaja 13 maart 1907
Johannes Adrianus Harten met de Madoerese vrouw Mas Adjeng Sadina.

Semarang 27 maart 1907
Frans Henri Smith met de inlandse vrouw Radèn Ajoe Kedah.

Ngawi (Madioen) 17 nov. 1907[xv]
Friedrich Rudolph Wilhelm Wettstein met de Javaanse vrouw Radèn Loro (Lårå) Saminah.[xvi]

Banjoemas 17 juli 1909
Johannes Josephus Bernardus Ostmeier[xvii] met de Javaanse vrouw Mas Adjeng Marianah.[xviii]

Bataviaasch Nieuwsblad van 14 september 1933.

Soerabaja 30 dec. 1909
He[n]ricus Fra[n]ciscus Jospehus Boussard met de inlandse vrouw Radèn Roro Kristinah.

Semarang 8 april 1911
Johannes van Woesik met de inlandse vrouw Mas Ajoe Emma (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1915).

Soerakarta 15 juni 1912
August Johannes Nicolaas Smith met de inlandse vrouw Radèn Ngantèn Gendook.

Poerworedjo (Bagelen) 30 nov. 1912
Frans van Domburg met de inlandse vrouw Radèn Loro (Lårå) Soekinah.

Batavia 28 dec. 1912
Gerrit Willem Lemmers met Mas Adjeng Sopinah.

Djokjakarta 29 jan. 1913
George Lodewijk Weijnschenk met de inlandse vrouw Mas Adjeng Amatsarie.

Batavia 27 maart 1913
Johan Godfried Daniëls met Radèn Adjeng Djoemenah, bij de doop genaamd Christina.[xix]

Soerabaja 13 juni 1913
Jacobus Adrianus Moorrees met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Adiwatie.

Poerworedjo (…..) 8 jan. 1914
Henricus Constantijn Anthonijsz met de inlandse vrouw Radèn Roro (Rårå) Sitisoewarna.

Soerakarta 15 juli 1914
Charles Senstius met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Rominah.

Cheribon 3 okt. 1914
Willem Leendert Mesman met Nji Radèn Soeratmi.

Djember 12 mei 1915
Dirk Henri Lindeman met de inlandse vrouw Mas Adjeng Roosmini.

Keboemen 30 aug. 1915
Hubert Constant Marie Dorren met Radèn Adjeng Soehito Tirtokoesoemo.[xx]

Bataviaasch Nieuwsblad van 10 sept. 1915.

Serang (Bantam) 18 sept. 1915
Jan Marie Gramberg met de inlandse vrouw Radèn Adjeng Siti Soekarminah.

Meester Cornelis 16 maart 1917
Johannes Jacobus Hubeek met de Javaanse vrouw Mas Adjeng Mardiah.

Piroe (Ceram, Amboina) 7 april 1917
Anthonie van der Sluis met Radèn Aisah.

Tjilatjap (Banjoemas) 2 juni 1917
Henri Emile Kiksen met de inlandse vrouw Mas Adjeng Soeminah.

Djokjakarta 7 nov. 1917
Arthur Lodewijk de la Bretonière met de inlandse Christenvrouw Radèn Adjeng Soeratmien, bij de doop genaamd Hermien.

Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 30 nov. 1917
Joan Weynschenk met de inlandse vrouw Njai Radèn Siti Rapiah.

Soerabaja 27 juli 1918
Overlijden van mevr. Merghart, geb. Mas Adjeng Saini.

Madioen 1 maart 1919
Anton George de Ravallet met de Javaanse vrouw Radèn Nganten Sridoenoek.

Soerabaja 23 april 1919
Heinrich Christian Berend Onken met de inlandse Christenvrouw Radèn Nganten Moedjinem, bij de doop genaamd Marie Helène.

Poerwokerto (…..) 17 sept. 1919
Johannes Cornelis Luciène de Winter met de inlandse vrouw Radèn Roro (Rårå) Kariniah.

Bandoeng 31 dec. 1919
Simon Remst met de inlandse vrouw Nji Radèn Aledja Satjawinangoen.

Bandoeng 28 jan. 1920
Willem Marinus Beekman met de inlandse vrouw Embok Barinten.

Semarang 18 maart 1920
Hendrik de Groot met de inlandse vrouw Radèn Nganten Soemirah.

Kediri 20 dec. 1920
Charles Joung (wellicht: Young, RdN) met de inlandse vrouw Radèn Nganten Niek.

Semarang 12 dec. 1921
George Frederik Boum Bletterman met Mas Roro Patimah.

Bandoeng 16 jan. 1922
Simon David Johan met Nji Radèn Patimah Singawinata.

Brebes (Pekalongan) 25 april 1922
Overlijden van Radèn Nganten Siti Atinah, echtgenote van J.R. Rebenscheydt.

[Djokjakarta] 23 nov. 1939
Gaston Wouter Vincent met Radèn Ngantèn Perkis, dochter van Mas Djopotro en Radèn Ngantèn Djopotro.[xxi]

Batavia [dag en maand onbekend] 1948
Herman Zwiers met Radèn Adjeng Soetrati Ratna Komata Gondo Sepoetra.[xxii]

Soerabaja 20 nov. 1951
Rudolf Wilhelm Wettstein met Radèn Roro (Rårå) Germany Hardjodipuro, dochter van Radèn Hardjodipuro, landbouwer te Banjuwangi, en Maria Katharina Liese (afkomstig uit Fulda).[xxiii]

Categorie II: bekend door huwelijksbericht (11)

Djokjakarta 17 sept. 1920 (huwelijksafkondiging)
W. Koopman met Radèn Adjeng Roasdjiah, volle nicht van de sultan.[xxiv]

Bataviaasch Nieuwsblad van 17 sept. 1920.

Djokjakarta/Klakah 15 nov. 1920 (verloving)
Ed. Philipp met Radèn Adjeng Kardjemi Siti Sondari, dr. van Radèn Toemenggoeng Djajengsastro, gepensioneerd Boepati Anom.[xxv]

Kras (Kediri) 18 aug. 1928
Ph[ilip] H[ugo] Halsamer met Radèn Ajoe Moetmainah, dr. van wijlen R[adèn] M[as] A[gung] Djojodirono, regent van Lamongan.[xxvi]

De Indische Courant van 18 augustus 1928.

[plaats onbekend] 18 sept. 1928
C. van Beek met Radèn Adjeng Sariningrat.[xxvii]

[plaats onbekend] 19 nov. 1931
J.A. Hafeld met Radèn Ngantèn M. Marini.[xxviii]

[plaats onbekend] 3 juni 1937
J.B. Marmelstein met de inlandse vrouw Radèn Roro (Rårå) Siti Aminah.[xxix]

[plaats en dag onbekend] okt. 1948
J. Ruply met Radèn Roro (Rårå) Moentiana.[xxx]

[plaats en datum onbekend] 1949
J. Stahlecker met Radèn Roro (Rårå) Etty Soeroto.[xxxi]

Soerabaja [dag onbekend] juli 1950
J. Hercules met Mas Adjeng Sutinem.[xxxii]

[plaats en dag onbekend] dec. 1950
J.Th. Obdam met Mas Adjeng Ramsinah.[xxxiii]

[plaats en datum onbekend] 1951
K.J. Doornbosch met Radèn Roro (Rårå) Sri Mundjijati Sonjaruri.[xxxiv]

Categorie III: vermeld als relatie (10)

omstr. 1869
Lodewijk Sorlink Meijer met Radèn Ngantèn Katinag (ouders).[xxxv]

omstr. 1884
Victor Smith met Radèn Roro (Rårå) Rewog (ouders).[xxxvi]

omstr. 1886
Albert Handry Israel met Mas Adjeng Samirah (ouders).[xxxvii]

omstr. 1889
Sjoerd van Hamel met Radèn Nganten Moestarijah (ouders).[xxxviii]

omstr. 1909
Dr. Charles Anton Westhoff met Radèn Loro (Lårå) Mailah (ouders).[xxxix]

omstr. 1929
F.W.H. Jacobs met Radèn Ajoe Poean Radja Inten.[xl]

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 14 jan. 1929.

omstr. 1931
Leopold de Santy met Radèn Roro Soeratmi, dochter van Radèn Oemar en Radèn Ajoe Soedjirah.[xli]

omstr. 1933
Jan L.G.J. de Scheemaker met Goesti Ajoe Made Sidemen.[xlii]

omstr. 1939
J.G.Z. Muller met Mas Ajoe Roekiah.[xliii]

omstr. 1950
Rudolf Emil Peeters met Sri Marascar.[xliv]

Categorie IV: zonder bronopgave (19)[xlv]

1761
Joseph Thomas Coenraad (1731-1799) met naar wordt gesteld Wullan Sari, blijkens haar grafschrift Ingsumaredukuh Ngentakkutowinangun, naar wordt gesteld dochter van soesoehoenan Pakoeboe­wono III.[xlvi]

Japara 23 jan. 1795
Frans Lutter met naar wordt gesteld Radèn Ajoe Tika Djojodirdjo.[xlvii]

Buitenzorg 5 maart 1845
Jorge Juan Cristosomo Bish met Augustina, ‘volgens hardnekkige verhalen’ Soeria Adi Ningrat, dochter van een regent,[xlviii] of volgens een ander familieverhaal Augustina Radèn Adjeng Acha Soeria­diningrat[xlix] of Augustina Radèn Adjeng Acha.[l]

Batavia 23 maart 1850
Jacob Eilbracht met de vrije (inlandse vrouw) Tjabaria, naar wordt gesteld dochter van Pangéran Midoen van Bangka Hulu (Benkoelen).[li]

Djokjakarta 7 sept. 1850
George W[e]ijnschenk[lii] met de vrije (Javaanse vrouw) Raimag, in de wandeling genaamd Roesook (lees: Boesoog), naar wordt gesteld Radèn Adjeng Sampit,[liii] dochter van de sultan van Djokja­karta.[liv]

Soerakarta 10 april 1855
Jhr. Marius Johannes van Braam[lv] met de Javaanse vrouw Pentas, dochter van Kertodjojo en Nimi Lemoe,[lvi] maar naar wordt gesteld in werkelijkheid een dochter van de soesoehoenan van Soerakarta.[lvii]

omstr. 1860-1870
Johan Wilhelm Doppert met naar wordt gesteld Radèn Mirah Hingsih.[lviii]

omstr. 1881
Johan Anthonie Hardeman (R.N.L.) met naar wordt gesteld Radèn Adjeng Asmani.[lix]

omstr. 1880-1890
Wilhelmus Joannes Smetsers met Louisa Albertina Agnes van Solms, naar wordt gesteld een prin­ses uit de kraton van Solo.[lx]

omstr. 1886-1890
Jean Joseph Cesar Waersegers met naar wordt gesteld Radèn Ajoe Sri Widdji Hangunatmodjo.[lxi]

Bojolali (Soerakarta) 9 sept. 1893[lxii]
Casper Frederik Denning (lees: Deuning) met de Javaanse vrouw Djeminem, bij de doop genaamd Johanna,[lxiii] naar wordt gesteld Radèn Ajoe Sinem Istri.[lxiv]

omstr. 1897
Jan Willem van Dapperen[lxv] met naar wordt gesteld Radèn Roro (Rårå) Sudarminah.[lxvi]

Klaten (Soerakarta) 14 mei 1902[lxvii]
Abraham Oltmans met de inlandse Christenvrouw Attema Seman, bij de doop genaamd Maria, naar wordt gesteld Radèn Adjeng Atema Seman.[lxviii]

omstr. eerste kwart twintigste eeuw
Lodewijk Theodorus Emile de Roy van Zuydewijn met naar wordt gesteld Cecilia Radèn Adjeng Koeniatie.[lxix]

Soekaboemi 9 aug. 1921[lxx]
Daniel Johannes Haaxman met de inlandse vrouw Maemoenah, naar wordt gesteld Radèn Ajoe Maimoenah.[lxxi]

Madioen 27 juli 1927
Jacobus Franciscus Lutter (1868-1931) met naar wordt gesteld Radèn Ajoe Roosinah.[lxxii]

Djojakarta omstr. 1930
Johan van Nouhuys met naar wordt gesteld Radèn Sudariyah Poerwodihardjo, dochter van Radèn Mas Agung Ondowirasmo (zoon van de sultan van Djokjakarta) en Radén Ajoe Ondo.[lxxiii]

Djember 3 dec. 1931
Louis James Eijsbroek met naar wordt gesteld Radèn Ajoe Soeratmi.[lxxiv]

Madioen 20 sept. 1939
Adriaan Bertho van der Linde met naar wordt gesteld Radèn Ajoe Parijem,[lxxv] dochter van Radèn Mas Djajeng Soeparsih en Radèn Ajoe Kasijem.

Noten

[i].     Pagina 90-95.

[ii].    Pagina 144-145.

[iii].   Aanvullingen zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

[iv].   Wie over dit onderwerp meer wil weten, kan de volgende publicatie raadplegen: L.W.C. van den Berg, De inlandsche rangen en titels op Java en Madoera (’s‑Gravenhage 19022).

[v].    Aanvullingen en/of verbeteringen zijn uiteraard van harte welkom.

[vi].   Mas Loro Soetinah, overl. Klaten (Soerakarta) 1 mei 1889.

[vii].  Wedr. van Florentina Jacoba Mente.

[viii]. Mas Ngantèn Ratno, bij de doop genaamd Aurora Mathilda, wed. van Johannes Christiaan Gabeler, overl. Demak (Semarang) 4 maart 1893.

[ix].   Radèn Ngantèn Samirah, overl. Soerakarta 29 juni 1911.

[x].    Radèn Roro (Rårå) Soetjie, bij de doop genaamd Maria Joseva, wed. van George Joachum Flohr, overl. Salatiga 15 nov. 1901.

[xi].   De inlandse christenvrouw Raden Men Eunice, echtgenote van Dirk Brouwer, overl. Buitenzorg 29 jan 1908.

[xii].  Gesch. echtg. van Anna Catharina Anthonie.

[xiii]. De inlandse Christenvouw Radèn Nganten Sakinem, bij de doop genaamd Helena, overl. Semarang 13 april 1896.

[xiv]. Mevr. Pandy, geb. Mas Adjeng Jasmina, overl. Batavia 10 april 1930 (70 jaar oud) (Bataviaasch Nieuwsblad van 19 april 1930).

[xv].  Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1909, 26.

[xvi]. Burgerlijke Stand van Ngawi, Huwelijksregister 1907, aktenr. 3, d.d. 17 nov. 1907 (in de huwelijksakte staat Roro). Bruid en bruidegom erkenden vier kinderen, die door het opvolgend huwelijk werden gewettigd.

[xvii].           Gesch. echtgenoot (echtsch. ingeschr. Magelang (Kedoe) 27 aug. 1902) van Georgette de Lannee de Betrancourt.

[xviii].          Mas Adjeng Marianah, overl. Bandoeng 12 sept. 1933 (in haar 44e jaar; in haar overlijdensbericht vermeld als Marjatinah Ost­meier, geb. Radèn Adjeng Adadirana).

[xix]. Radèn Adjeng Djoemenah, overl. Batavia 15 sept. 1917.

[xx].  Huwelijksbericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 10 sept. 1915. Hierin werd zij aangeduid als: Radèn Adjeng Itoh, zuster van de regent van Karanganjar. Hij was luitenant.

[xxi]. www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/28809/0/franciscus_bernardus_vincent. Er wordt verwezen naar een huwelijksakte, waaruit deels letterlijk wordt geciteerd.

[xxii].           Dit huwelijk berust op een mededeling in: A. van Marle, ‘De groep der Indo-Europeanen in Nederlands-Indië, iets over ont­staan en groei’, Indonesië 5 (1952, nr. 4) 314-341, ald. 318. Geen huwelijks- of verlovingsbericht gevonden. In genoemde publi­catie wordt ook meegedeeld dat in de twintigste eeuw een dochter van respectievelijk de regenten van Karanganjar en Demak met een Europeaan trouwde (Ibidem, 317-318).

[xxiii].          Burgerlijke stand van Soerabaja, huwelijksregister 1951, aktenr. 323. Hij geb. Hamburg 30 dec. 1924, employé van de firma Wetho te Soerabaja (1951); zij geb. Soerakarta 14 maart 1929, hulpverpleegkundige te Djakarta (1951).

[xxiv].          Bataviaasch Nieuwsblad van 17 sept. 1920.

[xxv].           Verlovingsdatum. Zie: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 22 nov. 1920. Hun huwelijk niet aangetroffen in de opgaven burgerlijke stand.

[xxvi].          De Indische Courant van 18 aug. 1928. Uit dit huwelijk werd te Loemadjang op 31 augustus 1929 een dochter geboren. Zie voor haar: Nederlandse Jurisprudentie 1996, nr. 280.

[xxvii].         Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 24 sept. 1928.

[xxviii].        Bataviaasch Nieuwsblad van 24 nov. 1931.

[xxix].          Bataviaasch Nieuwsblad van 8 juni 1937.

[xxx].           de Vrije Pers van 25 okt. 1948.

[xxxi].          De Locomotief van 25 febr. 1949.

[xxxii].         de Vrije Pers van 1 aug. 1950.

[xxxiii].        Algemeen Indisch Dagblad. De Preangerbode van 8 jan. 1951.

[xxxiv].        de Vrije Pers van 28 jan. 1951.

[xxxv].         Als ouders genoemd in de huwelijksakte van Louise Meijer (geb. Djokjakarta 2 juni 1869; geboorte vermeld in Naamlijst 1871) en Adolf Maximiliaan Doppert (Djokjakarta 24 april 1888, zn. van Johan Wilhelm Doppert en Josephina Pieternella Antho­nio). Zie: BRP (Bronnenpublikaties van de IGV) 3, 105.

Zie ook: www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/39580/0/wie_is_jc_doppert_vader_van_jeanette_doppert. Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand. Geen verlovings- of huwelijksbericht.

[xxxvi].        Als ouders genoemd op de interneringskaart (Rode Kruis) van Nicolaas Smith (mededeling Dewi van der Heide, d.d. 23 febr. 2017, op www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/60045/0/info_over_victor_smith_en_raden_roro_rewog_1860_soerakarta_). Nicolaas Smith, geb. ….. 13 dec. 1884 en erk. Bojolali (Soerakarta) tussen omstr. 17 dec. 1891 en omstr. 21 febr. 1892 (zie opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1893, 358), overl. Tjimahi, kamp 4 29 mei 1945 (zie ook: slachtofferregister OGS).

Een Victor Smith overleed te Soerakarta op 1 jan. 1889 (opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1890, 392).

[xxxvii].       Als ouders genoemd bij de doop op 11 okt. 1896 van Wilhelmina Carolina Israel, geb. Demak (Semarang) 12 mei 1886. Zie: BRP 2, 134 (nummer 1030). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht.

[xxxviii].      Als ouders genoemd van Marie Jeanne van Hamel, geb. Kediri 17 sept. 1889, tr. 1e Leiden 28 dec. 1911 (door echtsch. ontb. 1920) Iman Cornelis Dozy; tr. 2e (bij volmacht) ’s‑Gravenhage 28 okt. 1921 Henri Theodoor Dozy. Zie: Nederland’s Patriciaat 1947, 107, 114.

[xxxix].        Nederland’s Patriciaat 1975 (genealogie Van Oordt), 308, alwaar vermeld als ouders van een dochter (geb. 1909). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht.

[xl].   Als ouders vermeld bij de geboorte van een dochter te Sinagar op 6 jan. 1929 (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 14 jan. 1929). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht.

[xli]Radèn Roro Soeratmi, overl. Soerabaja 25 april 1931, oud 24 jaar, echtgenote van Leopold de Santy (Burgerlijke stand van Soe­rabaja, Overlijdensregister 1931, aktenr. 73; LDS-filmnr. 1357858, www.roosjeroos.nl). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht.

[xlii]. Als ouders vermeld bij de geboorte van een dochter te Batavia op 26 jan. 1933 (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie van 8 febr. 1933).

[xliii].           Als ouders genoemd bij de geboorte van twee dochters te Batavia op 9 febr. 1939 en 24 mei 1940 (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie van 11 febr. 1939 en Bataviaasch Handelsblad van 4 juni 1940).

[xliv].           Rudolf Emil Peeters, geb. Djokjakarta, overl. Groningen 5 okt. 1957 (55 jaar oud) (Overlijdensregister Groningen 1957, aktenr. 1388, d.d. 7 okt. 1957). In zijn overlijdensakte onder meer vermeld als gescheiden echtgenoot van Sri Marascar.

[xlv]. Vermelding in deze categorie houdt niet automatisch de kwalificatie onwaar in, hoewel op historische en genealogische gron­den ten aanzien van sommige in deze categorie opgenomen verbintenissen serieuze twijfel gerechtvaardigd is.

[xlvi].           Gepubliceerd in: Nederlandse Genealogieën 2005, 60, 111-112. Zie voor commentaar hierop: de website Asal Oesoel (http://asaloesoel.igv.nl), knop Genealogie, post ‘Een Javaanse prinses als stammoeder van de Indische familie Coenraad?, d.d. 23 juni 2015.

[xlvii].          Gepubliceerd in: Nederlandse Genealogieën 1996, 189. Zie voor het commentaar daarop: De Nederlandsche Leeuw 2007, 24-32.

[xlviii].         H. Wiesner aan C. Gietman, d.d. 3 okt. 2008.

[xlix].           Kwartierstaat, preciezer kwartierblad, van Ellen Louise Bish op http://home.12move.nl/oosterwijk/kwartbish/kwartbish-frm3.htm (kan niet meer worden geopend, dec. 2016; print screen in mijn bezit). Zij werd, naar werd gesteld, geboren in 1818 en overleed Buitenzorg 10 maart 1868. Haar overlijden niet in de opgaven burgerlijke stand.

[l].     Typoscript, getiteld ‘Parenteel per tak’ (opsteller mij onbekend en ongedateerd; fotokopie in mijn bezit).

[li].    Zie: Moesson 43 (1999, nr. 10, april) 18-19, ald. 18, alwaar haar naam Tjibaria luidt.

[lii].   Hij was wedr. (sinds 1837) van Maria Dorothea Baumgarten en tr. 3e (als wedr. van Boesoog) Djokjakarta 7 juli 1864 Wilhelmina Frederika Krämer.

[liii]Nederland’s Patriciaat 1945, 229 (genealogie Van Prehn met vermelding van een dochter van George Wijnschenk en Radèn Adjeng Sampit, Sophia Margaretha, geb. Djokjakarta 25 mei 1862). Zie voor de onjuistheid van deze bewering: P.A. Christiaans, Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905 (’s‑Gravenhage 1994) 68-69, 84-85. De (inlandse vrouw) Sampit (niet: Radèn Adjeng Sampit) wordt daarin samen met Pieter Dom genoemd als ouders van (allen met familienaam Wijnschenk Dom en geboren te Djokjakarta): Carolina Magdalena (geb. 24 juni 1856); Charlotte Antoinette (geb. 2 nov. 1859); Sophia Margaretha (geb. 25 mei 1862; zie hierboven). Op grond waarvan de redactie van Nederland’s Patriciaat destijds meende met een Radèn Adjeng van doen te hebben, is onbekend. Lach de Bère, Weijnschenk, 16 vermeldt dat de meisjes Weijnschenk Dom zijn geadopteerd door Pieter Dom, maar zijn verwekt bij een onbekende (inlandse vrouw) door een lid van de familie Weijnschenk.

[liv].  Zie: Seth Tuthill Family Tree van Jim Seth op internet.

[lv].   Wedr. van Joséphine Sara Christine Marie Roubaud (d’Antelmy).

[lvi].  NA 1989, 391, alwaar zij Pentras wordt genoemd.

[lvii]. Kertodjojo en Nimi Lemoe zouden in werkelijkheid haar ‘persoonlijke bedienden’ zijn geweest.

Zie: www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=10525&kid=501&pagina=tekstpagina (website van Robert Wil­liam van Braam), aldaar klikken op achtereenvolgens Ancient History en Graf te Bojolali (dec. 2016). Een schrijnendere ont­kenning van de eigen familiegeschiedenis is bijna niet denkbaar.

[lviii].           Gepubliceerd op: www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/39580/0/wie_is_jc_doppert_vader_van_jeanette_doppert

(geraadpleegd dec. 2016). Geen huwelijks- of verlovingsbericht.

[lix].  Stamboom Hardeman op internet (http://home.online.nl/hardemanstamboom/8511118.htm; dec. 2016). Radèn Adjeng Asmani zou, naar wordt gesteld, J.A. Hardeman ‘als dochter’ (sic!) zijn ‘aangeboden’ omdat hij ten faveure van haar vader (een ‘inlandse bestuurder’) ‘op diplomatieke wijze een inlandse opstand’ zou hebben bedwongen en zou in het kraambed zijn overleden. Met Hardeman zou zij, naar wordt gesteld, de volgende dochter hebben gekregen: Margaretha Jacoba Hardeman, geb. Prambon (Soerabaja) 9 okt. 1881, overl. Batavia 4 maart 1925, tr. Serang (Bantam) 3 okt. 1901 Hermanus Jacobus van Hasselt, geb. Zutphen 2 juni 1876, overl. ’s‑Gravenhage 23 juni 1956, zn. van Lubertus Jacobus van Hasselt en Geertruida Ersina Hardeman, hij hertr. 1932 Emma Helene Ryschko. De geboorte en erkenning van Margaretha Jacoba Hardeman (te Malang, Pasoeroean!) komt voor in de opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1884.

[lx].   Wilhelmus Joannes Smetsers, geb. Oerle 29 mei 1863, overl. Tilburg 23 okt. 1923. L.A.A. van Solms, geb. Pati (volgens haar overlijdensakte in Joanna, Japara) 12 juli 1845, overl. Tilburg 24 jan. 1910 (64 jaar oud), dr. van Johannes Jacobus van Solms en (tr. Batavia 16 juni 1841) Maria, vroeger genaamd Orib (inlandse vrouw). L.A.A. van Solms zou, naar in een bericht in het Brabants Dagblad van 31 jan. 2008 wordt gesteld, een prinses van Solo zijn geweest en de naam Van Solms hebben gekregen omdat zij anders niet zou kunnen trouwen.

[lxi].  Mededeling van Dennis van der Jagt. N.B.: Jean Joseph Cesar Waersegers, overl. Djombang (Soerabaja) 9 okt. 1901, tr. Soera­baja 16 maart 1882 (echtsch. ingeschr. ald. 6 april 1886) Sophia Francina Schaegen. Uit dit huwelijk drie levenloze kinderen (geb. 1883-1885). Hij erkende Djombang 1893/1894 Wilhelmina Lucia (geb. 13 mei 1886), Josephina Catharina (geb. 12 april 1887) en Jeannette Emilia (geb. 7 jan. 1890) Waersegers. Hun moeder was dus een inlandse vrouw, die volgens zeggen de Radèn Ajoe zou zijn. Een huwelijk van haar en J.J.C. Waersegers is in de opgaven burgerlijke stand niet gevonden.

[lxii]. Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1894, 309.

[lxiii].           Djeminem, bij de doop genaamd Johanna, overl. Bojolali (Soerakarta) 29 mei 1898 (inlandse Christenvrouw Djeminem, bij de doop genaamd Johanna, echtgenote van Casper Frederik Deuning).

[lxiv].           www.myheritage.nl.

[lxv]. Jan Willem van Dapperen, geb. Haarlem 25 aug. 1869, overl. Batoeraden bij Poerwokerto (Noord-Banjoemas) 14 okt. 1937.

[lxvi].           www.myheritage.nl. Zijn geboorte- en overlijdensplaatsen blijken uit de tekst op zijn graf (www.myheritage.nl/person-2000063_65556452_65556452/jan-willem-van-dapperen-sr#!photo-65556452-0-2000063-2000135; dec. 2016). Huwelijk niet ge­vonden in de opgaven burgerlijke stand. Zijn overlijdensbericht (collectie CBG) vermeldt als zijn leeftijd 68 jaar en maakt geen melding van een echtgenote. Geboortebericht (collectie CBG): bevallen van een zoon J.C. van Dapperen-Feenstra, Haarlem 25 aug. 1869. De vader is Jan Willem van Dapperen. De voornamen van de moeder luiden: Jantje Catharina. Naar wordt gesteld, werden uit het huwelijk met Radèn Roro Sudarminah drie kinderen geboren (in deze volgorde?): Jan Herman van Dapperen (1897-1973), in Indonesië gevestigd, echtgenoot van Bwa Tin Pwan Nio (1912-2000) (een dochter van dit echtpaar trouwde, naar wordt gesteld, met Radèn Sunardi Wirjosetiono (1935-1982)), Jan Willem van Dapperen en N.N. In een artikel dat n.a.v. zijn overlijden verscheen in Bataviaasch Nieuwsblad van 19 okt. 1937 werd onder meer meegedeeld dat hij een grote liefde en kennis had van de Javaanse cultuur en dat tot die belangstelling ‘moet hebben bijgedragen dat [hij] gehuwd was met een raden ajoe’.

[lxvii].          Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1903, 19.

[lxviii].         www.semarang.nl. Klikken op achtereenvolgens Fotos oud en Mensen en daarna in het menu bovenaan klikken op Abraham Oltmans.

[lxix].           www.myheritage.nl/site-family-tree-76908972/de-roy-van-zuydewijn-site?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1000047 (dec. 2016). Cecilia Radèn Adjeng Koeniatie, geb. 5 aug. 1900, overl. 27 april 1988. L.Th.E. de Roy van Zuydewijn was naar wordt gesteld een zoon van Theodorus de Roy van Zuydewijn (Teteringen 22 maart 1861-Poeger (Besoeki) 20 jan. 1923). Zie voor diens ouders en verder voorgeslacht genealogie De Roy (De Roy van Zuydewijn) in: Nederland’s Patriciaat 1959, 252-256, ald. 258-259. Geen huwelijks- of verlovingsbericht.

[lxx]. Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1923, Aanhangsel, 38.

[lxxi].           Blijkens haar grafschrift (begraafplaats Iepenhof te Delft) zou zij Radèn Ajoe Maimoenah (8 aug. 1890-3 april 1982) heten (www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=261481; dec. 2016).

[lxxii].          Geen huwelijks- of verlovingsbericht. Op de persoonskaart van hun zoon Henderik Jozef Lutter (1908-1980), waarvan het origineel bij het CBG berust, vindt men in vak 35 getypt: ‘gewettigd door huw ouders te Madioen NI op 27 juli 1927+’. Op de kopie van dit origineel, die berust bij de gemeente waar Henderik Jozef Lutter voor het laatst woonde (Vleuten-De Meern, thans gemeente Utrecht), ontbreekt deze mededeling. Op de kopie staat als moeder van Henderik Jozef vermeld Roosinah, dus zonder Radèn Ajoe. Dit is eveneens het geval in de akte van overlijden van Henderik Jozef (Burgerlijke stand Utrecht, Overlijdensregister Vleuten-De Meern 1980, aktenr. 15, afschrift conform het origineel d.d. 13 april 2007). Hoe boven­vermelde aantekening in vak 35 van het origineel terecht is gekomen, kon het CBG mij niet vertellen. Voor zover bekend, moet dit gebeurd zijn zonder medeweten of goedkeuring van het CBG. Het lijkt er in elk geval op dat genoemde aantekening is aangebracht nadat deze persoonskaart bij het CBG is gedeponeerd (na 13 sept. 1988 om precies te zijn).

[lxxiii].         Volgens John van Tilborg en Berber Swart door de kraton bevestigd.

[lxxiv].         www.rijskamp.com/Eijsbroekgenealogie/genea8/Gen8.levensgeschiedenis.htm; dec. 2016), waarop wordt gesteld dat er voor dit huwelijk geen bewijzen zijn. Geen huwelijksbericht gevonden. Uit deze verbintenis zouden te Djember twee zoons zijn geboren (1938 en 1939).

[lxxv].          Radèn Ajoe Parijem, geb. Soerakarta 3 juni 1901, overl. ’s‑Gravenhage 27 juni 1971. Zie: N.W.H. Frauenfelder, ‘Een genealogische schets van de Indische familie Van der Linde’, De Indische Navorscher 14 (2001) 137-145, ald. 144-145 (met foto’s). Geen bronvermelding.

KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN

Vorige

Familiewapen Dezentje

Volgende

Genealogie Von Winning

 1. L.S.;

  Complimenten voor het extreem uitgebreide onderzoek hier.Veel v die famiies hebben hele boeiende verhalen.Ik heb als onderzoeker mbt de vorstenhuizen v Indonesie ook veel v cdie verbintenissen bestudeerd in de buitengewesten.

  Ik dank
  Hoogachtend:
  DP Tick

 2. Jack Voogt

  Ik mis de volgende vermelding en geef het hierbij door ter aanvulling:
  De Nederlandse Jonkheer Petrus Willem Haack van der Goes, geb. 10-05-1835 te Semarang, overl. 02-03-1918 te Oegsgeest. Architect 1e Klasse bij Rijks Waterstaat in Ned. Indië. Om adm. redenen zijn titel kwijt, maar werd bij Koninklijk Besluit Nr. 19 van 09-01-1884 opnieuw in de adelstand verheven en mocht zich weer van der Goes noemen.
  Trouwt op 15-03-1856 te Semarang met Anna Wilhelmina Johanna Horrocks.
  Zij is de dochter van Ramsay Horrocks. Hij was garenhandelaar, jongste zoon van een Engelse grootindustrieel, een textielbaron.
  Zie ook: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Horrockses,_Crewdson_%26_Co.
  Vestigde zich omstreeks 1811-1818 in Ned. Indië. Getrouwd met een Indonesische vrouw uit het hof van een van de vorsten (Jogjakarta, Soerakarta). Zij heete Entak.
  Volgens asal usul (register van afkomst) staat hij in het landsarchief opgetekend.
  Volgens verhalen van één van mijn overgrootmoeders was deze man zeer rijk. Hij stierf in Indië. Zijn kinderen erfden echter alleen het geld dat in Indië aanwezig was, omdat zijn huwelijk met een Indonesische vrouw in Engeland niet werd erkend.
  Bron:
  http://www.brouwersvat.nl/genealogie/Stamreeksen/van%20der%20Goes.htm

 3. Jack Voogt

  In het eerste plaatje, de onderste regel, wordt vermeld: A. de Lyon, getrouwd met raden Nganten Rosinen. Wie heeft voor mij meer info omtrent deze A. de Lyon ? Naast raden Entak (zie mijn andere post hierboven) heb ik meerdere prinsessen in mijn stamboom.

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén